Skip to main content

Cronfa Adfer Canol Trefi COVID-19

Ein Cronfa

Yn ddiweddar, mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo ail-bwrpasu elfennau o gyllideb Trawsnewid Trefi 2020/21 i ganiatáu rhywfaint o hyblygrwydd wrth addasu i'r mesurau cadw pellter cymdeithasol cynhwysfawr sy'n ofynnol yng nghanol y prif drefi o ganlyniad i bandemig COVID-19. Bydd hyn yn cynorthwyo busnesau ac yn cyfrannu at greu amgylchedd diogel er mwyn annog pobl i ddychwelyd i'r stryd fawr.

Yn ogystal, mae Tasglu Cymoedd Llywodraeth Cymru hefyd wedi sicrhau bod cyllid ar gael, i roi cymorth i fusnesau yng nghanol trefi llai, i adfer wedi'r pandemig.

Mae'r cyllid i'w ddefnyddio ar gyfer ymyriadau a fydd yn hwyluso cadw pellter cymdeithasol ac ar gyfer safleoedd â llai o bobl na'r arfer mewn mannau lle byddai cwsmeriaid ac aelodau'r cyhoedd yn cwrdd, yn cael bwyd neu ddiod neu'n gorffwys.    

Pwy sy'n gymwys i wneud cais?

  • Busnesau bach a chanolig eu maint wedi'u lleoli yn ardaloedd manwerthu'r trefi canlynol - Aberdâr; Glynrhedynog; Llantrisant; Aberpennar; Pontypridd; Y Porth; Tonypandy a Threorci.
  • Busnesau bach a chanolig eu maint wedi'u lleoli yn ardaloedd manwerthu'r trefi llai canlynol - Aberaman; Abercynon; Pentre'r Eglwys; y Gadlys; y Gelli; Hirwaun; Llanharan; y Maerdy; Penrhiwceiber; Pentre; Pen-y-graig; Pont-y-clun; Rhydfelen; Ffynnon Taf; Tonysguboriau; Ton Pentre; Ton-teg; Tonyrefail; Trebanog; Trecynon; Trefforest; Treherbert; Tynant; Tynewydd; Williamstown Ynys-hir; Ynys-y-bŵl ac Ystrad.

Am ragor o wybodaeth am y costau cymwys a faint o arian rydych chi'n cael gwneud cais amdano, darllenwch y Nodyn Canllaw perthnasol isod.

Cyflwyno cais

Os ydych chi'n meddwl bod eich prosiect yn gymwys, anfonwch e-bost at y cyfeiriad isod i ofyn am ffurflen gais.   Nodwch enw'ch busnes a'ch cyfeiriad masnachu llawn.

Rhaid i geisiadau ddod i law erbyn DIWEDD Y CHWARAE DYDD GWENER 5 MAWRTH 2021.  NI fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu hystyried

E-bost: GrantiauBusnes@rctcbc.gov.uk