Mae'r Cynllun Denu Landlordiaid yn wasanaeth newydd i annog y rheini sydd angen cartref i ddod o hyd i un yn y sector rhentu preifat.

Mae Gwasanaeth Cymorth Tai (Rhentu Preifat) y Cyngor yn chwilio am fflatiau a thai o safon i'w rhentu yn Rhondda Cynon Taf

Mae amrywiaeth o wasanaethau ar gael i ddenu Landlordiaid, gan ddibynnu ar y math o eiddo a'i faint, a'r galw yn yr ardal.

Mae'r gwasanaeth yn rhad ac am ddim i landlordiaid sy'n barod i ddarparu ar gyfer unigolion a theuluoedd sy'n cael eu henwebu gan y Cyngor.

Mae ein Gwasanaethau a'n Cymhellion yn cynnwys:

Un pwynt cyswllt

Mae swyddog penodedig ar gael i gynnig cyngor a chymorth i landlordiaid ac fe gân nhw fanteisio ar wasanaethau arbenigol i ddatrys problemau yn ymwneud â thenantiaeth, a helpu i ddatrys unrhyw broblemau pe baen nhw'n digwydd.

Gwiriadau budd-daliadau tai

Byddwn ni'n sicrhau bod pob hawliad budd-dal yn cael ei sefydlu ar ddechrau'r denantiaeth newydd, a bod taliadau uniongyrchol yn cael eu talu i'ch cyfrif banc lle y bo'n gymwys

Budd-dal Tai, Ceisiadau a Thaliadau'r Lwfans Tai Lleol - Llwybr Carlam

Bydd swyddog budd-dal tai penodol yn symud ceisiadau am Fudd-daliadau Tai a Lwfansau Tai Lleol yn eu blaen yn gyflym, a rhoi cymorth a chyngor sy'n ymwneud ag ymholiadau budd-daliadau.

Hysbysebu yn rhad ac am ddim

Mae modd i landlordiaid hysbysebu eu heiddo yn rhad ac am ddim ar y wefan Cymorth Tai i gynyddu eu dewis o denantiaid posibl.

Paru Tenantiaid

Mae modd i ni enwebu darpar denantiaid yn ôl eu hanghenion tai.

Pecyn Gwarant Ariannol

Gall landlordiaid fod yn gymwys ar gyfer amrywiaeth o gymhellion ariannol (ddim yn ad-daladwy) i helpu darpar denantiaid sydd wedi'u henwebu gan y Cyngor, i gael (ac i gynnal) llety yn y Sector Rhentu Preifat.

Bydd y math o daliad neu gymhelliant yn dibynnu ar y math o eiddo, y lleoliad, ac anghenion y cleient, ond yn cynnwys bondiau a thaliadau rhent ymlaen llaw, ac yn gwarantu taliadau rhent a thaliadau 'unwaith yn unig'.

Mae cymhellion ychwanegol ar gael ar gyfer sicrhau llety mewn ardaloedd sydd â galw uchel.

I gael rhagor o wybodaeth am yr ystod lawn o welliannau sy'n ymwneud â rhentu eiddo, cysylltwch â'r Swyddog Sector Rhentu Preifat. 

Cymorth i Denantiaid

Byddwn ni'n cynnig cymorth i denantiaid unigol a theuluoedd, i symud i'w cartref newydd, ac i helpu gydag unrhyw faterion parhaus, er enghraifft, gofalu am yr eiddo a thalu rhent yn rheolaidd, ac unrhyw faterion eraill sy'n ymwneud â dod i ben â rhentu.

Tai sy'n cael eu rhannu

Bydd landlordiaid yn cael cymorth ariannol i ddatblygu opsiynau o ran rhannu llety, a fydd yn cynnwys cymorth grant i helpu i sefydlu teledu cylch cyfyng a mesurau diogelwch eraill, a darparu gwaith i addasu eiddo ar gyfer darparu llety wedi'i rannu.

Gallwn ni hefyd ddarparu pecyn rheoli tai a gwasanaethau cymorth tenantiaeth parhaus yn rhad ac am ddim, i helpu i gefnogi'r rheini sy'n byw mewn tai wedi'u rhannu.

Yr hyn rydyn ni'n gofyn amdano i gael eich derbyn ar y cynllun.

  • Cynnig o denantiaeth fyrddaliol sicr o o leiaf chwe mis, gydag opsiwn i adnewyddu'r denantiaeth ar ddiwedd y cytundeb.
  • Rhaid i bob ystafell ac eiddo fod yn lân, mewn cyflwr da ac wedi'u cyflwyno'n dda.
  • Rhaid i'r holl ddodrefn a'r nwyddau gwyn sy'n cael eu darparu fodloni rheoliadau tân a diogelwch.
  • Mae'n ofynnol i eiddo fod â ffitiadau golau addas, traciau ar gyfer llenni a charpedi neu loriau wedi'u laminadu ym mhob ystafell.
  • Dylai fod larwm (neu larymau) carbon monocsid addas.
  • Rhaid darparu tystysgrif diogelwch nwy fel sy'n ofynnol gan y gyfraith.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r Swyddog Rhentu Sector Preifat:

Rhif ffôn: 01443 485515
E-bost:
hacduty@rctcbc.gov.uk

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.