Mae Busnes Cymru wedi creu gwefan ar gyfer helpu busnesau i baratoi ar gyfer Brexit. Beth bynnag yw maint neu raddfa eich busnes, mae'n werth edrych ar y wefan a chwblhau'r 'Pecyn Cymorth Brexit'.

Mae'r Pecyn yn canolbwyntio ar feysydd busnes allweddol - mae'n bosibl bydd rhai, os nad pob un o'r meysydd yma, yn berthnasol i chi. Wedi i chi gwblhau'r Pecyn, byddwch chi'n derbyn adroddiad a set o gamau gweithredu ynghyd ag arweiniad am sut i fynd i'r afael â'r camau sydd wedi'u nodi.

Hyd yn oed os ydych chi'n credu na fydd Brexit yn effeithio arnoch chi, mae'r Cyngor yn eich annog chi i gwblhau'r Pecyn.

Yn ogystal â'r Pecyn, mae gwefan Busnes Cymru hefyd yn cynnwys llawer o wybodaeth a allai fod o ddefnydd i chi, gan gynnwys canllawiau ategol a manylion cyswllt.

Mae modd mynd ar Borth Brexit drwy'r ddolen yma: https://businesswales.gov.wales/brexit/cy

Mae modd mynd i Becyn Cymorth Brexit drwy'r ddolen yma: https://businesswales.gov.wales/brexit/cy/pecyn-cymorth-ar-brexit

Statws Preswylydd Sefydlog yr UE

Os nad ydych chi wedi gwneud yn barod, rhaid i chi gynnal archwiliad o'ch gweithle er mwyn nodi os oes angen i unigolion wneud cais ar gyfer proses Statws Preswylydd Sefydlog yr UE.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.