Sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol ar gyfer Datblygu Cymunedau - Rhwydwaith y Gymdogaeth

Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaethau ar gyfer cymunedau lleol a'r bobl sy'n byw ynddyn nhw.  Mae cynnal y gwaith yma'n golygu bod rhaid i ni gasglu a defnyddio gwybodaeth am y bobl rydyn ni'n darparu gwasanaethau ar eu cyfer nhw a chadw cofnod o'r gwasanaethau yna. O ganlyniad i gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol am unigolion, mae rhaid i ni sicrhau eu bod nhw'n gwybod beth yw'n bwriad ni o ran defnyddio a rhannu eu gwybodaeth. 

Rydyn ni wedi crynhoi yn yr hysbysiad preifatrwydd yma rai o'r ffyrdd allweddol rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion Datblygu Cymunedau - Rhwydwaith y Gymdogaeth. Dylech chi ddarllen yr wybodaeth yma yn ogystal â hysbysiad preifatrwydd corfforaethol y Cyngor.

1.     Pwy ydyn ni, beth rydyn ni'n ei wneud.

Mae'r Garfan Datblygu Cymunedau yn darparu cefnogaeth i sefydliadau sy'n ymwneud â:

 

  • Trosglwyddiadau Asedau i'r Gymuned (trosglwyddo adeiladau, tir a gwasanaethau'r Cyngor) i'r gymuned.
  • Rhwydweithiau'r gymdogaeth lle mae pobl leol a phartneriaid yn dod at ei gilydd er budd y gymuned ehangach (gan gynnwys canolfannau hybiau cymunedol)

Er mwyn i ni gyfathrebu â grwpiau a sefydliadau cymunedol, a darparu’r gefnogaeth orau bosibl, mae angen i ni gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol am y bobl sy’n aelodau o Rwydweithiau'r Gymdogaeth neu sy’n ymwneud â Throsglwyddo Asedau i'r Gymuned.

 2.     Pa fath o wybodaeth bersonol rydyn ni'n ei chadw ac am bwy?

Rydyn ni'n cadw gwybodaeth am sefydliadau a grwpiau cymunedol yn y gorffennol a'r presennol sydd wedi cymryd rhan mewn datblygiadau Cymunedol

Mae'r mathau o wybodaeth rydyn ni'n ei chasglu, fel arfer, yn cynnwys:

  • Manylion cyswllt, ar gyfer sefydliadau a grwpiau cymunedol, gan gynnwys enw, cyfeiriad, rhifau ffôn, cyfeiriadau gwe, cyfrifon Twitter / Facebook, a chyfeiriad e-bost.
  • Rydyn ni hefyd yn casglu ac yn cadw gwybodaeth sy'n cael ei drafod yng nghyfarfodydd Rhwydwaith y Gymdogaeth megis; aelodau Datblygiadau sefydliad / grŵp, y gefnogaeth sy'n cael ei darparu; manylion sgyrsiau; cyfleoedd cyllido, manylion Aelodau ward a Chabinet, ac unrhyw achlysuron rydych chi'n dweud wrthon ni amdanyn nhw sy'n digwydd.

 3.     O ble mae'r gwasanaeth yn cael fy ngwybodaeth?

Rydyn ni'n cael yr wybodaeth yma'n uniongyrchol gan yr unigolyn sy'n llenwi ffurflen aelodaeth Rhwydwaith y Gymdogaeth am ei fod yn cymryd rhan yn y prosiect datblygu cymunedau. 

 

Efallai y byddwn hefyd yn derbyn gwybodaeth (er enghraifft, manylion cyswllt) gan y sefydliad sy'n cael ei gynrychioli neu yn ystod hyfforddiant / achlysuron os ydych chi'n rhoi gwybod i aelod o staff eich bod chi eisiau bod yn rhan o Rwydwaith y Gymdogaeth. 

 

 4.     Beth fyddwn ni'n ei wneud gyda'ch gwybodaeth bersonol?

Byddwn ni'n defnyddio'r wybodaeth yma er mwyn:

 

  • Trosglwyddo ymholiadau i'r sefydliad / maes gwasanaeth ategol.
  • Cefnogi trosglwyddo asedau'r Cyngor i grwpiau cymunedol
  • Darparu cyngor, cymorth a chefnogaeth
  • Trefnu a gweinyddu cyfarfodydd Rhwydwaith y Gymdogaeth

 5.     Beth yw'r sail gyfreithiol o ran defnyddio'r wybodaeth yma?

Mae deddf Diogelu Data yn dweud ein bod ni'n cael defnyddio a rhannu gwybodaeth bersonol dim ond pan fo rheswm priodol a chyfreithlon dros wneud hynny.

 

Budd cyfreithiol yw'n sylfaen gyfreithlon ar gyfer prosesu gwybodaeth bersonol i gyflawni'r Datblygiadau Cymunedau gan gynnwys Rhwydweithiau y Gymdogaeth.  Y rheswm am hyn yw y bydd y rhwydwaith yn cynnig llawer o fuddion i grwpiau cymunedol newydd yn ogystal â rhai sydd eisoes wedi'u ffurfio i ymgymryd â datblygiadau pellach a fydd yn gwneud pobl yn y gymuned yn ymwybodol o'u bodolaeth ac yn caniatáu cyfleoedd i'r grŵp dyfu ac ehangu.  

 

 6.     Ydy'r gwasanaeth yn rhannu fy ngwybodaeth bersonol ag unrhyw sefydliad arall?

Ydy. Byddwn yn rhannu'ch gwybodaeth gyda'r sefydliadau cymunedol rydyn ni'n gweithio gyda nhw i gefnogi Datblygiadau Cymunedol ac i ddangos cynnydd;

  • Aelodau o Rwydweithiau y Gymdogaeth ar draws RhCT.
  • Gwasanaethau Cyngor Mewnol fel ein Hadrannau Cyllid, Adfywio ac Ystadau, i sicrhau bod y gefnogaeth a'r cyngor cywir yn cael ei dderbyn. 

 7.     Am faint o amser bydd fy ngwybodaeth yn cael ei chadw?

Byddwn yn cadw'ch gwybodaeth bersonol cyhyd ag y bydd ei angen arnon ni i weinyddu'r broses (prosesu unrhyw gwestiynau / cwynion) o Drosglwyddo'r Asedau, neu cyhyd â'ch bod yn parhau'n aelod o Rwydwaith y Gymdogaeth.

 8.     Eich gwybodaeth, eich hawliau

Mae'r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yn rhoi hawliau pwysig i chi, gan gynnwys yr hawl i gael gweld yr wybodaeth bersonol mae'r gwasanaethau yn ei chadw amdanoch chi.

 

Cliciwch yma www.rctcbc.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau a sut i'w harfer nhw.

 

 9.     Cysylltu â ni

Os oes gyda chi unrhyw bryderon neu os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am sut mae'r gwasanaeth yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol, cysylltwch â ni gan ddefnyddio un o'r dulliau isod:

 

E-bost: Syd.b.dennis@rctcbc.gov.uk (Rheolwr Gwasanaeth)

 

Ffôn: 01443 425751

 

Trwy lythyr: Tŷ Elái, Dinas Isaf, Tonypandy CF40 1NY

 

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.