Pan fyddwch chi'n cysylltu â'r Adran Gynllunio yn gofyn am gael annerch y Pwyllgor, bydd rhaid i chi ddarparu'ch enw llawn, rhif ffôn, rhif y cais rydych chi'n dymuno siarad amdano a rhoi gwybod pa un o'r opsiynau canlynol byddwch chi'n ei ddefnyddio:

1.Ymateb ysgrifenedig

 Mae modd i chi gyflwyno ymateb ysgrifenedig hyd at uchafswm o 500 gair. Bydd yr ymateb yn cael ei ddarllen yn uchel yn ystod y cyfarfod. Bydd amser yn cael ei ddyrannu ar ddechrau'r drafodaeth er mwyn sicrhau bod y pwyllgor yn clywed yr ymatebion. Rhaid i'r cynnwys gydymffurfio â'r canllawiau siarad cyhoeddus (Tudelenau 59-61).

Os ydych chi'n dymuno cyflwyno sylwadau ysgrifenedig, bydd yr Adran Gynllunio yn rhoi gwybod am y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno'ch sylwadau.

2.Ymuno â chyfarfod Zoom

Os ydych chi'n dymuno gwneud cais i ymuno â'r cyfarfod rhithwir gan ddefnyddio rhaglen Zoom, ar ôl derbyn eich cais, bydd y camau canlynol yn cael eu cymryd:-

  • Byddwch chi'n derbyn canllaw cam wrth gam ynghylch sut i ymuno â'r cyfarfod zoom;
  • Bydd Swyddog o'r Cyngor yn cysylltu â chi cyn y cyfarfod gan ddefnyddio'r rhif rydych chi wedi'i ddarparu er mwyn cadarnhau'ch manylion;
  • Yna, byddwch chi'n derbyn neges ychydig cyn i'r cyfarfod ddechrau i gadarnhau manylion y cyfarfod a'r cyfrinair er mwyn i chi ymuno â'r cyfarfod;
  • Ni ddylech chi rannu Rhif Adnabod y Cyfarfod na'r Cyfrinair gydag unrhyw un arall. Dim ond un person fydd yn gallu ymuno â'r cyfarfod gan ddefnyddio'r manylion yma. Os ydych chi'n rhannu'r manylion yma, efallai fydd ddim modd i chi ymuno â'r cyfarfod. 
Nodwch: os byddwch chi'n dewis yr opsiwn yma, rydych chi'n cydsynio i fod yn rhan o recordiad o'r cyfarfod a fydd yn cael ei rannu ymhellach. Bydd y recordiad yn cynnwys lluniau a recordiad sain ohonoch chi a phawb arall sy'n rhan o'r cyfarfod.

3.Cyflwyno sylwadau wedi'u recordio ymlaen llaw

Cewch chi gyflwyno recordiad o hyd at 5 munud sy'n cynnig amlinelliad o'ch barn mewn perthynas â'r cais.  Yn ystod y cyfarfod, bydd y fideo'n cael ei rannu â'r pwyllgor er mwyn ei drafod.

 Nodwch: rhaid i gynnwys y fideo gydymffurfio â'r rheolau siarad cyhoeddus arferol a bydd pob fideo yn cael ei wirio cyn cael ei gyflwyno i'r pwyllgor. Fydd unrhyw fideos sydd ddim yn cydymffurfio â'r canllawiau (Tudelenau 59-61) ddim yn cael eu rhannu. 

 Os ydych chi'n dewis cyflwyno fideo sydd wedi'i recordio ymlaen llaw, bydd yr Adran Gynllunio yn rhoi gwybod am y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno'ch sylwadau.

Nodwch: os ydych chi'n dewis yr opsiwn yma, rydych chi'n cydsynio i gael eich cynnwys yn y recordiad o'r cyfarfod a fydd yn cael ei rannu ar wefan y Cyngor. Bydd y recordiad yn cynnwys lluniau a recordiad sain ohonoch chi a phawb arall sy'n rhan o'r cyfarfod.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.