Mae Llywodraeth Cymru wedi ehangu'r cynllun Rhyddhad Ardrethi'r Stryd Fawr ar gyfer talwyr ardrethi cymwys yn 2019/20. Bydd y cynllun estynedig yma'n darparu cymhorthdal o £2,500 tuag at filiau ardrethi annomestig ar gyfer eiddo sydd â gwerth ardrethol o hyd at £50,000. Mae modd gweld datganiad gan Lywodraeth Cymru isod:

https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-estyniad-i-ryddhad-ardrethir-stryd-fawr-yn-2019-20

Bydd yr eiddo a fydd yn cael budd o'r rhyddhad yma yn cynnwys busnesau sydd wedi'u meddiannu ar y stryd fawr ac eiddo manwerthu fel siopau, bwytai, caffis a thafarnau/bariau.

Caiff y rhyddhad ei gyflwyno i fusnesau ar sail meddiant rhwng 1 Ebrill 2019 a 31 Mawrth 2020.

Serch hynny, yn wahanol i'r hen drefn, mae'r cynllun yn 2019/20 yn cynnwys pob eiddo o fewn RhCT sy'n bodloni'r meini prawf manwerthu yn hytrach nag eiddo ar y stryd fawr yn unig. Mae modd i chi weld canllawiau Llywodraeth Cymru isod sy'n rhoi manylion o'r mathau o fusnesau a allai fod yn gymwys ar gyfer y cynllun.

Heb dderbyn unrhyw fanylion am y cynllun yma ac o'r farn eich bod o bosibl yn gymwys? Llenwch y ffurflen Rhyddhad Ardrethi'r Stryd Fawr a Manwerthu isod.

Gwneud cais ar-lein am Ryddhad Ardrethi'r Stryd Fawr a Manwerthu

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.