Mae'n bosibl i'r Cyngor gynnig grantiau pan fydd arian ar gael, ond penderfyniad y Cyngor yw cynnal y cynlluniau yma ac mae'n bosibl bydd rhaid bodloni meini prawf.

Rhaglen Cymorth ar gyfer Mentrau

Mae'r rhaglen grant hyblyg yma'n cael ei darparu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf. Mae'n darparu cymorth ariannol i fentrau preifat a chymdeithasol newydd (neu fentrau sy'n bodoli eisoes), sydd wedi'u lleoli, neu sy'n bwriadu lleoli, ym Mwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

Mae cymorth ariannol ar gael ar gyfer busnesau amser llawn (rhai newydd, neu rai sy'n bodoli eisoes) sydd wedi'u lleoli yn Rhondda Cynon Taf. Mae modd defnyddio'r arian i helpu i brynu offer cyfalaf (gan gynnwys TGCh), gwella adeiladau masnachol, datblygu gwefan ac ar gyfer costau marchnata untro. Gall mentrau cymdeithasol hefyd elwa o'r cymorth ariannol ar gyfer datblygu sefydliadol a phrosiectau. 

Busnes Cychwynnol (yn masnachu ers llai na 12 mis)

Mae grantiau ar gael o £500 hyd at £10,000 yn seiliedig ar 40% o gostau cymwys y prosiect.

Busnesau sydd eisoes wedi’u sefydlu

Mae grantiau ar gael o £1000 hyd at £10,000 yn seiliedig ar 40% o gostau cymwys y prosiect.

Busnesau sy'n cael eu cynnal yn y cartref

Uchafswm y grant sydd ar gael yw £1,500.

Rhaid i fusnesau sector preifat, sy'n gofyn am grant hyd at £5,000, greu swydd gyfwerth ag un swydd amser llawn. Mae hyn yn codi i ddwy swydd gyfwerth ag amser llawn ar gyfer grantiau hyd at £10,000. Bydd cymorth ar gyfer mentrau cymdeithasol yn canolbwyntio ar dwf a datblygiad mentrau cynaliadwy.

Fydd unrhyw wariant cyn cymeradwyo'r grant ddim yn gymwys i dderbyn arian.

Cyflwyno cais

Llenwch y ffurflen mynegi diddordeb neu gysylltu â'r Garfan Menter gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod. 

Caniateir cyflwyno ffurflen mynegi diddordeb yn Gymraeg ac ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Uwchadran Adfywio a Chynllunio

Carfan Menter
Tŷ Sardis
Heol Sardis
Pontypridd
CF37 1DU

Ffôn: 01443 281124

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.