Nid yw'n ofynnol i chi ddal trwydded bersonol i gael eich cyflogi mewn tafarn neu unrhyw fusnes arall sy'n gwerthu alcohol. Rhaid i fangreoedd sy wedi'u trwyddedu i werthu alcohol gael goruchwyliwr mangre penodedig sy'n dal trwydded bersonol.  Rhaid i unrhyw un nad yw'n dal trwydded bersonol gael ei awdurdodi gan ddeiliad trwydded bersonol. 

Gwneud Cais am Drwydded Bersonol

Os ydych chi am wneud cais am drwydded bersonol, rhaid i chi lenwi'r ffurflen gais. Mae ceisiadau ar gael ar-lein drwy https://www.gov.uk/cymraeg neu mae croeso i chi gysylltu â ni a gofyn am gais drwy Adran.Trwyddedau@rhondda-cynon-taf.gov.uk neu 01443 425001.

Bydd cais dilys yn gofyn am - :

  • y ffurflen gais wedi'i llenwi.
  • Dau lun maint pasbort wedi'u tynnu yn ystod y mis diwethaf (wedi'u hardystio'n llun cywir gan gyfreithiwr, notari, rhywun mawr ei barch yn y gymuned, neu rywun â chymhwyster proffesiynol).
  • Cymhwyster trwydded bersonol achrededig
  • Gwiriad sylfaenol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

    Rhaid i Dystysgrifau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd fod wedi'u cyhoeddi llai na mis yn ôl.

  • Y ffi ofynnol, sef £37.00.

Mae'r Ysgrifennydd Gwladol wedi achredu tri chymhwyster trwydded bersonol o dan Ddeddf Trwyddedu 2003, sef:

  • Tystysgrif Genedlaethol Lefel 2 Corff Dyfarnu Sefydliad Prydeinig y Tafarnwyr      (‘BIIAB’) ar gyfer Deiliaid Trwydded Bersonol, yr Awdurdod Cymwysterau a      Chwricwlwm (‘QCA’). Rhif achrediad 100/4866/2.
  • Tystysgrif Genedlaethol GQAL Lefel 2 ar gyfer Deiliaid Trwydded Bersonol, yr Awdurdod Cymwysterau a Chwricwlwm (‘QCA’). Rhif achrediad 100/4865/0
  • Tystysgrif Genedlaethol GQAL Lefel 2 ar gyfer Deiliaid Trwydded Bersonol, yr Awdurdod Cymwysterau a Chwricwlwm (‘QCA’). Rhif achrediad 100/5040/1.

Mae rhagor o wybodaeth am y cymwysterau hyn ar gael drwy ffonio'r rhifau canlynol: BIIAB 01276 684449; GQAL 08707 202909, GQAL 01305 786639.

Tystysgrif Datgeliad Sylfaenol - Mae modd i chi wneud cais am dystysgrif drwy unrhyw Sefydliad Cyfrifol gyda'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) er mwyn cyflwyno gwiriadau sylfaenol ar y we.

Mae modd dod o hyd i restr o Sefydliadau Cyfrifol sy'n darparu gwasanaeth gwirio drwy'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar wefan: https://www.gov.uk/guidance/responsible-organisations

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.