Skip to main content

Y broses frechu COVID-19 gweithwyr allweddol (Cyngor ac Asiantaeth)

Sut rydyn ni'n defnyddio eich gwybodaeth bersonol ar gyfer nodi gweithwyr allweddol (Cyngor ac Asiantaeth) ar gyfer y broses frechu COVID-19

Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaethau ar gyfer cymunedau lleol a'r bobl sy'n byw ynddyn nhw.  Mae'r gwaith yma'n golygu bod rhaid i ni gasglu a defnyddio gwybodaeth am y bobl rydyn ni'n darparu gwasanaethau ar eu cyfer nhw a chadw cofnod o'r gwasanaethau yma. O ganlyniad i gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol am unigolion, mae rhaid i ni sicrhau eu bod nhw'n gwybod beth yw ein bwriad o ran defnyddio a rhannu eu gwybodaeth. 

Rydyn ni wedi crynhoi, yn yr hysbysiad preifatrwydd yma, rai o'r ffyrdd allweddol rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion ymateb i bandemig COVID-19. Dylech chi ddarllen yr wybodaeth yma yn ogystal â hysbysiad preifatrwydd corfforaethol y Cyngor.

1. Pwy ydyn ni? Beth ydyn ni'n ei wneud?

Wrth i ni barhau i fyw gyda'r coronafeirws a'r heriau beunyddiol a ddaw yn sgil hyn, mae Llywodraeth Cymru, GIG Cymru a'r Awdurdodau Lleol wedi symud i gam Diogelu.

Mae hyn yn golygu nifer o bethau ond un ohonyn nhw yw nodi gweithwyr allweddol; gweithwyr y Cyngor, staff addysgu a gweithwyr asiantaeth, sy'n rhoi cymorth i'n defnyddwyr gwasanaethau/plant sydd fwyaf agored i niwed sydd â hawl i gael brechlyn Covid-19 (yn unol â'r hyn sy'n cael ei nodi gan Lywodraeth Cymru).

2. Pa fath o wybodaeth bersonol rydyn ni'n ei chadw ac am bwy?

Mae'r Cyngor eisoes yn cadw gwybodaeth amdanoch chi fel gweithiwr.  Os ydych chi'n weithiwr asiantaeth, mae'n bosibl bod gyda ni eich manylion yn ein cofnodion neu mae modd i ni eu gweld nhw trwy eich cyflogwr. 

Fel arfer, fydden ni ddim yn defnyddio'ch gwybodaeth mewn unrhyw ffordd arall heb roi gwybod i chi gyntaf. Fodd bynnag, yn sgil y sefyllfa newidiol sydd ohoni a diweddariadau cyson i ganllawiau gan y Llywodraeth, dydy hi ddim bob amser yn bosibl i ni roi gwybod i chi.

Gallwch fod yn sicr na fyddwn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth mewn unrhyw ffordd arall, dim ond er mwyn sicrhau ein bod ni'n parhau i'ch diogelu chi, a hynny yn unol â’ch hawl a chyngor ac arweiniad gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y rhaglen frechu.

Bydd gyda ni eisoes yr wybodaeth ganlynol amdanoch chi, megis;

 • Enw
 • Cyfeiriad
 • Dyddiad geni
 • Rhif adnabod y GIG (os yw wedi'i gyflwyno o'r blaen)
 • Rhif staff y gweithiwr
 • Manylion Cyswllt
 • Rhywedd
 • Tarddiad ethnig

3. O ble mae'r gwasanaeth yn cael fy ngwybodaeth?

Mae'r wybodaeth yma ar gael o'ch cofnod personél sydd gan y Cyngor, neu'ch cyflogwr os ydych chi'n weithiwr asiantaeth.

4. Beth fyddwn ni'n ei wneud gyda'ch gwybodaeth bersonol a gyda phwy y byddwn ni'n ei rhannu?

Ar ôl i chi gael eich nodi fel gweithiwr allweddol, bydd eich gwybodaeth yn cael ei rhannu â Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg a fydd, yn ei dro, yn ei rhannu â Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru.

Mae hyn er mwyn sicrhau eich bod wedi'ch cofrestru ar gyfer y brechlyn pe byddech chi'n dymuno ei gael.

5. Beth yw'r sail gyfreithiol o ran defnyddio'r wybodaeth yma?

Mae gan y Cyngor ofyniad statudol i gynorthwyo GIG Cymru yn y broses o nodi gweithwyr allweddol.

O dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), mae gan y Cyngor ddyletswydd gyfreithiol i brosesu gwybodaeth bersonol sy'n angenrheidiol;

 • Mae adran 82 o Ddeddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol 2006 yn rhoi dyletswydd ar gyrff y GIG ac awdurdodau lleol i weithio ar y cyd er mwyn gwella a gofalu am iechyd a lles pobl yng Nghymru a Lloegr.

6. Am ba mor hir caiff fy ngwybodaeth ei chadw?

Gan fod yr wybodaeth yma wedi dod o'ch cofnod cyflogaeth, bydd eich cofnod yn cael ei gadw yn unol â'n polisïau a'n gweithdrefnau AD. 

Bydd yr holl wybodaeth sydd wedi'i chreu er mwyn eich nodi chi fel gweithiwr allweddol yn cael ei chadw cyhyd ag y bydd ei hangen ar gyfer y rheswm pam rydyn ni'n ei phrosesu.

7. Eich gwybodaeth, eich hawliau

Mae'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yn rhoi hawliau pwysig i chi, gan gynnwys yr hawl i gael gweld yr wybodaeth bersonol mae'r gwasanaethau yn ei chadw amdanoch chi.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am eich hawliau o ran gwybodaeth a sut i'w defnyddio nh

8. Cysylltu â ni

Os oes gyda chi unrhyw bryderon neu os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am sut mae’ch gwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio, cysylltwch â ni:

 • Drwy e-bost:Rheoli.Gwybodaeth@rctcbc.gov.uk
 • Ffonio: 01443 562289
 • Drwy lythyr: Canolfan Hamdden Rhondda Fach, Stryd y Dwyrain, Tylorstown, Glynrhedynog, CF43 3HR