Rydyn ni'n cynnig gwasanaeth casglu eang ar gyfer gwastraff arferol byd masnach. Os byddwch chi'n cofrestru ar gyfer ein gwasanaeth, byddwn ni'n casglu gwastraff o'ch eiddo bob wythnos. Does dim rhaid i chi ddefnyddio'n gwasanaeth ni, gallwch chi ddefnyddio unrhyw gontractwr casglu gwastraff cyfrifol.

Sut mae ymuno â'r cynllun gwastraff byd masnach?

I ymuno â'n cynllun casglu gwastraff byd masnach, cysylltwch â ni:

Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gofal y Strydoedd

Gwasanaethau Gofal y Strydoedd Rhondda Cynon Taf

Tŷ Glantaf

Uned B23, Ystad Ddiwydiannol Trefforest
Pontypridd
CF37 5TT

Ffôn: 01443 425001
Ffacs: 01443 827730

Rhowch yr wybodaeth ganlynol i ni:

  • Eich enw
  • Eich swydd chi yn y cwmni (perchennog, rheolwr, tenant ac ati)
  • Enw eich busnes
  • Cyfeiriad eich busnes
  • Côd post eich cyfeiriad busnes
  • Eich rhif ffôn

Yna, byddwn ni'n anfon ffurflen atoch chi i'w llofnodi. Mae'r ffurflen yma'n gais ysgrifenedig am gael defnyddio'n gwasanaeth ni.

Byddwn ni hefyd yn anfon y canlynol atoch chi:

  • Rhestr o gostau ein gwasanaethau
  • Gwybodaeth am ein gwasanaethau ailgylchu byd masnach
  • Gwybodaeth am y deunyddiau mae modd i ni eu casglu
  • Telerau ac amodau ein cytundeb

Pan fyddwch chi'n anfon y ffurflen wedi'i llofnodi yn ôl, byddwn ni'n anfon ‘dyletswydd gofal: nodyn trosglwyddo gwastraff’ atoch chi. Dyma ddogfen gyfreithiol sy'n dangos y byddwch chi'n trosglwyddo gwastraff i ni a bod gyda ni'r awdurdod i dderbyn y gwastraff hwnnw oddi wrthych chi.

Bydd rhaid i chi lenwi'r adrannau perthnasol yn y nodyn trosglwyddo, gan nodi eich manylion chi a manylion y gwastraff rydych chi'n disgwyl ei gynhyrchu. Llenwch y tri chopi o'r ddogfen yma, a'u hanfon nhw yn ôl aton ni. Byddwn ni'n llofnodi un o'r copïau hyn, ac yn ei anfon yn ôl atoch chi ar gyfer eich cofnodion.

Os byddwch chi'n defnyddio’n gwasanaeth ni, gallwn ni roi biniau ar olwynion i chi er mwyn storio eich gwastraff byd masnach cyn i ni ei gasglu – fel arfer, dyma fydd y dewis gorau. Os does dim lle gyda chi i gadw bin ar olwynion, gallwch chi ddefnyddio ein bagiau gwastraff byd masnach. Lliw brown sydd ar y bagiau hyn, ac mae logo'r Cyngor a phwrpas y bagiau wedi'u nodi arnyn nhw.

Rydyn ni'n casglu gwastraff byd masnach unwaith yr wythnos. Os ydych chi'n cynhyrchu mwy na llond bin ar olwynion o'r math mwyaf (bin 1100 litr), mae modd i ni roi mwy nag un bin i chi. Fel arfer, rydyn ni'n casglu gwastraff byd masnach ar yr un diwrnod ag rydyn ni'n casglu gwastraff o'r cartref yn eich ardal chi.

Bydd rhaid i chi wneud yn siŵr bod digon o gapasiti (biniau neu fagiau gwastraff byd masnach) gyda chi ar gyfer eich gwastraff. Bydd rhaid i chi allu cau caead eich bin, a fyddwn ni ddim yn casglu gwastraff ychwanegol mewn bagiau du.

Yn ogystal â'n gwasanaeth casglu gwastraff byd masnach, rydyn ni hefyd yn cynnig gwasanaeth casglu gwastraff byd masnach i'w ailgylchu.

Os ydych chi'n byw mewn fflat neu dŷ sy’n rhan o'ch safle masnachu, byddwn ni'n casglu'ch gwastraff o'r cartref am ddim, ond fydd dim modd i chi roi eich gwastraff byd masnach i mewn gyda'ch gwastraff o'r cartref.

Chewch chi ddim mynd â gwastraff byd masnach i'r Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned (safleoedd amwynder dinesig gynt). Mae gan y safleoedd hyn drwyddedau ar gyfer derbyn gwastraff o'r cartref yn unig.

Os byddwch chi'n dewis defnyddio gwasanaeth arall, bydd rhaid i chi wneud yn siŵr bod unrhyw gontractwr preifat y byddwch chi'n ei ddefnyddio wedi'i gofrestru'n gywir ac yn rhoi'r gwaith papur priodol i chi. Mae pob contractwr casglu gwastraff cyfreithlon wedi'i drwyddedu a'i gofrestru yn gludwr gwastraff gan Cyfoeth Naturiol Cymru / Asiantaeth yr Amgylchedd.

I wneud yn siŵr bod cludwr gwastraff wedi'i gofrestru, ffoniwch Asiantaeth yr Amgylchedd ar 08708 506 506 a gofynnwch am Archwiliad Dilysu Cludwr Gwastraff yn y fan a'r lle.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.