1.    Pwy ydyn ni? Beth ydyn ni'n ei wneud?

Mae Drws Ffrynt Rhanbarthol Cwm Taf Morgannwg yn garfan recriwtio rhieni maeth sy'n rheoli pob ymholiad sy'n gysylltiedig â maethu ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful. 

Mae ein carfan recriwtio ranbarthol yn rheoli pob ymholiad o ran maethu a dderbynnir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful hyd at yr adeg lle mae darpar ymgeiswyr yn cael eu hasesu.

Cewch ddarllen rhagor am y camau i ddod yn rhiant maeth yma: https://www.fostercwmtaf.co.uk/Cy/CouldIFoster/Stagestobecomeafostercarer.aspx

2.    Pa fath o wybodaeth bersonol rydyn ni'n ei chadw ac am bwy?

P'un a ydych chi'n gwneud ymholiadau neu'n dymuno gwneud cais i ddod yn rhiant maeth, byddwn ni'n prosesu gwybodaeth amdanoch chi, eich partner - unrhyw un yn eich cartref a fydd yn rhan o'r broses. 

Gall hyn gynnwys:

Gwybodaeth bersonol – enw, dyddiad geni, cyfeiriad, manylion cyswllt (rhif ffôn/cyfeiriad e-bost), cyflogaeth, gwybodaeth am eich teulu/perthnasoedd a chyn-bartneriaid.

Gwybodaeth categori arbennig – unrhyw faterion iechyd a allai fod gennych chi, ethnigrwydd, euogfarnau troseddol blaenorol ac unrhyw gysylltiad blaenorol â'r gwasanaethau cymdeithasol. 

3.    O ble mae'r gwasanaeth yn cael fy ngwybodaeth?

Oddi wrthych chi, pan fyddwch chi'n gwneud eich ymholiad/cais.

4.    Beth fyddwn ni'n ei wneud gyda'ch gwybodaeth bersonol?

Byddwn ni'n defnyddio'r wybodaeth rydych chi'n ei darparu i ymateb i'ch ymholiad.

Os byddwch chi'n penderfynu parhau â'ch cais i faethu, byddwn ni'n cynnal ymweliad â'ch cartref ac yn casglu rhagor o wybodaeth gennych chi i'n helpu i benderfynu a ydych chi'n addas i ddod yn rhiant maeth.  

Mae'n bosibl y byddwn ni'n monitro ac yn recordio galwadau rydych chi'n eu gwneud i ni, neu alwadau rydyn ni'n eu gwneud i chi.

 5.    Beth yw'r sail gyfreithiol o ran defnyddio'r wybodaeth yma?

Mae'r ddeddfwriaeth Diogelu Data yn nodi ein bod ni'n cael defnyddio a rhannu gwybodaeth bersonol dim ond lle mae gyda ni reswm priodol a chyfreithlon dros wneud hynny.

Ein sail gyfreithlon ar gyfer prosesu ymholiadau a cheisiadau maethu yw er mwyn cydymffurfio â;

Rheoliadau Gwasanaethau Maethu Awdurdodau Lleol (Cymru) 2018

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Deddf Plant 1989 

Deddf Plant 2004

 6.    Ydy'r gwasanaeth yn rhannu fy ngwybodaeth bersonol ag unrhyw sefydliad arall?

Dydy'r garfan recriwtio rhieni maeth ddim yn rhannu'ch gwybodaeth bersonol ag unrhyw sefydliad arall.  Bydd eich gwybodaeth yn cael ei rhannu'n fewnol gyda'r Garfan Asesu – Maethu i benderfynu a ydych chi'n addas i ddod yn rhiant maeth. 

Os bydd ein hymweliad cychwynnol yn llwyddiannus a byddwch chi'n cael eich gwahodd i symud ymlaen at asesiad llawn, byddwn ni'n gofyn i chi lenwi ffurflen gais.  Bryd hynny bydd ein Carfan Asesu – Maethu yn gofyn i chi roi caniatâd i'ch gwybodaeth bersonol gael ei rhannu â sefydliadau eraill sy'n rhan hanfodol o'ch asesiad llawn.  Byddwch chi'n cael rhagor o fanylion am y sefydliadau eraill yma os byddwch chi'n symud ymlaen at asesiad llawn. 


7. Am ba mor hir caiff fy ngwybodaeth ei chadw?

Byddwn ni'n cadw'ch gwybodaeth cyhyd ag y byddwn ni'n rheoli eich ymholiad. 

Os ystyrir eich bod chi'n addas i symud ymlaen at gael eich asesu, byddwn ni'n cadw'ch gwybodaeth trwy gydol eich asesiad. Os dydych chi ddim am symud ymlaen at gael eich asesu, byddwn ni'n cadw'ch gwybodaeth yn ein cronfa ddata am12 miso ddyddiad cau'ch ymholiad.


8. Eich gwybodaeth, eich hawliau.

Mae'r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol yn rhoi hawliau pwysig i chi, gan gynnwys yr hawl i gael gweld yr wybodaeth bersonol mae'r gwasanaethau yn ei chadw amdanoch chi.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am eich hawliau o ran gwybodaeth a sut i'w defnyddio nhw. 

 9.       Cysylltu â ni

Rydyn ni'n croesawu eich sylwadau ynghylch y Datganiad Preifatrwydd yma.  Os ydych chi'n credu nad yw Fostercwmtaf.co.uk wedi cadw at y Datganiad yma, cysylltwch â ni:

Trwy e-bost: enquiries@fostercwmtaf.co.uk

Dros y ffôn: 01443 425007

Trwy ysgrifennu at fostercwmtaf.co.uk, Tŷ Trevithick, Abercynon, Aberpennar, CF45 4UQ.