Ers 30 Mehefin 2006, mae Deddf Tai 2004 wedi gosod dyletswydd ar awdurdodau lleol yng Nghymru i drwyddedu tai amlfeddiannaeth.

Mae’r Cyngor wrthi’n adolygu’r Cynllun Trwyddedu Ychwanegol, a byddai’n dda ganddo gael eich sywladau.  Llenwch yr holiadur ar-lein yma -  Holiadur Cynllun Trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth RhCT

Bydd adeilad, neu ran o adeilad, yn cael ei ystyried yn Dŷ Amlfeddiannaeth os ydy'r canlynol yn wir:

 • mae wedi ei feddiannu gan bobl sydd ddim yn ffurfio un aelwyd; ac
 • mae’n cael ei feddiannu gan y bobl hynny fel eu hunig / prif breswylfa a'u meddiant o'r adeilad yw'r unig ddefnydd o'r llety hwnnw; ac
 • mae rhent yn daladwy gan o leiaf un o'r meddianwyr; ac
 • mae o leiaf dwy o'r aelwydydd sy'n meddiannu'r llety'n rhannu o leiaf un o'r amwynderau sylfaenol, neu mae’r llety heb o leiaf un o'r amwynderau sylfaenol

Dydy blociau o fflatiau hunangynhwysol pwrpasol ddim yn cael eu hystyried yn Dai Amlfeddiannaeth ond gall tai neu adeiladau sydd wedi'u haddasu i fod yn flociau o fflatiau gael eu hystyried yn Dai Amlfeddiannaeth os ydy'r canlynol yn wir:

 • dydy safon yr addasiad ddim yn cydymffurfio â Rheoliadau Adeiladu 1991; a
 • bod llai na thraean o'r fflatiau yn eiddo i'r meddianwyr.

Mae modd gweld y diffiniad llawn yn adrannau 254, 257 and 259 o Ddeddf Tai 2004

Cofiwch fod y diffiniad o Dai Amlfeddiannaeth at ddibenion Treth y Cyngor yn wahanol i'r hyn sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer Trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth, o dan Ddeddf Tai 2004.

Beth yw Trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth?

Mae'r adran drwyddedu yn edrych ar y Tai Amlfeddiannaeth (gwaith rhagofal tân, amodau, amwynderau ac addasrwydd ar gyfer y nifer mwyaf o feddianwyr) a hefyd deiliad y drwydded a sut mae'n rheoli'r eiddo. Mae angen i ddeiliad y drwydded ac unrhyw reolwr fod yn berson 'atebol ac addas'. Mae modd gweld gwybodaeth am safonau gofynnol mewn perthynas â Thai Amlfeddiannaeth yn yr adran Dogfennau perthnasol. 

Oes modd trosglwyddo trwydded Tai Amlfeddiannaeth o un person i un arall?

Mae trwydded Tai Amlfeddiannaeth yn cael ei rhoi i un person penodol, felly does dim modd ei throsglwyddo i unrhyw un arall. Os oes gennych chi drwydded ar gyfer Tai Amlfeddiannaeth ac rydych chi'n gwerthu'r eiddo, bydd angen i'r perchennog newydd wneud cais am drwydded newydd. 

Pa Dai Amlfeddiannaeth sydd angen cael eu trwyddedu yn Rhondda Cynon Taf?

Mae dwy fath o drwydded Tai Amlfeddiannaeth yn Rhondda Cynon Taf.

Trwyddedu Gorfodol

Mae Trwyddedu Gorfodol Tai Amlfeddiannaeth yn gynllun sy'n digwydd ledled y DU. Mae'r cynllun dim ond yn berthnasol i dai amlfeddiannaeth sy'n bodloni'r meini prawf canlynol:

 • Mae'r tai amlfeddiannaeth neu unrhyw ran ohonyn nhw, yn cynnwys o leiaf tri llawr; ac
 • Maen nhw'n cael eu meddiannu gan o leiaf pump o bobl; ac
 • Maen nhw'n cael eu meddiannu gan o leiaf dwy aelwyd sengl, sydd yn rhannu cyfleusterau.

Cynllun Trwyddedu Ychwanegol (Tai Amlfeddiannaeth) 2014

Ar  Ebrill 1 2014 cyflwynodd y Cyngor Gynllun Trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth ar gyfer y Fwrdeistref Sirol i gyd.

Mae'r cynllun yma'n berthnasol i dai amlfeddiannaeth sy'n bodloni'r meini prawf canlynol.

 • Tai cyfan neu fflatiau sy'n cael eu meddiannu gan o leiaf tri thenant, sy'n ffurfio o leiaf dwy aelwyd ac sy'n rhannu cegin, ystafell ymolchi neu doiled.
 • Tai sydd wedi'u haddasu yn gyfan gwbl i fflatiau un ystafell neu lety arall, sydd ddim yn rhai hunangynhwysol, ac sy'n cael eu meddiannu gan o leiaf tri thenant sy'n ffurfio o leiaf dwy aelwyd, ac sy'n rhannu cyfleusterau cegin, ystafell ymolchi neu doiled.
 • Tai sydd wedi'u haddasu ac sy'n cynnwys o leiaf un fflat sydd ddim yn gwbl hunangynhwysol (h.y. ddim yn cynnwys cegin, ystafell ymolchi a thoiled), ac sy'n cael eu meddiannu gan o leiaf tri thenant sy'n ffurfio o leiaf dwy aelwyd.
 • Adeiladau sy'n cael eu haddasu'n llwyr i fflatiau hunangynhwysol, os nad oedd yr addasiad yn bodloni safonau Rheoliadau Adeiladu 1991, a mwy na thraean o'r fflatiau yn cael eu gosod ar denantiaethau tymor byr.

Wrth asesu lloriau'r eiddo ar gyfer y naill gynllun neu'r llall, byddwn ni'n cymryd i ystyriaeth:

 • Unrhyw islawr sy'n cael ei ddefnyddio'n gyfan gwbl neu'n rhannol fel llety, neu'n cael ei ddefnyddio mewn cysylltiad, ac fel rhan annatod, o'r Tai Amlfeddiannaeth
 • Unrhyw atig sy'n cael ei ddefnyddio'n gyfan gwbl neu'n rhannol fel llety, neu'n cael ei ddefnyddio mewn cysylltiad, ac fel rhan annatod, o'r Tai Amlfeddiannaeth.

Lle bo'r tai amlfeddiannaeth uwchben neu islaw lleoliad busnes, bydd y llawr sy'n cynnwys y lleoliad busnes yn cael ei gynnwys.

Proses cyflwyno cais

Os yw'ch eiddo yn bodloni meini prawf unrhyw un o'r cynlluniau uchod, bydd angen i chi wneud cais am drwydded. Os yw'ch eiddo eisoes â thrwydded pum mlynedd o dan gynllun Trwyddedu Ychwanegol 2009 (e.e. mae'r eiddo wedi'i feddiannu gan bedwar denant sy'n ffurfio o leiaf tair aelwyd) a bod y drwydded yma'n ymestyn y tu hwnt i 31 Mawrth 2014, bydd eich trwydded yn trosglwyddo'n awtomatig i Gynllun 2014 hyd nes iddi ddod i ben.

Os yw'ch eiddo yn gofyn am drwydded dan Gynllun 2014, mae modd i chi wneud cais am drwydded nawr drwy ddefnyddio Ffurflen Gais Cynllun 2014.

Iechyd y Cyhoedd a Thai

 

Ffôn: 01443 425001
Ffacs: 01443
Neges destun: 07781489133

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.