Sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol ar gyfer Datblygu'r Gymuned

Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaethau ar gyfer cymunedau lleol a'r bobl sy'n byw ynddyn nhw.  Mae cynnal y gwaith yma'n golygu bod rhaid i ni gasglu a defnyddio gwybodaeth am y bobl rydyn ni'n darparu gwasanaethau ar eu cyfer nhw a chadw cofnod o'r gwasanaethau yma. O ganlyniad i gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol am unigolion, rhaid i ni sicrhau eu bod nhw'n gwybod beth yw ein bwriad o ran defnyddio a rhannu eu gwybodaeth. 

Rydyn ni wedi crynhoi yn yr hysbysiad preifatrwydd yma rai o'r ffyrdd allweddol rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion Datblygu'r Gymuned. Dylech chi ddarllen yr wybodaeth yma yn ogystal â hysbysiad preifatrwydd corfforaethol y Cyngor.

1.     Pwy ydyn ni? Beth ydyn ni'n ei wneud?

Mae'r Garfan Datblygu'r Gymuned yn darparu cymorth i sefydliadau sy'n ymwneud â:

 • Trosglwyddiadau Asedau i'r Gymuned (trosglwyddo adeiladau, tir a gwasanaethau'r Cyngor) i'r gymuned.
 • Cymorth yn y gymuned i drigolion.
 • Rhwydweithiau'r gymdogaeth lle mae pobl leol a phartneriaid yn dod at ei gilydd er budd y gymuned ehangach (gan gynnwys canolfannau hybiau cymunedol).

Er mwyn i ni gyfathrebu â grwpiau a sefydliadau cymunedol, a darparu’r gefnogaeth orau bosibl, mae angen i ni gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol am y bobl sy’n cymryd rhan yn y gweithgareddau uchod.

 2.     Pa fath o wybodaeth bersonol rydyn ni'n ei chadw ac am bwy?

Rydyn ni'n cadw gwybodaeth am sefydliadau a grwpiau cymunedol yn y gorffennol a'r presennol sydd wedi cymryd rhan mewn datblygiadau Cymunedol.

Mae'r mathau o wybodaeth rydyn ni'n ei chasglu, fel arfer, yn cynnwys:

 • Manylion cyswllt, ar gyfer sefydliadau a grwpiau cymunedol, gan gynnwys enw, cyfeiriad, rhifau ffôn, cyfeiriadau gwe, cyfrifon Twitter / Facebook, a chyfeiriad e-bost.
 • Rydyn ni hefyd yn casglu ac yn cadw gwybodaeth sy'n cael ei thrafod yng nghyfarfodydd Rhwydwaith y Gymdogaeth megis; aelodau, datblygiadau’r sefydliad/grŵp, y cymorth sy'n cael ei ddarparu; manylion sgyrsiau; cyfleoedd cyllido, manylion Cynghorwyr wardiau ac Aelodau Cabinet, ac unrhyw achlysuron rydych chi'n dweud wrthon ni amdanyn nhw.

 3.     O ble mae'r gwasanaeth yn cael fy ngwybodaeth?

Rydyn ni'n derbyn yr wybodaeth yma yn uniongyrchol gan yr unigolyn sy'n cymryd rhan yn y gweithgaredd datblygu'r gymuned.

 

 4.     Beth fyddwn ni'n ei wneud gyda'ch gwybodaeth bersonol?

Byddwn ni'n defnyddio'r wybodaeth yma ar gyfer:

 • Anfon ymholiadau i'r sefydliad / maes gwasanaeth sy'n cynnig cymorth.
 • Cefnogi trosglwyddo asedau'r Cyngor i grwpiau cymunedol
 • Cynnig cyngor, cymorth a chefnogaeth, gan gynnwys cymorth ariannol
 • Trefnu a chynnal gweithgareddau, er enghraifft Cyfarfodydd Rhwydwaith y Gymdogaeth

 5.     Beth yw'r sail gyfreithiol o ran defnyddio'r wybodaeth yma?

Mae'r ddeddfwriaeth Diogelu Data yn nodi ein bod ni'n cael defnyddio a rhannu gwybodaeth bersonol dim ond lle mae gyda ni reswm priodol a chyfreithlon dros wneud hynny.

 

Ein sail gyfreithiol ar gyfer prosesu gwybodaeth bersonol i ddarparu'r Datblygiadau yn y Gymuned yw ei fod yn fuddiant dilys.  Y rheswm am hyn yw y bydd datblygiadau yn cynnig llawer o fuddion i grwpiau cymunedol newydd yn ogystal â rhai sydd eisoes wedi'u ffurfio i ymgymryd â gweithgareddau pellach a fydd yn eu hyrwyddo i bobl y gymuned ac yn creu cyfleoedd i'r grŵp dyfu ac ehangu.  

 

6.     Ydy'r gwasanaeth yn rhannu fy ngwybodaeth bersonol ag unrhyw sefydliad arall?

Ydy. Byddwn yn rhannu'ch gwybodaeth gyda'r sefydliadau cymunedol rydyn ni'n gweithio gyda nhw i gefnogi Datblygiadau yn y Gymuned ac i ddangos cynnydd;

 • Sefydliadau Cymunedol
 • Aelodau o Rwydweithiau y Gymdogaeth ar draws RhCT.
 • Gwasanaethau Mewnol y Cyngor fel ein Hadrannau Cyllid, Adfywio ac Eiddo’r Cyngor, i sicrhau bod y gefnogaeth a'r cyngor cywir yn cael eu derbyn.  

7.     Am ba mor hir caiff fy ngwybodaeth ei chadw?

Byddwn ni ond yn cadw'ch gwybodaeth bersonol cyhyd ag y bydd ei hangen arnom ni i weinyddu gweithgareddau megis; Gofynion cyfreithiol Trosglwyddo Asedau Cymunedol, neu i brosesu ceisiadau cyllido. 

8.     Eich gwybodaeth, eich hawliau

Mae'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) yn nodi'ch hawliau i chi, gan gynnwys yr hawl i gael gweld yr wybodaeth bersonol mae'r gwasanaethau yn ei chadw amdanoch chi.

 

Cliciwch yma www.rctcbc.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau a sut i'w harfer nhw.

 

 9.     Cysylltu â ni

Os oes gyda chi unrhyw bryderon neu os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am sut mae'r gwasanaeth yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol, cysylltwch â ni gan ddefnyddio un o'r dulliau isod:

 

Drwy e-bostio: Syd.b.dennis@rctcbc.gov.uk (Rheolwr y Gwasanaeth)

 

Drwy ffonio: 07471140722 neu 01443 425751

Drwy lythyr: Tŷ Elái, Dwyrain Dinas Isaf, Trewiliam, Tonypandy, CF40 1NY