Skip to main content

Rhestr o Gleifion a Warchodir yn Rhondda Cynon Taf.

Sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol ar Rhestr o Gleifion a Warchodir yn Rhondda Cynon Taf

Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaethau ar gyfer cymunedau lleol a'r bobl sy'n byw ynddyn nhw.  Mae cynnal y gwaith yma'n golygu bod rhaid i ni gasglu a defnyddio gwybodaeth am y bobl rydyn ni'n darparu gwasanaethau ar eu cyfer nhw a chadw cofnod o'r gwasanaethau yma. O ganlyniad i gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol am unigolion, mae rhaid i ni sicrhau eu bod nhw'n gwybod beth yw ein bwriad o ran defnyddio a rhannu eu gwybodaeth. 

Rydyn ni wedi crynhoi, yn yr hysbysiad preifatrwydd yma, rai o'r ffyrdd allweddol rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion ymateb i bandemig COVID-19. Dylech chi ddarllen yr wybodaeth yma yn ogystal â hysbysiad preifatrwydd corfforaethol y Cyngor.

1. Pwy ydyn ni, beth rydyn ni'n ei wneud.

Yn ystod y cyfnod heriol ac anghyffredin yma o ddelio â phandemig y Coronafeirws, mae'r Cyngor wedi gorfod gwneud newidiadau cyflym i'r ffordd y mae'n gweithredu er mwyn parhau i ddarparu'r cymorth a'r gwasanaethau sydd eu hangen arnoch chi. 

Mae'r Llywodraeth wedi gofyn i'r GIG a'r Awdurdodau Lleol (Cynghorau) i weithio gyda'i gilydd i sicrhau bod y rhai sydd fwyaf agored i feirws COVID-19 yn cael cymorth ychwanegol, gan gynnwys cymorth gofal cymdeithasol a chyflenwadau bwyd hanfodol. 

2. Pa fath o wybodaeth bersonol rydyn ni'n ei chadw ac am bwy?

Mae'r Cyngor eisoes yn cadw gwybodaeth amdanoch chi a'ch teulu gan eich bod chi o bosibl wedi'i darparu i ni am reswm penodol.  Fel arfer, fydden ni ddim yn defnyddio'ch gwybodaeth mewn unrhyw ffordd arall heb roi gwybod i chi gyntaf. Fodd bynnag, yn sgil y sefyllfa newidiol sydd ohoni a diwedderiadau cyson i ganllawiau gan y Llywodraeth, dyw hi ddim bob amser yn bosibl i ni roi gwybod i chi.

Rydyn ni'n barod i'ch sicrhau na fyddwn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth mewn unrhyw ffordd arall ond i sicrhau ein bod ni'n parhau i ddarparu'r cymorth sydd ei angen arnoch chi a'ch teulu. 

Bydd gyda ni eisoes yr wybodaeth ganlynol amdanoch chi a'ch teulu, megis;

 • Enw
 • Cyfeiriad
 • Dyddiad geni
 • Rhif adnabod y GIG (os yw wedi'i gyflwyno o'r blaen)
 • Manylion Cyswllt
 • Gwybodaeth am iechyd

3. O ble mae'r gwasanaeth yn cael fy ngwybodaeth?

Os ydych chi eisoes yn derbyn cymorth gan y Cyngor bydd eisoes gyda ni wybodaeth amdanoch chi a'ch teulu ar ein system.

O ganlyniad i'r pandemig, gofynnwyd i'r GIG lunio 'Rhestr Gwarchod Cleifion'. Bydd y rhestr yn nodi;

 • Enw
 • Cyfeiriad
 • Dyddiad Geni
 • Manylion Cyswllt
 • Rhif GIG

Cleifion sy'n arbennig o agored i niwed ac sy'n byw yn Rhondda Cynon Taf. Bydd y rhestr yn cael ei rhannu gyda'r Cyngor er mwyn ei gwneud hi'n bosibl i gysylltu ag unigolion a theuluoedd a chynnig cymorth ychwanegol.

4. Beth fyddwn ni'n ei wneud gyda'ch gwybodaeth bersonol?

Byddwn ni'n defnyddio'r manylion sy'n cael eu darparu gan y GIG er mwyn;

 • eich nodi'n berson sy'n gymwys ac angen cymorth
 • cysylltu â chi i gynnig cymorth ychwanegol

Cyn i ni gysylltu â chi, byddwn ni'n gwirio'r manylion sy'n cael ei ddarparu i ni gan y GIG drwy eu cymharu â'n cofnodion i gadarnhau bod gyda ni'r person cywir. Yna byddwn ni'n cysylltu â chi ar y rhif ffôn sydd wedi'i roi neu sydd wedi'i nodi yn ein cofnodion i gynnig unrhyw gymorth sydd o bosib ei angen arnoch chi.

Yn ddibynnol ar ba fath o gymorth rydych chi wedi gofyn amdano, bydd y Cyngor yn gwneud popeth o fewn ei allu i drefnu hyn. Efallai y bydd eich cymorth yn cael ei ddarparu'n uniongyrchol gan y Cyngor, neu mae'n bosibl y byddwn ni'n gweithio'n agos gyda'n partneriaid allweddol i'ch cyfeirio at sefydliad a / neu asiantaeth addas a all ddarparu cymorth i chi, yn dibynnu ar eich anghenion. 

Mae'n bosibl y bydd angen i ni ddefnyddio ein Gwirfoddolwyr Cydnerthedd y Gymuned i ddarparu'r cymorth rydych chi wedi gofyn amdano. Byddwn ni'n gofyn iddyn nhw ddefnyddio ein system fel bod modd i ni gyfathrebu â nhw. Bydd y system yn dosbarthu tasgau iddyn nhw. Er mwyn i'r gwirfoddolwyr eich helpu chi gyda'r tasgau yma, bydd y system yn rhoi'ch enw a'ch cyfeiriad iddyn nhw.  Bydd yr ap yn cael ei ddefnyddio ar ddyfeisiau personol y gwirfoddolwyr, fel ffôn symudol.  Hoffwn i'ch sicrhau bod yr ap yn ddiogel a bod mesurau diogelwch priodol ar waith i ddefnyddio'r ap yma. Bydd mynediad i'r ap yn cael ei reoli gan swyddogion RhCT ac os na fydd person yn gwirfoddoli mwyach, byddwn ni'n tynnu ei fynediad.  Mae pob un o'n gwirfoddolwyr wedi llofnodi Cytundeb i Wirfoddolwyr sy'n esbonio'n glir eu rolau a chyfrifoldebau.

Os byddwch chi'n penderfynu eich bod chi ddim am dderbyn unrhyw gymorth, byddwn ni'n gwneud nodyn o hyn yn syth.  Ond byddwn ni'n cysylltu â chi wythnos yn ddiweddarach i sicrhau nad yw'ch amgylchiadau chi wedi newid a'ch bod yn parhau i gael yr help sydd ei angen arnoch yn rhywle arall

5. Beth yw'r sail gyfreithiol o ran defnyddio'r wybodaeth yma?

Mae gan y Cyngor ofyniad statudol i gynorthwyo'r GIG a darparu cymorth i'w drigolion agored i niwed a phrosesu gwybodaeth i gleifion. Mae hyn yn cael ei esbonio yn Rheoliad 3(1) o Reoliadau Rheoli Gwybodaeth Cleifion y Gwasanaeth Iechyd 2002 (COPI).

O dan y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), mae gan y Cyngor hefyd ddyletswydd gyfreithiol i brosesu gwybodaeth bersonol sy'n angenrheidiol;

 • er eich budd hanfodol chi (gweler Erthygl 6(1)(d) a 9(2)(c))
 • ar gyfer cyflawni tasg sydd er Budd y Cyhoedd (gweler Erthygl 6 (1)(e) ac Erthygl 9 (2)(g).

6. Ydy'r gwasanaeth yn rhannu fy ngwybodaeth bersonol ag unrhyw sefydliad arall?

Bydd y Cyngor yn rhannu eich gwybodaeth â gwasanaethau eraill y Cyngor fel y bod modd darparu'r cymorth rydych chi wedi gofyn amdano.

Yn dibynnu ar y cymorth sydd ei angen arnoch chi, mae'n bosibl y byddwn ni hefyd yn rhannu eich gwybodaeth gyda'n partneriaid allweddol / Grŵp Llywio COVID-19. Bydd hyn yn cynnwys, ond nid yw'n gyfyngedig i;

 • Gwasanaethau brys
 • Grŵp Llywio Craidd RhCT, fel y cyfryw ond heb fod yn gyfyngedig i;
 • Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (megis Trivallis, Cymdeithas Tai Cynon Taf, Cymdeithas Tai Rhondda, Cymdeithas Tai Newydd).
 • Interlink (yn cynrychioli grwpiau Cymunedol)
 • Banc Bwydydd
 • Age Connects Morgannwg
 • Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg
 • Canolfan Cyngor ar Bopeth
 • Gwasanaethau Prawf Cymru
 • Yr Adran Gwaith a Phensiynau

Mae'n ofynnol i ni hefyd rannu gwybodaeth â'r GIG fel y bod modd iddyn nhw gadw cofnodion cyfredol.

Mae hi hefyd yn ofynnol i ni rannu gwybodaeth â Llywodraeth Cymru. 

7. Am faint o amser bydd fy ngwybodaeth yn cael ei chadw? 

Byddwn ni ond yn cadw eich data personol cyn hired ag sydd ei angen ar gyfer y rheswm pam rydyn ni'n ei brosesu, oni bai bod gyda ni reswm teilwng dros ei gadw'n hirach na hynny, er enghraifft, ar gyfer helpu gydag ymateb cyffredinol y llywodraeth i'r Coronafirws. 

8. Eich gwybodaeth, eich hawliau

Mae'r Rheoliadau Cyffredinol ar Ddiogelu Data yn rhoi hawliau pwysig i chi, gan gynnwys yr hawl i gael gweld yr wybodaeth bersonol mae'r gwasanaethau yn ei chadw amdanoch chi.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am eich hawliau gwybodaeth a sut i'w defnyddio nhw. 

9. Cysylltu â ni

Os oes gyda chi unrhyw bryderon neu os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am sut mae’ch gwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio, cysylltwch â ni:

 • Drwy e-bostio:HybiauCymunedolCydnerth@rctcbc.gov.uk
 • Ffôn: 01443 425400 / 07471140722
 • Drwy lythyr: Carfan Datblygu'r Gymuned: Tŷ Elái, Dwyrain Dinas Isaf, Trewiliam,Tonypandy, RhCT, CF40 1NY