Mae Busnes Cymru wedi creu gwefan ar gyfer helpu busnesau i baratoi ar gyfer Brexit. Beth bynnag yw maint neu raddfa eich busnes, mae'n werth edrych ar y wefan a chwblhau'r 'Pecyn Cymorth Brexit'.

Mae'r Pecyn yn canolbwyntio ar feysydd busnes allweddol - mae'n bosibl bydd rhai, os nad pob un o'r meysydd yma, yn berthnasol i chi. Wedi i chi gwblhau'r Pecyn, byddwch chi'n derbyn adroddiad a set o gamau gweithredu ynghyd ag arweiniad am sut i fynd i'r afael â'r camau sydd wedi'u nodi.

Hyd yn oed os ydych chi'n credu na fydd Brexit yn effeithio arnoch chi, mae'r Cyngor yn eich annog chi i gwblhau'r Pecyn.

Yn ogystal â'r Pecyn, mae gwefan Busnes Cymru hefyd yn cynnwys llawer o wybodaeth a allai fod o ddefnydd i chi, gan gynnwys canllawiau ategol a manylion cyswllt.

Mae modd mynd ar Borth Brexit drwy'r ddolen yma: https://businesswales.gov.wales/brexit/cy

Mae modd mynd i Becyn Cymorth Brexit drwy'r ddolen yma: https://businesswales.gov.wales/brexit/cy/pecyn-cymorth-ar-brexit

Statws Preswylydd Sefydlog yr UE

Os nad ydych chi wedi gwneud yn barod, rhaid i chi gynnal archwiliad o'ch gweithle er mwyn nodi os oes angen i unigolion wneud cais ar gyfer proses Statws Preswylydd Sefydlog yr UE.

Cymorth arall sydd ar gael

Mae sefydliadau eraill yn cyflwyno digwyddiadau am ddim i aelodau a rhai dydyn nhw ddim yn aelodau (tabl isod). Sylwch mai digwyddiadau allanol yw'r rhain ac efallai na fyddant yn ddwyieithog:

Siambr   Fasnach De Cymru - Digwyddiad Parodrwydd Brexit

Dydd   Gwener 18 Hydref

10.00   i 12.30 a

14.00   i 16:30

Gwesty'r   Metropole, Llandrindod

Seminar ar oblygiadau posibl Brexit a'r hyn y mae angen i fusnesau ei ystyried. Edrych yn fanwl ar y cyngor a gyhoeddwyd gan Gyllid a Thollau EM i egluro'r Jargon a'r goblygiadau posibl.

 

Cymorth   dogfennaeth 121 ar gyfer allforio, 1 awr gyda goruchwyliwr dogfennaeth i ofyn   cwestiynau penodol ar y dogfennau gofynnol ar gyfer allforio.

Dim ond   hyn-a-hyn o leoedd sydd, felly rhaid cadw lle ymlaen llaw. Mynediad am ddim

E-bost - info@southwaleschamber.co.uk   neu ffonio 01633 254041

 

Siambr   Fasnach De Cymru - Digwyddiad Parodrwydd Brexit

Dydd Llun, 21   Hydref

10.00 i 12.30   a

14.00 i 16:30

Gwesty'r Fro,   Bro Morgannwg

Allforio   Nwyddau i Fusnesau y tu allan i'r DU - Gofynion TAW cyfredol a meysydd effaith   Brexit posibl i gynllunio ar eu cyfer.

Gwerthu   Nwyddau ar-lein i ddefnyddwyr preifat y tu allan i'r DU-– Gofynion TAW cyfredol a meysydd effaith   Brexit posibl i gynllunio ar eu cyfer.

Allforio   Nwyddau i Fusnesau y tu allan i'r DU - Gofynion TAW cyfredol a meysydd effaith   Brexit posibl i gynllunio ar eu cyfer.

Gwasanaethau   sy'n cael eu cyflenwi yn electronig - Beth sydd angen i chi ei ddeall am y   rheolau TAW ac effaith posibl Brexit.

Dim ond   hyn-a-hyn o leoedd sydd, felly rhaid cadw lle ymlaen llaw. Mynediad am ddim

E-bost - info@southwaleschamber.co.uk neu ffonio 01633 254041

 

Siambr   Fasnach De Cymru - Digwyddiad Parodrwydd Brexit

Dydd Llun, 21   Hydref

10.00 i 12.30   a

14.00 i 16:30

Gwesty'r Fro,   Bro Morgannwg

Diwrnod TAW   ar gyfer Busnesau unigol - Cyfarfodydd unigol 1 awr gydag arbenigwr TAW   Centurion i drafod eu pryderon busnes penodol ynghylch trefniadau neu   ddealltwriaeth o TAW.

Dim ond hyn-a-hyn   o leoedd sydd, felly rhaid cadw lle ymlaen llaw.  Mynediad am ddim

E-bost - info@southwaleschamber.co.uk   neu ffonio 01633 254041

 

Fforwm   Modurol Cymru - Rhaglen Parodrwydd Brexit SMMT

 

Dydd Llun 21   Hydref, 10:00 - 16:00

 

(Pencadlys   WAF - Waterton)

Rhaglen Parodrwydd Brexit   SMMT

 

Mae Cymdeithas Gwneuthurwyr a Masnachwyr   Moduron Cyf (SMMT), mewn partneriaeth â Chymdeithas Genedlaethol Delwyr   Masnachfraint, Cynghrair Modurol y Gogledd Ddwyrain, Cynghrair Modurol y   Gogledd, Drive Midlands a Fforwm Modurol Cymru wedi rhyddhau eu rhaglen   gymorth Parodrwydd Brexit. Mae hyn yn cynnwys: (i) gweminarau (ii) cyrsiau   hyfforddi (iii) sesiynau briffio a (iv) ymgynghoriaeth fusnes 1-i-1. Cefnogir   y rhaglen gan yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS) ac   mae'r digwyddiadau hyn yn rhad ac am ddim ac yn agored i bawb.

Tollau

Siambr   Fasnach De Cymru - Digwyddiad Parodrwydd Brexit

Dydd Llun, 21   Hydref

10.00 i 12.30   a

14.00 i 16:30

Gwesty'r Fro,   Bro Morgannwg

Seminar ar   oblygiadau posibl Brexit a'r hyn y mae angen i fusnesau ei ystyried. Edrych   yn fanwl ar y cyngor a gyhoeddwyd gan Gyllid a Thollau EM i egluro'r Jargon   a'r goblygiadau posibl.

Dim ond   hyn-a-hyn o leoedd sydd, felly rhaid cadw lle ymlaen llaw.  Mynediad am   ddim

E-bost - info@southwaleschamber.co.uk   neu ffonio 01633 254041

 

Siambr   Fasnach Gorllewin Swydd Gaer a Gogledd Cymru

Dydd Mercher   23 Hydref

08:30 tan   10:30

 

Gwesty Mercure Abbots Well Caer
  Whitchurch Road
  Christleton
  CAER

Caer   - 23 Hydref

 • Gwybodaeth am safbwynt diweddaraf Siambr Fasnach Prydain am Brexit.
 • Cyngor allweddol gan arbenigwyr Masnach Ryngwladol i helpu cwmnïau i gynllunio ar   gyfer Brexit.
 • Yr wybodaeth ddiweddaraf am newidiadau sydd i ddod yn cynnwys Incoterms ® 2020,   dogfennaeth a datganiadau
 • Pecyn cyngor yn cynnwys adnoddau cyfeiriol.
 • Y cyfle i gael cefnogaeth bellach trwy gyfarfodydd adolygu busnes un i un.

Mae'r gefnogaeth yma'n agored i aelodau'r Siambr a'r rhai sydd ddim yn   aelodau ledled rhanbarth Gorllewin Swydd Gaer a Gogledd Cymru ac mae'n rhad   ac am ddim. Bydd cynrychiolwyr
  
Cymorth i Fusnesau
yn cael   cyfle i drefnu cyfarfodydd un i un gyda Charfan Masnach Ryngwladol y Siambr i   gynnal adolygiad busnes a pharatoi cynllun gweithredu unigol, yn ogystal â  derbyn cyngor cysylltiedig. Gellir cynnal cyfarfodydd yn eich gweithle neu yn   swyddfa'r Siambr yng Nghaer. I archebu'ch lle, cysylltwch â Charfan Masnach   Ryngwladol y Siambr trwy'r manylion isod;
E-bost:export@wcnwchamber.org.uk
Ffôn: 01244 669985

Mynediad am ddim

Siambr   Fasnach De Cymru - Achlysur Parodrwydd Brexit

Dydd Iau 24 Hydref

10:00 i 12:30   a

14:00 i 16:30

Gwesty'r   Metropole, Llandrindod

Allforio   Nwyddau i Fusnesau y tu allan i'r DU - Gofynion TAW cyfredol a meysydd effaith   Brexit posibl i gynllunio ar eu cyfer.

Gwerthu   Nwyddau ar-lein i ddefnyddwyr preifat y tu allan i'r DU-– Gofynion TAW cyfredol a meysydd effaith   Brexit posibl i gynllunio ar eu cyfer.

Allforio   Nwyddau i Fusnesau y tu allan i'r DU - Gofynion TAW cyfredol a meysydd effaith   Brexit posibl i gynllunio ar eu cyfer.

Gwasanaethau   sy'n cael eu cyflenwi yn electronig - Beth sydd angen i chi ei ddeall am y   rheolau TAW ac effaith posibl Brexit.

Dim ond   hyn-a-hyn o leoedd sydd, felly rhaid cadw lle ymlaen llaw. Mynediad am ddim

E-bost - info@southwaleschamber.co.uk   neu ffônio 01633 254041

Gwyddorau   Bywyd a Biotech: Achlysur Parodrwydd Brexit ar gyfer Busnesau

Dydd Iau 24 Hydref, 9:00 - 17:00

Novotel,   Caerdydd

Cadwch eich   lle yma

Fforwm   Modurol Cymru - Rhaglen Parodrwydd Brexit SMMT

Dydd Iau 24 Hydref 2018, 10:00 - 13:00

Pencadlys WAF   - Waterton

Cyflogaeth  

Siambr   Fasnach De Cymru - Achlysur Parodrwydd ar gyfer Brexit

Dydd Iau 24   Hydref

10:00 i 12:30   a

14:00 i 16:30

Gwesty'r   Metropole, Llandrindod

Diwrnod TAW   ar gyfer Busnesau unigol - Cyfarfodydd unigol 1 awr gydag arbenigwr TAW   Centurion i drafod eu pryderon busnes penodol ynghylch trefniadau neu   ddealltwriaeth o TAW.

Dim ond   hyn-a-hyn o leoedd sydd, felly rhaid cadw lle ymlaen llaw.  Mynediad am   ddim

E-bost - info@southwaleschamber.co.uk   neu ffônio 01633 254041

Fforwm   Modurol Cymru - Rhaglen Parodrwydd Brexit SMMT

Dydd Iau 24   Hydref 2018, 14:00 tan 15:30

(Pencadlys   WAF - Waterton

Briffio Brexit

https://cvent.me/7kkQGr

 

 • Cyflwynir gan Lloyd Mulkerrins, o garfan Polisi yr SMMT
 •   
 • Mae cynorthwyo busnesau i ddatrys dryswch Brexit a'r hyn y bydd yn ei olygu ar gyfer y diwydiant moduron yn y DU.
 •   
 • Stori Brexit hyd yn hyn, gan dynnu sylw at y materion allweddol sy'n effeithio ar y sector a nodi'r hyn y mae'r sector ei eisiau o berthynas y DU â'r Undeb Ewropeaidd yn y  dyfodol.
 •   
 • Yn ogystal, bydd y sesiwn yma'n  archwilio newidiadau hanfodol a fydd yn digwydd pe bai Brexit dim bargen, gan gynnwys newidiadau mewn perthynas â symud nwyddau dros y  ffin, rheoleiddio a'r effaith ar bobl.

 

Fforwm   Modurol Cymru - Rhaglen Parodrwydd Brexit SMMT

Dydd Gwener   25 Hydref 10:00 – 16:00

(Pencadlys   WAF – Waterton)

Rheoli   Risg Cadwyni Cyflenwi

Crynodeb o   fanylion yr achlysur yma:

 

    
 • Wedi'i gynnal gan Steve Manion, CFPIM  FCILT CLTD ac arweinydd ar draws y byd ar arferion cadwyn gyflenwi
 •   
 • Y diweddaraf am gynllunio ar gyfer Brexit ac archwilio pam bod angen i reolwyr cadwyn gyflenwi ddeall prosesau cynllunio Brexit.
 •   
 • Cadwyni cyflenwi  beth ydyn nhw a  sut maen nhw'n newid?
 •   
 • Rheoli risg – ydy e'n chwarae gyda'r rhifoedd?  Beth yw ystyr rheoli risg a sut mae'n wahanol i reoli argyfyngau?
 •   
 • Brexit a risg   Beth sy'n digwydd  a sut bydd hyn yn effeithio ar fy musnes? Jargon ac adroddiadau Brexit.
 •   
 • Ble mae'r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau.
 •   
 • Sut ydw i'n paratoi fy musnes,  cwsmeriaid a chyflenwyr i leihau aflonyddwch?

 

Siambr Fasnach   De Cymru – Digwyddiad Parodrwydd Brexit

Dydd Llun 28   Hydref

10.00 tan   12.30 a

14.00 tan   16.30

Gwesty'r   Marriott, Abertawe

Seminar ar   oblygiadau posibl Brexit a'r hyn mae angen i fusnesau ei ystyried. Edrych yn   fanwl ar y cyngor wedi'i gyhoeddi gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi i   esbonio'r jargan a goblygiadau posibl.

 

Cymorth   dogfennaeth 121 ar gyfer allforio, 1 awr gyda goruchwyliwr dogfennaeth i ofyn   cwestiynau penodol ar y dogfennau gofynnol ar gyfer allforio.

 

Nifer   cyfyngedig o leoedd ar gael, rhaid cadw lle – Mynediad am ddim

E-bost - info@southwaleschamber.co.uk   neu ffonio 01633 254041

Siambr   Fasnach De Cymru – Digwyddiad Parodrwydd Brexit

Dydd Mawrth   29 Hydref

10.00 tan   12.30 a

14.00 tan 16.30

 

 

Gwesty'r   Marriott, Abertawe

Allforio   Nwyddau i Fusnesau y tu allan i'r DU - Gofynion TAW cyfredol a meysydd effaith   Brexit posibl i gynllunio ar eu cyfer.

Gwerthu   nwyddau ar-lein i brynwyr preifat y tu allan i'r DU-- Gofynion TAW presennol a meysydd effaith   Brexit posibl i gynllunio ar eu cyfer.

Darparu   gwasanaethau i gwsmeriaid busnes y tu allan i'r DU - Gofynion TAW cyfredol a meysydd effaith   Brexit posibl i gynllunio ar eu cyfer.

Gwasanaethau   sy'n cael eu cyflenwi yn electronig - Beth sydd angen i chi ei ddeall am y   rheolau TAW ac effaith posibl Brexit.

Nifer   cyfyngedig o leoedd ar gael, rhaid cadw lle. – Mynediad am ddim

E-bost - info@southwaleschamber.co.uk   neu ffonio 01633 254041

Siambr Fasnach   De Cymru – Digwyddiad Parodrwydd Brexit

Dydd Mawrth   29 Hydref

10.00 tan   12.30 a

14.00 tan   16.30

Gwesty'r   Marriott, Abertawe

Diwrnod TAW   ar gyfer Busnesau unigol - Cyfarfodydd unigol 1 awr gydag arbenigwr TAW   Centurion i drafod eu pryderon busnes penodol ynghylch trefniadau neu   ddealltwriaeth o TAW.

Nifer   cyfyngedig o leoedd ar gael, rhaid cadw lle. – Mynediad am ddim

E-bost - info@southwaleschamber.co.uk   neu ffônio 01633 254041

Siambr   Fasnach Gorllewin Swydd Gaer a Gogledd Cymru

Dydd   Mercher 30 Hydref

8.30 tan   10.30am

Gwesty Village Caer Dewi Sant
  Parc Dewi Sant
  Ewloe
  CAER

Ewloe   – 30 Hydref

 • Gwybodaeth am   sefyllfa Brexit ar hyn o bryd o du Siambr Fasnach Prydain
 •  Cyngor  allweddol gan arbenigwyr masnach ryngwladol i helpu cwmnïau i gynllunio ar   gyfer Brexit.
 • Yr wybodaeth  ddiweddaraf am newidiadau yn y dyfodol gan gynnwys; Incotermau ® 2020,   dogfennaeth a datganiadau tollau.
 • Pecyn cyngor   gan gynnwys adnoddau cyfeirio.
 • Y cyfle i   gael cymorth pellach drwy gyfarfodydd adolygu busnes un-wrth-un.

Mae'r cymorth yma'n agored i Aelodau'r Siambr a'r rhai sy ddim yn aelodau   ar draws rhanbarth Gorllewin Swydd Gaer a Gogledd Cymru ac mae'n rhad ac am   ddim.
  
Cymorth un-wrth-un i fusnesau
Bydd cynrychiolwyr yn cael y cyfle i drefnu   cyfarfodydd un-wrth-un gyda Charfan Masnach Ryngwladol y Siambr i gynnal   adolygiad busnes a pharatoi cynllun gweithredu unigol, yn ogystal â derbyn   cyngor. Gellir cynnal cyfarfodydd yn eich gweithle neu yn Swyddfa'r Siambr yng Nghaer. I gadw eich   lle, cysylltwch â Charfan Masnach Ryngwladol y Siambr gan ddefnyddio'r   manylion isod;
 
  E-bost: export@wcnwchamber.org.uk

 
  Ffonio: 01244 669985 – Mynediad am   ddim

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.