Skip to main content

COVID-19 - fynychu adeilad neu sefydliad y Cyngor

Sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion Olrhain Cysylltiadau COVID-19 wrth fynychu adeilad neu sefydliad y Cyngor

Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaethau ar gyfer cymunedau lleol a'r bobl sy'n byw ynddyn nhw.  Mae cynnal y gwaith yma'n golygu bod rhaid i ni gasglu a defnyddio gwybodaeth am y bobl rydyn ni'n darparu gwasanaethau ar eu cyfer nhw a chadw cofnod o'r gwasanaethau yma. O ganlyniad i gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol am unigolion, rhaid i ni sicrhau eu bod nhw'n gwybod beth yw ein bwriad o ran defnyddio a rhannu eu gwybodaeth. 

Yn yr hysbysiad preifatrwydd yma, rydyn ni wedi crynhoi rhai o'r ffyrdd allweddol rydyn ni'n defnyddio eich gwybodaeth bersonol at ddibenion Olrhain Cysylltiadau COVID-19 wrth fynychu adeilad neu sefydliad y Cyngor.

Dylech chi ddarllen yr wybodaeth yma yn ogystal â hysbysiad preifatrwydd corfforaethol y Cyngor.

1. Pwy ydyn ni, beth rydyn ni'n ei wneud.

Byddwch chi'n effro i'r cynllun Profi Olrhain Diogelu yn sgil gwybodaeth gan y cyfryngau ac yn benodol gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae'n rhan allweddol yn y frwydr barhaus yn erbyn COVID-19 (Coronafeirws) ac yn ceisio dod o hyd i ffordd i bobl yng Nghymru i fyw a gweithio ochr yn ochr â'r feirws a rheoli ei ledaeniad.

Mae olrhain cysylltiadau yn ddull llwyddiannus o reoli lledaeniad clefyd heintus. Dyw'r dull ddim yn ymwneud â gwyliadwriaeth na gorfodi. Diogelu iechyd pobl yw'r diben. 

Wrth i gyfyngiadau lacio ac wrth i fwyfwy o adeiladau'r Cyngor ailagor, mae'n ofynnol i'r Cyngor gadw cofrestr o bobl a fynychodd ei safleoedd at ddibenion Olrhain Cysylltiadau.

2. Pa fath o wybodaeth bersonol rydyn ni'n ei chadw ac am bwy?

Byddwn ni'n cadw cofnod o unrhyw berson sy'n mynychu neu'n ymweld ag unrhyw un o safleoedd neu sefydliadau'r Cyngor. Mae modd i hyn gynnwys, ond nid yw'n gyfyngedig i:

 •   Aelod o’r cyhoedd
 •   Ymwelydd
 •   Gwirfoddolwr
 •   Aelod o staff
 •   Aelod Etholedi

Byddwn ni'n cadw cofnod o'r wybodaeth ganlynol;

 •   Eich enw
 •   Manylion cyswllt - e-bost / rhif ffôn
 •   Dyddiad ac amser eich ymweliad.
 •   Yr adeilad wnaethoch chi ymweld ag ef

Os ydych chi'n ymweld ag adeilad y Cyngor mewn criw sy'n ffurfio 'aelwyd/aelwyd estynedig' dim ond manylion un person y byddwn ni'n eu cofnodi. Bydd y person yma'n cael ei ystyried yn 'aelod arweiniol' ar gyfer yr aelwyd.

3. O ble mae'r gwasanaeth yn cael fy ngwybodaeth?

Byddwn ni'n cael yr wybodaeth uchod gennych chi, pan fyddwch chi'n mynychu un o'n hadeiladau ac yn cael eich holi i fewngofnodi wrth ddod i mewn.

Byddwn ni hefyd yn cael eich gwybodaeth o'n systemau os ydych chi wedi trefnu cadw lle ymlaen llaw i fynd i un o'n hadeiladau - er enghraifft y Ganolfan Hamdden, Lido Ponty, Theatrau neu Ganolfan IBobUn.

4. Beth fyddwn ni'n ei wneud gyda'ch gwybodaeth bersonol?

Os bydd rhywun yn profi'n bositif am Coronafeirws ac yn hysbysu'r Garfan Olrhain Cysylltiadau eu bod wedi mynychu adeilad neu sefydliad Cyngor yn ddiweddar, bydd y Garfan Olrhain Cysylltiadau yn cysylltu â Rheolwr y sefydliad hwnnw i ofyn am wybodaeth yr holl fynychwyr yn ystod y cyfnod perthnasol. 

Bydd rheolwr y sefydliad hwnnw'n darparu'ch gwybodaeth i'r Garfan Olrhain Cysylltiadau a all gysylltu â chi i ddarparu cyngor ac arweiniad ar hunanynysu ac ati. 

Yn dibynnu ar y math o adeilad Cyngor rydych chi'n ymweld ag ef, ac yn unol â rheoliadau Llywodraeth Cymru, byddwn ni'n gwirio bod gyda chi bàs Covid dilys.  Bydd hyn naill ai'n wiriad gweledol o'ch llythyr (yn cadarnhau eich bod wedi'ch brechu), prawf o brawf LFT negyddol neu'ch pàs Covid digidol.  Os byddwn yn cynnal gwiriad digidol ac yn sganio'ch cod QR, ni fydd y Cyngor yn storio unrhyw ddata.

5. Beth yw'r sail gyfreithiol o ran defnyddio'r wybodaeth yma?

Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data personol at ddibenion olrhain cysylltiadau o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yw:

 •   Erthygl 6(1)(e)   – cyflawni tasg er budd y cyhoedd neu arfer awdurdod swyddogol sydd wedi'i roi i'r rheolwr.

 Caiff hyn ei gefnogi gan y ddeddfwriaeth ganlynol: 

 • Rheoliad 12 o Reoliadau Diogelu'r Cyhoedd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) 2020.

6. Ydy'r gwasanaeth yn rhannu fy ngwybodaeth bersonol ag unrhyw sefydliad arall?

Fel yr eglurwyd uchod, os bydd angen, bydd y Cyngor yn rhannu eich gwybodaeth gyda'r Garfan Olrhain Cysylltiadau perthnasol. 

Mae Carfanau Olrhain Cysylltiadau yn gweithredu ledled Cymru gyfan ac yn cael eu darparu ar y cyd gan Awdurdodau Lleol, Byrddau Iechyd, GIG Cymru ac Iechyd Cyhoeddus   Cymru. 

Efallai y bydd eich gwybodaeth yn cael ei rhannu â Charfanau Olrhain Cysylltiadau unrhyw un o'r sefydliadau yma, yn dibynnu ar ardal yr achos a gadarnhawyd a'r sefydliad sy'n arwain yr achos. 

Efallai y bydd eich gwybodaeth hefyd yn cael ei rhannu â sefydliadau o'r fath yn Lloegr, yr Alban ac ati os oes angen.

7. Am ba mor hir gaiff fy ngwybodaeth ei chadw?

Bydd y Cyngor yn cadw'ch gwybodaeth, at y dibenion uchod, am 21 diwrnod o ddyddiad eich ymweliad. 

Sylwch fod modd cadw logiau ymwelwyr eraill, gwybodaeth am eich archeb i gadw lle ac ati am gyfnod hirach o amser at ddibenion eraill.

8. Eich gwybodaeth, eich hawliau

Mae'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yn rhoi hawliau pwysig i chi, gan gynnwys yr hawl i gael gweld yr wybodaeth bersonol mae'r gwasanaethau yn ei chadw amdanoch chi. 

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am eich hawliau gwybodaeth a sut i'w defnyddio nhw. 

9. Cysylltu â ni

Os oes gyda chi unrhyw bryderon neu os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am sut mae eich gwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio at ddibenion Olrhain Cysylltiadau, cysylltwch â ni:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Carfan Iechyd y Cyhoedd

Tŷ Elái,

Dwyrain Dinas Isaf,

Trewiliam,

Tonypandy,

RhCT

CF40 1NY 

E-bost: gwasanaetholrhaincysylltiadaurhct@rctcbc.gov.uk