Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf am benodi Aelod Lleyg i'w Bwyllgor Archwilio yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011.

Mae rôl y Pwyllgor Archwilio yn cynnwys y swyddogaethau canlynol:

  • Adolygu a herio materion ariannol yr Awdurdod;
  • Llunio adroddiadau ac argymhellion mewn perthynas â materion ariannol yr Awdurdod;
  • Adolygu a chyrchu trefniadau rheoli risg, rheolaeth fewnol a llywodraethu corfforaethol yr Awdurdod;
  • Llunio adroddiadau ac argymhellion i'r Awdurdod ar ddigonolrwydd ac effeithiolrwydd y trefniadau hynny;
  • Goruchwylio trefniadau archwilio mewnol ac allanol yr Awdurdod;
  • Adolygu'r datganiadau ariannol sy'n cael eu paratoi gan yr Awdurdod.

Rhaid i ymgeiswyr am swydd Aelod Lleyg y Pwyllgor Archwilio fod yn annibynnol o ran eu gwleidyddiaeth a rhaid eu bod yn:

  • Cydnabod a deall gwerth y swyddogaeth archwilio;
  • Rhydd o unrhyw gysylltiadau busnes â'r cyngor;
  • Meddu ar ddealltwriaeth o lywodraeth leol;
  • Gallu bodloni'r ymrwymiad o ran amser y mae'r swydd yn galw amdano.

Bydd gan ddeiliad y swydd yr hawl i dderbyn lwfans dyddiol o £198 (£99 am hanner diwrnod) ar gyfer paratoi, teithio a mynychu cyfarfodydd.

Mae modd cael ffurflenni cais a manylion pellach oddi wrth Mr C. Hanagan, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, Swyddfeydd y Cyngor, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa'r Cambrian, Cwm Clydach, CF40 2XX – ffoniwch 01443 424045 neu ebostiwch busnesycyngor@rctcbc.gov.uk

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn ymdrechu i roi cyfle cyfartal i bawb.

Mae croeso i ymgeiswyr o bob rhan o’r gymuned.

Dylid dychwelyd ffurflenni cais wedi'u llenwi erbyn 24 Mehefin 2020 fan bellaf.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.