Fydd rhaid i mi dalu am gasgliadau gwastraff byd masnach?

Er bod dyletswydd arnon ni i godi tâl am gasglu a chael gwared ar wastraff byd masnach, rydyn ni wedi penderfynu annog pobl i ailgylchu'r gwastraff yma. Rydyn ni wedi cyflwyno taliadau sydd dipyn yn is ar gyfer gwastraff sydd wedi'i ddidoli ar gyfer ei ailgylchu, o'i gymharu â gwastraff sydd i fynd i safle tirlenwi. Rydyn ni hefyd yn caglu cardfwrdd yn rhad ac am ddim, os yw wedi'i gasglu'n fwndeli taclus, a heb ei gymysgu â deunyddiau eraill fel polystyren neu ffilm blastig.

Mae ein cynllun ailgylchu yn golygu y gallwch chi gael gwared ar eich gwastraff mewn modd mwy cyfrifol ac am gost llawer is.

Beth yw'r costau?

Rydyn ni'n casglu gwastraff byd masnach unwaith yr wythnos. Os byddwch chi'n defnyddio bin ar olwynion, byddwn ni'n codi tâl penodol arnoch chi bob wythnos, yn dibynnu ar faint eich bin. Mae'r gost wythnosol yn codi wrth i faint eich bin gynyddu. Os oes gyda chi fwy nag un bin ar olwynion, byddwch chi'n gorfod talu am bob bin yn unol â'r rhestr isod.

Mae cost bin ar olwynion yn cwmpasu cost casglu a chael gwared ar eich gwastraff, does dim cost ychwanegol am weinyddu neu rentu.

Beth yw'r costau?
Maint y bin ar olwynion (litrau)Cost yr wythnos
240 £9.35
660 £21.40
1100 £33.20
Bagiau gwastraff byd masnach
Bagiau gwastraff byd masnachCost
Bagiau byd masnach brown (yr un) £2.00 y bag
Bagiau byd masnach brown (I bob blwch o 200) £407.75 (Gan gynnwys y gost o’u dosbarthu)
Bagiau ailgylchu byd masnach glas £0.35 y bag
Bagiau ailgylchu byd masnach glas (I bob blwch o 200) £77.75 (Gan gynnwys y gost o’u dosbarthu)

Does dim TAW ar gostau gwastraff byd masnach. Mae cost bagiau gwastraff byd masnach yn cwmpasu cost casglu a chael gwared ar eich gwastraff byd masnach.

Os byddwch chi'n penderfynu bod angen bin ar olwynion arnoch chi, gwnewch yn siŵr bod gyda chi le i'w gadw gan y byddwch chi'n gyfrifol am ei gadw'n ddiogel. Os bydd bin yn cael ei ddwyn, ei losgi neu ei ddifrodi'n ddifrifol (ar wahân i ddifrod fydd yn cael ei achosi pan fydd ein gweithwyr yn gwacáu'r bin), byddwn ni'n codi tâl arnoch chi am fin newydd. Am ragor o fanylion am gostau bin newydd, ffoniwch ni ar y rhif isod.

Sut mae talu?

Bagiau

Os ydych chi'n defnyddio bagiau, anfonwch eich archeb, gan gynnwys siec yn daladwy i ‘Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf’ am y swm llawn, i:

Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gofal y Strydoedd

Gwasanaethau Gofal y Strydoedd Rhondda Cynon Taf

Tŷ Glantaf

Uned B23, Ystad Ddiwydiannol Trefforest
Pontypridd
CF37 5TT

Ffôn: 01443 425001
Ffacs: 01443 827730

Sylwer: fyddwn ni'n dosbarthu dim ond bocsys sy'n cynnwys 200 o fagiau.

Biniau

Os byddwch chi'n penderfynu defnyddio biniau ar olwynion, byddwn ni'n anfon anfoneb atoch chi ymlaen llaw am y gwasanaeth biniau ar olwynion. Bydd cyfnod yr anfoneb yn dibynnu ar gyfanswm eich bil blynyddol. Cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion isod am ragor o fanylion.

Beth yw'r rheswm dros beidio â chynnwys y costau hyn yn fy nhrethi busnes?

Mae trethi busnes yn gadael i fusnesau weithredu, ond dydyn nhw ddim yn cynnwys costau casglu gwastraff, na chael gwared arno. Dydy'r costau hyn ddim wedi'u cynnwys oherwydd mae modd i chi ddewis defnyddio ein gwasanaethau ni neu wasanaethau gan gontractwyr preifat awdurdodedig.

Sut mae trefnu casglu eitemau o wastraff byd masnach sy'n fawr neu'n drwm?

Os oes gyda chi eitemau mawr neu drwm sydd angen eu gwaredu, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio'r manylion ar waelod y dudalen yma. Unwaith byddwn ni'n gwybod lle rydych chi a beth sydd angen ei gasglu, byddwn ni'n rhoi pris i chi am gael gwared ar yr eitemau hynny. Bydd y gost ar gyfer casglu'r gwastraff, a chael gwared arno, yn seiliedig ar yr amser bydd yn ei gymryd, maint y cerbyd y bydd ei angen, a chostau cael gwared ar yr eitem.

Os byddwch chi'n cytuno â'r gost, byddwn ni'n trefnu casglu'r gwastraff, a chael gwared arno.

Pan fyddwch chi'n cysylltu â ni, rhowch y manylion canlynol:

  • Eich enw
  • Enw eich busnes
  • Cyfeiriad y busnes, gan gynnwys côd post
  • Y cyfeiriad anfonebu yn llawn, gan gynnwys côd post
  • Eich rhif ffôn
  • Manylion yr eitemau rydych chi am gael gwared arnyn nhw

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.