Gweld dolenni i wybodaeth ynglŷn ag effaith bosibl Brexit ar fusnesau, pa gymorth sydd ar gael, cynigion o ran sut y dylai busnesau ymdrin â Brexit a sut mae modd iddo effeithio ar Sefydliadau Gwirfoddol.

Cyngor Cyffredinol:

Porth Cyngor Brexit - Bydd yr adnodd yma yn eich tywys chi drwy chwe maes busnes allweddol, gyda phedwar cwestiwn ar gyfer pob rhan er mwyn asesu pa mor barod ydych chi ar gyfer Brexit.

Y Ffederasiwn Busnesau Bach (FSB) - Darllen Pecyn Brexit yr FSB ar gyfer Busnesau Bach

GOV.UK - Pecyn adnoddau i gyflogwyr sy'n  rhoi'r adnoddau a'r wybodaeth briodol i gyflogwyr fel bod modd iddyn nhw helpu staff sy'n Ddinasyddion yr UE a'u teuluoedd i wneud cais am y Cynllun Preswylio'n Sefydlog.

Hawliau yn y Gweithle:

GOV.UK - Hawliau yn y Gweithle os na fydd Bargen Brexit

Strategaethau a Gweithrediadau Busnes:

LLYW.CYMRU - Paratoi am Brexit - Busnes a’r economi

GOV.UK - Dod o hyd i ganllawiau ynglŷn â gadael yr UE ar gyfer eich busnes

Gwefan CBI - Dod i ddeall beth yw'r blaenoriaethau ar gyfer perthynas y DU a'r UE ar ei newydd wedd, cyhoeddiadau, dadansoddiadau a deunyddiau i gefnogi aelodau'r CBI. 

Gwefan Busnes Cymru - Nodi risgiau a heriau posibl, ystyried sefyllfaoedd gwahanol a llunio cynlluniau gweithredu gwahanol er mwyn cynnal twf a darparu cynnyrch a gwasanaethau cost-effeithiol

Institute of Directors (IOD) - Blaenoriaethau ar gyfer busnesau, dewisiadau i'r llywodraeth

GOV.UK - Diogelu data os na fydd bargen Brexit.

Rheoli Pobl:

Gwefan Busnes Cymru:  Nodi risgiau posibl a meysydd allweddol i'w hystyried er mwyn gwella cyflawniad o ran sgiliau a strwythurau rheoli yn y dyfodol i sicrhau gweithlu llwyddiannus

Arloesi:

Gwefan Busnes Cymru - Edrych ar syniadau arloesol newydd ar gyfer cystadlu â busnesau eraill, yn ogystal ag edrych ar y newidiadau a allai effeithio ar drwyddedau a chytundebau.

Gwefan Busnes Cymru - Pethau i'w hystyried o ran gwerthiant a marchnata mewn byd ar ôl Brexit.

Mewngludo ac allgludo:

Gwefan Busnes Cymru -  Ystyried  risgiau  ar gyfer contractau sy'n bodoli eisoes a chontractau yn y dyfodol mewn perthynas ag unrhyw newidiadau cyfreithiol sy'n digwydd oherwydd Brexit.

GOV.UK - Allforio nwyddau wedi'u rheoli os nad os bargen Brexit

DEFRA (pdf) - Cynllun Newid Pwynt Mynediad - Paratoi ar gyfer Diwrnod Un "heb gytundeb"

DEFRA (pdf) - Ystyriaethau Allweddol ar gyfer Mewnforio ac Allforio Planhigion a Chynhyrchion Planhigion os bydd “dim cytundeb”

Materion ariannol:

Gwefan Busnes Cymru - Edrych ar gyfleoedd a heriau posibl yng nghyd-destun Brexit.

Siambr Fasnach Prydain - Paratoi eich busnes ar gyfer Brexit.

GOV.UK - TAW ar gyfer busnesau.

Sefydliadau Gwirfoddol:

NCVO - Y canllawiau a'r adnoddai diweddaraf i helpu'ch sefydliad i ddeall a bod yn barod am effaith bosibl Brexit.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.