Mae angen trwydded cyn i unrhyw un yrru cerbyd hacni (tacsi) neu gerbyd hurio preifat. Dydy Awdurdod Trwyddedu Rhondda Cynon Taf ddim yn rhoi trwyddedau ar wahân ar gyfer gyrwyr cerbyd hacni / cerbyd hurio preifat. Rydyn ni'n rhoi trwydded ar y cyd yn unig.
Cyn rhoi trwydded, bydd rhaid i'r ymgeisydd fodloni'r Awdurdod Trwyddedu o ran:
 • bod yn berson addas a phriodol i ddal trwydded;
 • bod yn feddygol iach;
 • wedi dal trwydded yrru lawn (nid trwydded dros dro) dan Ran III o Ddeddf Traffig Ffyrdd 1972 sy'n ei awdurdodi i yrru car am o leiaf 12 mis cyn dyddiad y cais;
 • wedi cael gwiriad trosedd yr heddlu gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (‘DBS’), sef y Swyddfa Cofnodion Troseddol gynt, er mwyn sicrhau diogelwch i'r cyhoedd;
 • hawl yn ôl y gyfraith i fyw a gweithio yn y Deyrnas Unedig.
 • wedi ennill Dyfarniad BTEC Lefel 2 mewn cludo teithwyr mewn cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat.
 • Cofiwch, o 1 Medi 2017, bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Tafyn gofyn i bawb sy’n gwneud cais am y tro cyntaf am Drwydded Cerbyd Hacni a Cherbyd Hurio Preifat ar y  cyd sefyll prawf gwybodaeth. Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 01443 425001 neu e-bostio  Adran.Trwyddedau@rctcbc.gov.uk (gweler y manylion isod)
Trefnu Prawf Gwybodaeth a Rhifedd ar-lein

Os oeddech chi wedi cael eich geni tu allan i'r DU ac wedi symud i'r DU yn oedolyn, mae rhaid i chi gyflwyno Cofnod Troseddol gan bob Gwlad rydych chi wedi byw ynddi tu allan i'r DU. Os nad ydych chi'n gallu cyflwyno Cofnod Troseddol, mae rhaid cyflwyno tystysgrif ymddygiad da gan y Llysgenhadaeth berthnasol er mwyn sicrhau nad ydych chi wedi cyflawni trosedd yn y wlad honno.  Mae rhaid cyflwyno copi gwreiddiol y dystysgrif ynghŷd â chopi gwreiddiol cyfieithiad ardystiedig gan gyfieithydd tynghedig.

Os oeddech chi wedi dod i'r DU pan oeddech chi'n blentyn (o dan 17 blwydd oed), mae rhaid i chi gyflwyno tystiolaeth i brofi hyn fel ein bod ni'n gallu diddymu'r angen i gwblhau gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd fel sydd angen uchod.

Efallai hoffech chi ystyried Canllawiau Polisi'r Awdurdod ar berthnasedd euogfarnau cyn i chi gyflwyno cais. Mae rhagor o wybodaeth ar gael isod.

Ar ôl llenwi'r ffurflen gais, bydd angen i chi drefnu apwyntiad i ymweld â'n swyddfeydd, a bydd angen i chi ddod â'r dogfennau canlynol gyda chi:

 • Y ffurflen gais wedi'i llenwi (pdf).
 • Eich Trwydded Yrru gan yr Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (‘DVLA’) (gwreiddiol – nid llungopi) sy'n dangos eich cyfeiriad presennol.
 • Eich pasbort / tystysgrif geni / tystysgrif priodas/ trwydded gwaith.
 • Manylion eich rhif Yswiriant Gwladol.
 • Dau lun lliw (maint pasbort) wedi'u tynnu yn ystod y mis diwethaf.
 • Y ffi briodol - gweler manylion isod

Fydd dim modd i ni dderbyn ceisiadau heb y dogfennau uchod.

O gyflwyno'r uchod yn y swyddfa drwyddedu, bydd gofyn ichi lenwi ffurflen er mwyn ein galluogi i wirio gyda'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer unrhyw gofnodion sy wedi'u cadw yn eich erbyn. Fel arfer, bydd y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn anfon y gwiriad yma atom ni ymhen tua 4 wythnos ar ôl i ni dderbyn eich cais.

Cyn i chi gael trwydded, bydd rhaid i chi hefyd gyflwyno:

 • tystysgrif feddygol gyfredol;

Fydd dim rhaid llenwi'r ffurflen feddygol ar y cam yma. Bydd modd i chi aros nes bod y gwiriadau angenrheidiol wedi'u hanfon atom ni. Cofiwch, os byddwch chi'n penderfynu tynnu eich cais yn ôl, neu os byddwn ni'n gwrthod rhoi trwydded i chi am unrhyw reswm, fydd dim modd i chi hawlio'r arian yn ôl gan eich Meddyg Teulu. Eich penderfyniad chi, felly, yw dewis pryd yn ystod y broses ymgeisio y dylech chi gael prawf meddygol.

Pwyllgor Trwyddedu  

Mae'n bosib bydd eich cais chi yn cael ei gyfeirio at Bwyllgor Trwyddedu'r Cyngor er mwyn gwneud penderfyniad. Mae modd cael rhagor o gyngor am yr uchod gan Swyddogion Trwyddedu.

Costau

Mae rhestr prisiau llawn isod

Manylion cyswllt

Trefnwch apwyntiad trwydded tacsi ar-lein

Carfan Trwyddedu

Tŷ Elái
Dwyrain Dinas Isaf
Trewiliam
Tonypandy
CF40 1NY
E-bost:  Adran.Trwyddedau@rhondda-cynon-taf.gov.uk
Ffôn: 01443 425001
Ffacs: 01443 425301                                    

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.