Os ydych chi'n talu trethi (ardrethi) busnes, efallai eich bod chi'n gymwys ar gyfer rhyddhad.

Mae nifer o fathau gwahanol o ryddhad:

Rhyddhad Ardrethi'r Stryd Fawr a Manwerthwyr 2019-20 (HSSR)

Mae Llywodraeth Cymru wedi ehangu'r cynllun Rhyddhad Ardrethi'r Stryd Fawr ar gyfer talwyr ardrethi cymwys yn 2019/20. Bydd y cynllun estynedig yma'n darparu cymhorthdal o £2,500 tuag at filiau ardrethi annomestig ar gyfer eiddo sydd â gwerth ardrethol o hyd at £50,000. Mae modd gweld datganiad gan Lywodraeth Cymru isod:

https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-estyniad-i-ryddhad-ardrethir-stryd-fawr-yn-2019-20

Bydd yr eiddo a fydd yn cael budd o'r rhyddhad yma yn cynnwys busnesau sydd wedi'u meddiannu ar y stryd fawr ac eiddo manwerthu fel siopau, bwytai, caffis a thafarnau/bariau.

Caiff y rhyddhad ei gyflwyno i fusnesau ar sail meddiant rhwng 1 Ebrill 2019 a 31 Mawrth 2020.

Serch hynny, yn wahanol i'r hen drefn, mae'r cynllun yn 2019/20 yn cynnwys pob eiddo o fewn RhCT sy'n bodloni'r meini prawf manwerthu yn hytrach nag eiddo ar y stryd fawr yn unig. Mae modd i chi weld canllawiau Llywodraeth Cymru isod sy'n rhoi manylion o'r mathau o fusnesau a allai fod yn gymwys ar gyfer y cynllun.

Os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n gymwys, ond dydych chi ddim wedi derbyn manylion am y cynllun, cysylltwch â Charfan Ardrethi Annomestig y Cyngor ar (01443) 425002.

Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach

Yn dechrau 1 Hydref 2010, cafodd lefel y rhyddhad sydd ar gael i fusnesau bach yng Nghymru ei gynyddu dros dro gan Lywodraeth Cymru. Mae'r cynllun presennol wedi'i ymestyn hyd at 31 Mawrth 2017.

Bydd safleoedd busnes sydd wedi'u meddiannu'n llwyr ac sydd â gwerth ardrethol hyd at £6,000 yn cael rhyddhad o 100%, a bydd y rheini sydd â gwerth ardrethol rhwng £6,001 a £12,000 yn cael rhyddhad ar raddfa a fydd yn gostwng o 100% i sero.

Does dim rhaid i chi gyflwyno cais i'r Cyngor am ryddhad; os ydych chi'n gymwys, byddwch chi'n derbyn y rhyddhad yn awtomatig a bydd hyn yn ymddangos ar eich bil ardrethi.

Rhyddhad Elusennol

Mae modd i Elusennau Cofrestredig a Chlybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol Cofrestredig wneud cais am ryddhad elusennol. Os ydych chi'n gymwys ar gyfer y rhyddhad yma, byddwch chi'n derbyn gostyngiad gorfodol o 80% yn eich bil ardrethi.

Mae hefyd hawl gan y Cyngor i ychwanegu rhyddhad ardrethi yn ôl disgresiwn ar gyfer yr 20% sy'n weddill o'ch bil ardrethi.

Rhyddhad Ardrethi yn ôl Disgresiwn

Gall sefydliadau nid er elw wneud cais am ryddhad ardrethi yn ôl disgresiwn a derbyn hyd at 100% o ryddhad ar eu bil ardrethi. Mae maint y rhyddhad yn dibynnu ar y math o sefydliad rydych chi.

Dyma'r mathau o fudiadau mae polisi'r Cyngor yn ceisio eu helpu:

Eiddo Gwag

Bydd y rhan fwyaf o adeiladau busnes yn agored i dalu trethi (ardrethi) busnes hyd yn oed pan fyddan nhw'n wag. Serch hynny, mae rhai eithriadau i'r rheol yma:

  • Mae adeiladau gwag yn cael eu heithrio am y tri mis cyntaf ar ôl iddyn nhw ddod yn wag, neu chwe mis ar gyfer safleoedd diwydiannol.

  • Mae adeiladau rhestredig yn cael eu heithrio hyd nes eu bod nhw'n cael eu meddiannu eto.

  • Mae adeiladau â gwerth ardrethol o dan £2,600 yn cael eu heithrio hyd nes eu bod nhw'n cael eu meddiannu eto.

  • Mae adeiladau sy'n eiddo i elusennau yn cael eu heithrio os yw'r defnydd nesaf yn debygol o fod yn llwyr neu yn bennaf at ddibenion elusennol.

  • Mae adeiladau clybiau chwaraeon amatur cymunedol yn cael eu heithrio os yw'r defnydd nesaf yn debygol o fod yn llwyr neu yn bennaf at ddibenion clwb chwaraeon.

Rhyddhad Caledi

Yn ôl disgresiwn y Cyngor, gall talwyr trethi (ardrethi) busnes gael rhyddhad caledi. Serch hynny, rhaid i unrhyw ryddhad caledi fod o fudd i drethdalwyr Rhondda Cynon Taf, gan mai nhw fydd yn talu 25% o'r gost.

Does dim modd caniatáu rhyddhad caledi ar sail sefyllfa gyffredinol yr economi neu'r farchnad. Bwriad rhyddhad caledi yw bod yn fesur tymor byr yn unig.

Rhyddhad/Gostyngiad Trosiannol

Yn dilyn ailbrisiad trethi annomestig 2017 gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio, caiff rhyddhad trosiannol ei gyflwyno er mwyn cynorthwyo trethdalwyr sy’n gymwys i gael Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach o ganlyniad i'r ailbrisiad.

Caiff y cynllun gostyngiad yma ei gyflwyno er mwyn cynorthwyo trethdalwyr sy'n derbyn Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach ar 31ain Mawrth 2017, ac yn wynebu gostyngiad yn y ganran o'r Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach y mae ganddynt hawl iddi ar 1af Ebrill 2017, oherwydd cynnydd yn eu gwerth trethiannol yn dilyn yr ailbrisiad.

Caiff Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach ei gymhwyso cyn rhyddhad trosiannol. Bydd y rhyddhad trosiannol yn gweithio drwy gyflwyno unrhyw gynnydd canlyniadol  mewn atebolrwydd yn raddol dros gyfnod o dair blynedd (25% o gynnydd atebolrwydd ym Mlwyddyn 1, 50% ym Mlwyddyn 2, a 75% ym Mlwyddyn 3.

Y trethdalwyr sy'n gymwys yw'r rheiny sy'n:

  • symud o Ryddhad Ardrethi i Fusnesau Bach llawn i Ryddhad Ardrethi i Fusnesau Bach rhannol
  • symud o Ryddhad Ardrethi i Fusnesau Bach llawn i ddim Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach
  • symud o Ryddhad Ardrethi i Fusnesau Bach rhannol i ddim Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach
  • aros o fewn Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach rhannol, ond yn cael cynnydd mewn gwerth trethiannol.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.