Skip to main content

 

Hysbysiad Preifatrwydd Olrhain Cysylltiadau Rhanbarthol

 

Sut rydyn ni'n defnyddio eich gwybodaeth bersonol at ddibenion olrhain cysylltiadau yn ardal Cwm Taf Morgannwg.

 

Rydyn ni wedi crynhoi yn yr hysbysiad preifatrwydd yma rai o'r ffyrdd allweddol y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (cyfeirir atyn nhw gyda'i gilydd fel 'ni' yn yr hysbysiad yma) yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol at ddibenion olrhain cysylltiadau yn ardal Cwm Taf Morgannwg. Dylech chi ddarllen yr wybodaeth yma yn ogystal â hysbysiad preifatrwydd corfforaethol y Cyngor.

 

1.     Beth yw olrhain cysylltiadau a sut mae'n gweithio?

 

Byddwch chi’n gwybod, trwy’r cyfryngau ac yn arbennig gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, am y cynllun Profi, Olrhain, Diogelu sy'n allweddol yn y frwydr barhaus yn erbyn COVID-19 (Coronafeirws) ac yn helpu i ddod o hyd i ffordd i bobl yng Nghymru i fyw a gweithio ochr yn ochr â'r feirws yn ogystal ag atal ei ledaenu.

 

Mae olrhain cysylltiadau yn ddull hysbys o reoli ymlediad clefyd heintus, sydd ddim yn ymwneud â gwyliadwriaeth na gorfodi ond mae’n ymwneud â diogelu iechyd pobl.  Cyn gynted ag y byddwch chi’n dechrau arddangos symptomau dylech chi drefnu i gymryd prawf cyn gynted â phosibl, a rhaid i chi ac aelodau eraill o’ch cartref hunan-ynysu.

 

Gan fod cyfyngiadau ar symud (cyfnod clo) yn araf yn cael eu llacio, bydd angen i bob un ohonon ni gymryd camau i ddiogelu ein hunain, ein teuluoedd a'r gymuned.  Mae'r gwaith o olrhain cysylltiadau yn chwarae rhan bwysig wrth ein helpu i ailddechrau gweithgareddau o ddydd i ddydd.

 

Rhaid nodi, yn ystod y cyfnod heriol ac anghyffredin yma o ddelio â phandemig y Coronafeirws, mae pob Cyngor wedi gorfod gwneud newidiadau cyflym i'r ffordd y maen nhw'n gweithredu er mwyn parhau i ddarparu'r cymorth a'r gwasanaethau sydd eu hangen arnoch chi.  Byddwn ni'n dilyn cyngor ac arweiniad gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru ar bob achlysur a bydd unrhyw newidiadau i'r ffordd rydyn ni'n darparu'r cymorth yma i chi o ran Profi, Olrhain, Diogelu yn cael eu diweddaru yn yr hysbysiad preifatrwydd yma.

 

 

 2.     Pwy sy'n darparu'r gwasanaeth Olrhain Cysylltiadau?

 

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru, Llywodraeth Cymru, GIG Cymru a phob cyngor yng Nghymru yn gweithio gyda'i gilydd i ddarparu'r gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu. Mae'r canlynol yn amlinellu beth mae pob sefydliad yn ei wneud mewn perthynas ag Olrhain Cysylltiadau.

 

Carfanau Rhanbarthol ar gyfer Olrhain Cysylltiadau

 

Ar gyfer ardal Cwm Taf Morgannwg;Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn cydweithio i ddarparu'r gwasanaeth Olrhain Cysylltiadau ar gyfer pobl sy'n byw yn y siroedd yma.   

 

Bydd y Garfan Olrhain Rhanbarthol yn cysylltu ag unigolion sydd wedi cael prawf cadarnhaol i drafod eu symptomau a sefydlu â phwy maen nhw wedi bod mewn cysylltiad (cyfeirir atyn nhw fel 'cysylltiadau') a phryd.

 

Bydd y garfan hefyd yn cysylltu â'r cysylltiadau bob dydd i weld a ydyn nhw'n profi unrhyw symptomau ac i gynnig cyngor ac arweiniad ynghylch hunanynysu.

 

Bydd pob galwad sy'n cael eu gwneud gan garfanau Olrhain Cysylltiadau yn cael eu cofnodi at ddibenion monitro/hyfforddi ac er mwyn helpu i ddatrys unrhyw gwynion a allai fod wedi dod i law. 

 

GIG - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm taf Morgannwg

 

Ar gyfer preswylwyr sydd wedi bod yn yr ysbyty am fwy na 3 diwrnod, byddwch chi’n cael eich ystyried yn unigolyn sydd wedi 'dal Covid yn yr ysbyty' a bydd y bwrdd iechyd lleol yn ymgymryd â gwaith olrhain ar ran yr awdurdod lleol.

Bydd eich manylion yn cael eu trosglwyddo i garfan Atal a Rheoli Heintiau'r Ysbyty (IP&C) a fydd yn cysylltu â chi i gynnal y cwestiynau olrhain cysylltiadau. 

Dyma fydd yr un broses ar gyfer rhywun sydd wedi'i rhyddhau o'r ysbyty, ond yn fuan ar ôl ei rhyddhau, yn cael prawf Covid wedi’i gadarnhau, bydd y garfan Atal a Rheoli Heintiau'r Ysbyty yn cysylltu â chi i drafod eich symptomau a'r bobl rydych chi wedi bod mewn cysylltiad â nhw.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am sut mae'r Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm taf Morgannwg yn delio â'ch gwybodaeth bersonol, ewch i: https://nwis.nhs.wales/use-of-site/privacy-policy/.

 

GIG – Gwasanaeth Gwybodeg Cenedlaethol Cymru (NWIS)

Mae'r Gwasanaeth Gwybodeg yn darparu'r system ddigidol lle caiff yr holl wybodaeth sy'n cael ei chofnodi gan y carfanau Olrhain Cysylltiadau Rhanbarthol ei chadw'n ddiogel.  

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am sut mae'r Gwasanaeth Gwybodeg yn delio â'ch gwybodaeth bersonol, ewch i: https://gggc.gig.cymru/defnyddior-wefan/polisi-preifatrwydd/.

 

Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn darparu cymorth, cyngor ac arweiniad arbenigol ar lefel genedlaethol i GIG Cymru, byrddau iechyd lleol ac awdurdodau lleol mewn perthynas â COVID. 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am sut mae iechyd cyhoeddus Cymru yn ymdrin â'ch gwybodaeth bersonol, ewch i: https://icc.gig.cymru/defnydd-y-safle/hysbysiad-preifatrwydd/

 

 

 3.     Pa fath o wybodaeth bersonol rydyn ni'n ei chadw ac am bwy?

 

Bydd y garfan Olrhain Cysylltiadau yn cadw'r wybodaeth yma am y bobl ganlynol:

Unigolyn sydd wedi profi'n bositif am COVID-19:

 • Enw Llawn
 • Cyfeiriad llawn a gwybodaeth gyswllt fel eich rhif ffôn a'ch e-bost.
 • Dyddiad geni
 • Rhyw
 • Rhif GIG
 • Manylion ar wybodaeth prawf COVID-19 fel dyddiad prawf, dyddiad canlyniad, canlyniad (positif)
 • Manylion symptomau COVID-19
 • Gwybodaeth ynghylch a ydych chi mewn cartref gofal neu ysbyty.
 • Gwybodaeth ynghylch a ydych chi'n glaf sy'n cael eich 'gwarchod' a pham.
 • Data ar anabledd ac ethnigrwydd
 • Manylion eich cartref a'ch trefniadau byw.
 • Gwybodaeth am y bobl rydych chi wedi bod mewn cysylltiad â nhw. Mae modd i hyn gynnwys aelodau o'r cartref, teulu, ffrindiau a chydweithwyr ac ati. 
 • Gwybodaeth am y lleoedd rydych chi wedi ymweld â nhw.
 • Os ydych chi wedi bod mewn cysylltiad â chydweithwyr, efallai y bydd angen gwybodaeth arnon ni hefyd am eich lle gwaith a'ch cyflogaeth.
 • Unrhyw wybodaeth arall a allai fod yn berthnasol i Olrhain Cysylltiadau yr hoffech chi ei rhannu gyda ni.
 • Cofnod o unrhyw gyngor a gwybodaeth rydyn ni wedi eu rhoi i chi.

Unigolyn sydd wedi bod mewn cysylltiad â pherson sydd wedi profi'n bositif am COVID-19:

 

 • Enw Llawn
 • Cyfeiriad llawn a gwybodaeth gyswllt fel eich rhif ffôn a'ch e-bost.
 • Dyddiad geni
 • Manylion am unrhyw symptomau COVID-19 y gallech chi fod yn eu profi.
 • Data ar anabledd ac ethnigrwydd.
 • Cofnod o unrhyw gyngor a gwybodaeth rydyn ni wedi ei roi i chi.
 • Unrhyw wybodaeth arall a allai fod yn berthnasol i Olrhain Cyswllt yr hoffech chi ei rhannu gyda ni.

 

Os ydych chi'n 16 oed neu'n hŷn mae modd i chi roi caniatâd i ni siarad â rhywun arall ar ein rhan.  Os ydych chi o dan 16 oed byddwn ni'n siarad â'ch rhieni/gwarcheidwaid ynghylch eich symptomau. 

 

 

 

4.     O ble mae'r gwasanaeth yn cael fy ngwybodaeth?

 

Unigolyn sydd wedi profi'n bositif am COVID-19:

 • Os ydych chi wedi profi'n bositif am COVID-19 bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i'r Garfan Olrhain gan y GIG/Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg.

 

 • Bydd y Garfan Olrhain hefyd yn casglu rhagor o wybodaeth yn uniongyrchol gennych chi pan fyddan nhw'n siarad â chi a byddwch chi'n cytuno i ateb cwestiynau gan yr aelod o'r Garfan Olrhain.

Unigolyn sydd wedi bod mewn cysylltiad â pherson sydd wedi profi'n bositif am COVID-19:

 

 • Os nodwyd eich bod chi mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi profi'n bositif am COVID-19, bydd eich enw a'ch manylion cyswllt wedi cael eu rhoi i ni gan yr unigolyn sydd wedi profi'n bositif (oherwydd rhesymau cyfrinachedd fydd dim modd i ni ddweud wrthoch chi pwy oedd y person hwnnw).

 

 • Bydd y Garfan Olrhain hefyd yn casglu rhagor o wybodaeth yn uniongyrchol gennych chi pan fyddan nhw'n siarad â chi a byddwch chi'n cytuno i ateb cwestiynau gan Swyddog Olrhain.

 

Caniatâd i weithredu ar eich rhan:

Os ydych chi’n 16 oed neu'n hŷn mae modd i chi roi caniatâd i ni siarad â rhywun arall ar ein rhan os yw'n well gennych.

 

Os ydych chi o dan 16 oed byddwn yn siarad â'ch rhieni/gwarcheidwaid am eich symptomau. 

 

 

5.     Beth fyddwn ni'n ei wneud gyda'ch gwybodaeth bersonol?

 

Unigolyn sydd wedi profi'n bositif am COVID-19:

Os ydyn ni'n effro i'r ffaith eich bod chi wedi cael eich profi'n bositif, bydd un o'r Swyddogion Olrhain yn cysylltu â chi i roi cyngor a chymorth i chi a byddan nhw'n gofyn am eich symptomau ac yn ceisio sefydlu pwy rydych chi wedi bod mewn cysylltiad â nhw. 

 

Efallai y bydd angen i ni gyfeirio eich achos at adrannau eraill yn y Cyngor, er enghraifft Gwasanaethau Cymdeithasol os oes gyda ni unrhyw bryderon ynghylch diogelu am eich lles chi neu eraill o fewn eich cartref chi.  Mae gan swyddogion ddyletswydd gyfreithiol i wneud hyn, ac os hoffech wybod rhagor am y rhesymau a'r modd byddwn ni'n gwneud hyn, bwriwch olwg ar Hysbysiad Preifatrwydd Gwasanaethau Cymuned a Gwasanaethau i Blant.

 

 

Unigolyn sydd wedi bod mewn cysylltiad â pherson sydd wedi profi'n bositif am COVID-19:

 

Os ydych chi wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi cael prawf positif, bydd ymgynghorydd yn cysylltu â chi ac os ydych chi'n cytuno i ateb y cwestiynau bydd yn rhoi cyngor i chi ar beth i'w wneud nesaf, er enghraifft pa mor hir y mae angen i chi hunanynysu. 

 

Byddwch chi hefyd yn derbyn galwadau lles dyddiol i weld sut hwyl sydd arnoch chi ac, os ydych chi'n datblygu symptomau, byddwch chi'n cael eich cynghori i fynd am brawf a'r modd y dylech chi wneud hyn.

 

Os dydych chi ddim yn ymgysylltu â'r Garfan a dydych chi ddim am ateb unrhyw gwestiynau, mae'n ofynnol i ni anfon llythyr atoch chi'n esbonio pa gamau y mae angen i chi eu cymryd. 

 

Ymchwilo ac Adrodd

 

Efallai y byddwn ni, y GIG, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru hefyd yn defnyddio'r wybodaeth uchod i lunio adroddiadau a fydd yn helpu ynglŷn â'r canlynol;

 • Deall COVID-19 a risgiau i iechyd y cyhoedd, tueddiadau mewn COVID-19 a risgiau o'r fath, a rheoli ac atal lledaeniad COVID-19 a risgiau o'r fath
 • Nodi a deall gwybodaeth am gleifion neu ddarpar gleifion sydd â neu sy'n agored i ddal COVID-19
 • Darparu gwasanaethau i gleifion, clinigwyr, a'r gwasanaethau iechyd i'n dinasyddion.
 • Ymchwil a chynllunio mewn perthynas â COVID-19 (gan gynnwys y posibilrwydd o gael gwahoddiad i fod yn rhan o dreialon clinigol yn y dyfodol)
 • Monitro cynnydd a datblygiad COVID-19.

 

6.     Beth yw'r sail gyfreithiol o ran defnyddio'r wybodaeth yma?

 

Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data personol at ddibenion olrhain cysylltiadau o dan y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yw:

 • Erthygl 6 (1)(e) – Tasg er budd y cyhoedd neu arfer awdurdod swyddogol sydd wedi'i roi i'r rheolwr.

 

Ar gyfer data sy'n fwy sensitif fel gwybodaeth iechyd (sy'n cael ei galw'n ddata categori arbennig), mae angen sail gyfreithiol ychwanegol sef:

 • Erthygl 9 (2)(i) - rhaid i'r prosesu fod yn angenrheidiol am resymau sydd er budd y cyhoedd ym maes iechyd cyhoeddus (megis diogelu rhag bygythiadau trawsffiniol difrifol i iechyd neu sicrhau safonau uchel o ran ansawdd a diogelwch o ran gofal iechyd ac o gynhyrchion meddyginiaethol neu ddyfeisiau meddygol)

 

Caiff hyn ei gefnogi gan y ddeddfwriaeth ganlynol:

 

 • Deddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984
 • Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cymru) 2010
 • Rheoliadau Diogelu Iechyd (Hysbysiadau) (Cymru) 2010
 • Rheoliadau Diogelu Iechyd (Pwerau'r Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2010
 • Deddf Coronafeirws 2020
 • Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020
 • Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd (Rheoli Gwybodaeth am Gleifion) 2002

 

 

 7.     Ydy'r gwasanaeth yn rhannu fy ngwybodaeth bersonol ag unrhyw sefydliad arall?

 

Bydd yr holl wybodaeth sy'n cael ei darparu a'i chofnodi gennym ni yn cael ei chadw'n ddiogel yn y system rheoli cofnodion cwsmeriaid. Caiff y system yma ei rheoli gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru ar ein rhan.

 

Byrddau ac Ymddiriedolaethau Iechyd GIG Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru ddefnyddio'r system yma ac mae modd iddyn nhw ddefnyddio eich data at y dibenion sydd wedi eu nodi yn adran 6 o'r hysbysiad yma.

 

 

 8.     Am ba mor hir gaiff fy ngwybodaeth ei chadw?

 

Dim ond am gyhyd ag sy'n angenrheidiol y byddwn ni'n cadw eich data personol ac at y diben y byddwn ni'n ei brosesu. 

 

I unigolyn sydd wedi profi'n bositif am COVID-19, bydd hyn am gyfnod o 7 mlynedd.

I unigolyn sydd wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi cael prawf positif, ond does ganddo ddim unrhyw symptomau, byddwn ni'n cadw eich cofnodion am 5 mlynedd.

 

 

9.     Eich gwybodaeth, eich hawliau

 

Mae'r Rheoliadau Cyffredinol ar Ddiogelu Data yn rhoi hawliau pwysig i chi, gan gynnwys yr hawl i gael gweld yr wybodaeth bersonol mae'r gwasanaethau yn ei chadw amdanoch chi.

 

 Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am eich hawliau o ran gwybodaeth a sut i'w defnyddio nhw. 

 

 

10. Cysylltu â ni

Os oes gyda chi unrhyw bryderon neu os hoffech chi rhagor o wybodaeth am y modd mae eich gwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio ynghylch Olrhain Cysylltiadau, cysylltwch â ni:

 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Carfan Iechyd y Cyhoedd

Tŷ Elái,

Dwyrain Dinas Isaf,

Trewiliam,

Tonypandy,

RhCT

CF40 1NY

 

E-bost: GwasanaethOlrhainCyswlltRhCT@rctcbc.gov.uk

 

Alffa i Omega o'n Gwasanaethau