Skip to main content

COVID-19 Gwarchod Cleifion/Hunan-ynysu - Hysbysiad Preifatrwydd Ar ôl Gofal

Sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol ar gyfer Gwarchod Cleifion / Hunanynysu – Cymorth Ôl-Ofal

Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaethau ar gyfer cymunedau lleol a'r bobl sy'n byw ynddyn nhw.  Mae cynnal y gwaith yma'n golygu bod rhaid i ni gasglu a defnyddio gwybodaeth am y bobl rydyn ni'n darparu gwasanaethau ar eu cyfer nhw a chadw cofnod o'r gwasanaethau yma. O ganlyniad i gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol am unigolion, rhaid i ni sicrhau eu bod nhw'n gwybod beth yw ein bwriad o ran defnyddio a rhannu eu gwybodaeth. 

Rydyn ni wedi crynhoi yn yr hysbysiad preifatrwydd yma rai o'r ffyrdd allweddol rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddarparu cymorth parhaus i'r rhai sydd wedi'u henwi ar y rhestr gwarchod cleifion. Dylech chi ddarllen yr wybodaeth yma yn ogystal â hysbysiad preifatrwydd corfforaethol y Cyngor.

1. Pwy ydyn ni? Beth ydyn ni'n ei wneud?

Ar gyfer unigolion sydd wedi'u nodi ar Restr Gwarchod Cleifion y GIG ac yn dilyn cyngor Llywodraeth Cymru bod yr angen i warchod wedi dod i ben am tro, mae'n golygu bod y bobl yma bellach yn gallu cymysgu ag eraill, dychwelyd i'r gwaith ac mae modd i blant ddychwelyd i'r ysgol.

Rydyn ni’n cydnabod y bydd llawer a oedd yn gwarchod, neu a oedd wedi bod yn hunanynysu, yn poeni am ddychwelyd i'w bywydau arferol ac yn poeni am golli'r gefnogaeth sydd wedi bod ar gael iddyn nhw.  Mae Llywodraeth Cymru wedi cynghori bod rhaid i Awdurdodau Lleol ac asiantaethau eraill barhau i weithio gyda'i gilydd a darparu cefnogaeth barhaus / ôl-ofal i bobl nad oes raid iddyn nhw warchod erbyn hyn er mwyn sicrhau eu bod yn hyderus wrth adael eu cartrefi a'u bod yn dal i allu cael mynediad at gyfleusterau. 

Felly, bydd y Gwasanaethau i Oedolion a'r Garfan Datblygu Cymunedau yn sicrhau y bydd preswylwyr sydd wedi bod angen cymorth wrth warchod, neu wrth hunanynysu (os ydych chi wedi cael eich cyfarwyddo i wneud hynny gan Garfan Olrhain Cysylltiadau'r Cyngor) yn parhau i dderbyn cymorth.

Gwasanaethau i Oedolion

Bydd y gwasanaethau yma’n darparu Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth yn unol â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2016; bydd hyn yn cael ei wneud trwy drafod 'beth sy'n bwysig' i nodi anghenion unigolyn a'r camau gweithredu angenrheidiol.

Gwasanaethau Cymuned

Gan weithio mewn Partneriaeth ag aelodau Grŵp Cymorth Cymunedol RhCT, sy'n cynnwys staff y Cyngor a Gwirfoddolwyr Cydnerthedd y Gymuned, mae'r garfan fach yma yn ymateb i alwadau ac e-ffurflenni gan drigolion er mwyn darparu'r cymorth y maen nhw wedi gofyn amdano.

2. Pa fath o wybodaeth bersonol rydyn ni'n ei chadw ac am bwy?

Bydd y Cyngor eisoes yn cadw gwybodaeth amdanoch chi a'ch teulu gan y nodwyd eich bod chi ar y Rhestr Gwarchod Cleifion neu eich bod chi wedi cysylltu â ni i ofyn am gymorth

Bydd gyda ni eisoes yr wybodaeth ganlynol amdanoch chi a'ch teulu;

 • Enw
 • Cyfeiriad
 • Dyddiad geni
 • Rhif adnabod y GIG (os yw wedi'i gyflwyno o'r blaen)
 • Manylion Cyswllt
 • Gwybodaeth am iechyd

3. O ble mae'r gwasanaeth yn cael fy ngwybodaeth?

O ganlyniad i'r pandemig, gofynnwyd i'r GIG lunio 'Rhestr Gwarchod Cleifion'. Roedd y rhestr yn cynnwys enwau cleifion sy'n agored i niwed ac sy'n byw yn Rhondda Cynon Taf ac fe'i rhannwyd gyda'r Cyngor er mwyn gallu darparu cymorth i chi yn ystod y cyfnod anodd yma.

Mae'n bosibl eich bod chi hefyd wedi rhannu rhagor o wybodaeth gyda ni amdanoch chi'ch hun tra roeddech chi'n cael eich gwarchod ac wedi derbyn cymorth gennym ni bryd hynny.

Os ydych chi wedi cysylltu â'r Cyngor yn gofyn am gymorth wrth i chi ynysu, byddwn ni'n derbyn gwybodaeth gennych chi pan fyddwch chi'n llenwi'r ffurflen ar-lein neu'n ffonio'r llinell gymorth.

4. Beth fyddwn ni'n ei wneud gyda'ch gwybodaeth bersonol?

Byddwn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth i ddarparu'r canlynol i chi;

 • Cymorth i fynd allan i siopa
 • Cymorth i fynd allan i gasglu presgripsiwn
 • Cymorth i fynd allan i fynd â'ch ci am dro
 • Cymorth i gael mynediad at Grŵp Cymunedol neu Weithgaredd
 • Galwad ffôn gyfeillgar i gadw mewn cysylltiad
 • Cymorth i ddod o hyd i waith, neu dderbyn hyfforddiant cysylltiedig â gwaith
 • Gwybodaeth ac arweiniad am arian neu fudd-daliadau
 • Gwybodaeth am wasanaeth 'Gartref' y llyfrgell
 • Unrhyw gymorth arall i ymdopi ar ôl gorfod gwarchod, gan gynnwys Pryd-ar-glud, Gwifren Achub Bywyd

Os ydych chi wedi cytuno, byddwn ni hefyd yn cysylltu â chi i gynnal arolwg ynglŷn â’r cymorth rydych chi wedi'i dderbyn a'r hyn y gallwn ni ei wneud i wella'r gwasanaeth rydyn ni'n ei ddarparu.

Os nad oes angen unrhyw gymorth ychwanegol arnoch chi, fyddwn ni ddim yn cysylltu â chi yn y dyfodol oni bai fod naill ai cyfyngiadau Lleol neu Genedlaethol llym

5. Beth yw'r sail gyfreithiol o ran defnyddio'r wybodaeth yma?

O dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR), mae gan y Cyngor ddyletswydd gyfreithiol i brosesu gwybodaeth bersonol sy'n angenrheidiol;

 • ar gyfer cyflawni tasg er Budd y Cyhoedd (gweler Erthygl 6 (1)(e) ac Erthygl 9 (2)(g).

Mae'r canlynol hefyd yn ategu ein rheswm dros gysylltu â chi;

https://llyw.cymru/fframwaith-adsefydlu-gwasanaethau-iechyd-chymdeithasol-2020-i-2021

6. Ydy'r gwasanaeth yn rhannu fy ngwybodaeth bersonol ag unrhyw sefydliad arall?

Bydd y Cyngor yn rhannu eich gwybodaeth â gwasanaethau eraill y Cyngor er mwyn i ni ddarparu'r cymorth rydych chi wedi gofyn amdano.

Gan ddibynnu ar y cymorth sydd ei angen arnoch chi, mae'n bosibl y byddwn ni hefyd yn rhannu eich gwybodaeth gyda'n partneriaid allweddol / Grŵp Llywio COVID-19. Mae modd i hyn gynnwys, ond nid yw'n gyfyngedig i;

 • Grŵp Llywio Craidd RhCT, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i;
 • Gwasanaethau'r Cyngor 
 • Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (megis Trivallis, Cymdeithas Tai Cynon Taf, Cymdeithas Tai Cwm Rhondda, Cymdeithas Tai Newydd).
 • Interlink (yn cynrychioli grwpiau Cymunedol)
 • Banc Bwydydd
 • Age Connects Morgannwg
 • Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg
 • Canolfan Cyngor ar Bopeth
 • Gwasanaethau Prawf Cymru
 • Yr Adran Gwaith a Phensiynau
 • Homestart
 • Cymdeithas y Groes Goch Brydeinig

Byddwn ni hefyd yn rhannu canlyniadau unrhyw arolygon rydyn ni wedi'u cynnal ond bydd yr holl atebion yn anhysbys a fydd eich gwybodaeth bersonol ddim yn cael ei rhannu.

Os bydd cyfyngiadau yn lleol neu'n Genedlaethol yn y dyfodol, mae'n bosibl y byddwn ni hefyd yn rhannu eich gwybodaeth â Llywodraeth Cymru

7. Am ba mor hir caiff fy ngwybodaeth ei chadw?

Byddwn ni ond yn cadw'ch data personol cyhyd ag y mae ei angen arnon ni at ddibenion ei brosesu, oni bai fod gennym ni reswm dilys dros ei gadw, er enghraifft os gofynnwch chi am gymorth, bydd yr wybodaeth hynny'n cael ei hychwanegu at eich cofnod gwasanaethau cymdeithasol.

8. Eich gwybodaeth, eich hawliau

Mae'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) yn rhoi hawliau pwysig i chi, gan gynnwys yr hawl i gael gweld yr wybodaeth bersonol mae'r gwasanaethau yn ei chadw amdanoch chi.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am eich hawliau o ran gwybodaeth a sut i'w defnyddio nhw. 

9. Cysylltu â ni

Os oes gyda chi unrhyw bryderon neu os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am sut y defnyddir eich gwybodaeth bersonol, cysylltwch â ni:

Drwy e-bostio:HybiauCymunedolCydnerth@rctcbc.gov.uk

Ffôn: 01443 425400 / 07471140722

Drwy lythyr: Carfan Datblygu'r Gymuned

Tŷ Elái,

Dwyrain Dinas Isaf,

Trewiliam,

Tonypandy,

RhCT

CF40 1NY