Sut rydyn ni'n defnyddio eich gwybodaeth bersonol yn y Gwasanaeth Mynediad a Chynhwysiant

 Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaethau ar gyfer cymunedau lleol a'r bobl sy'n byw ynddyn nhw. Mae cynnal y gwaith yma'n golygu bod rhaid i ni gasglu a defnyddio gwybodaeth am y bobl rydyn ni'n darparu gwasanaethau ar eu cyfer nhw a chadw cofnod o'r gwasanaethau yma. Wrth i ni gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol am unigolion, mae rhaid i ni sicrhau eu bod nhw'n gwybod beth yw ein bwriad o ran defnyddio a rhannu eu gwybodaeth. 

Yn yr hysbysiad preifatrwydd yma, rydyn ni wedi crynhoi rhai o'r ffyrdd allweddol rydyn ni'n defnyddio eich gwybodaeth bersonol yn y Gwasanaeth Mynediad a Chynhwysiant. Dylech chi ddarllen yr wybodaeth yma ar y cyd â hysbysiad preifatrwydd corfforaethol y Cyngor.

1. Pwy ydyn ni a'r hyn rydyn ni'n ei wneud

Mae'r Gwasanaeth Mynediad a Chynhwysiant yn gweithio gyda phlant a phobl ifainc sydd ag anghenion addysgol arbennig neu sy'n ddisgyblion agored i niwed, ac yn rhoi cymorth iddyn nhw.

 

Ein nod yw sicrhau bod plant a phobl ifainc sydd ag anghenion addysgol arbennig neu rwystrau i ddysgu yn cael cyfleoedd i yflawni'u potensial mewn amgylchedd cefnogol sy'n eu paratoi ar gyfer bywyd fel oedolyn ac yn sicrhau:

 •    eu bod nhw'n iach
 •   eu bod nhw'n aros yn ddiogel

 •   eu bod nhw'n mwynhau bywyd ac yn llwyddo

 •   eu bod nhw'n gwneud cyfraniad cadarnhaol

 •   eu bod nhw'n cyflawni llesiant economaidd

 Mae'r gwasanaeth yn darparu 3 maes allweddol o gymorth: 

    
 • Gwasanaeth Seicoleg Addysg (sy'n cynnwys y garfan Plant sy'n Derbyn Gofal)

 Mae'r Gwasanaeth Seicoleg Addysg yn gweithio gyda phlant a phobl ifainc er mwyn cefnogi eu datblygiad, llesiant, gwytnwch, dysgu a chyflawniad mewn ystod o sefyllfaoedd a lleoliadau. Maen nhw'n defnyddio amrywiaeth o ddulliau gweithredu gydag unigolion, grwpiau, ysgolion a systemau ehangach fel Awdurdodau Lleol a'r gymuned. Mae gweithio mewn partneriaeth gyda rhieni/gwarcheidwaid, teuluoedd a phobl eraill yn bwysig er mwyn sicrhau bod yr un dull gweithredu yn cael ei ddefnyddio gan   bawb. Mae Seicolegwyr Addysg yn canolbwyntio ar y plentyn / person ifanc, yn ymdrechu i wrando arno a hyrwyddo hynny. 

 

 • Gwasanaeth Cynnal Dysgu sy'n cynnwys Dysgu, y Gwasanaeth Cyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig a'r Gwasanaeth Cynnal Ymddygiad

 Mae’r gwasanaethau yma'n gweithio mewn partneriaeth gyda phlant a phobl ifainc sydd ag anghenion addysgol arbennig, eu teuluoedd, ysgolion a gweithwyr proffesiynol o asiantaethau eraill er mwyn eu cynorthwyo. Mae’r anghenion yma'n cynnwys nam ar y golwg, nam ar y clyw, anhwylderau ar y sbectrwm awtistig, anawsterau lleferydd ac iaith, anawsterau dysgu cymhleth ac anawsterau dysgu penodol (Dyslecsia) ac Anawsterau Cymdeithasol, Emosiynol ac Ymddygiadol. Maen nhw hefyd yn gweithio gyda phlant a phobl ifainc y mae'r Saesneg yn iaith ychwanegol iddyn nhw.

   

 • Gwasanaeth Cymorth Gweinyddol

Mae'r gwasanaeth yma'n gweithio'n agos gyda'r Seicolegwyr Addysg a'r Gwasanaeth Cynnal Dysgu i ddarparu cymorth   gweinyddol ar gyfer ysgolion, rhieni/gwarcheidwaid, disgyblion a gweithwyr proffesiynol eraill mewn perthynas â phlant a phobl ifainc sydd ag anghenion addysgol arbennig.

 

Paneli Mynediad a Chynhwysiant

 

Yn rhan o broses penderfynu'r Awdurdod Lleol, mae paneli arbenigol yn cyfarfod i drafod achosion unigol. Mae'r paneli yma bob amser yn cynnwys gweithwyr proffesiynol   Mynediad a Chynhwysiant. Fe allan nhw gynnwys gweithwyr proffesiynol eraill hefyd, er enghraifft, Penaethiaid, athrawon arbenigol ac arbenigwyr iechyd. Swyddogaeth y panel yw trafod anghenion addysgol arbennig y plentyn / person ifanc neu'i rwystrau dysgu er mwyn cytuno ar yr ymateb mwyaf addas i ddiwallu'u hanghenion.

 

(Mae hwn yn drosolwg cyffredinol o'r paneli Mynediad a Chynhwysiant - os oes angen gwybodaeth arnoch chi am banel penodol, yna cysylltwch â'r Gwasanaeth Mynediad a Chynhwysiant am ragor o fanylion - gweler Adran 9)

 

Mae rhagor o fanylion am y   gwasanaeth ar gael ar y wefan:- https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Resident/SchoolsandLearning/AccessandInclusiontoEducation/AccessandInclusiontoEducation.aspx

 

2. Pa fath o wybodaeth bersonol rydyn ni'n ei chadw ac am bwy?

Bydd y mathau o wybodaeth rydyn ni'n eu cadw a'u prosesu fel arfer yn cynnwys:

 

Gwybodaeth am yr unigolyn sy'n cael ei atgyfeirio (hynny yw, y plentyn / person ifanc):

 

 •   Manylion cyswllt, gan gynnwys enw, cyfeiriad, rhif ffôn

 •   Dyddiad geni

 •   Rhyw

 •   Statws 'Plant sy'n Derbyn Gofal' (os yw'n berthnasol)

 •   Gwybodaeth am gyflawniad addysgol (er enghraifft, canlyniadau arholiad), diogelu a llesiant (er   enghraifft, pryderon ynglŷn â diogelwch) 

Rydyn ni hefyd yn cadw gwybodaeth sy'n ddata 'categori arbennig' - mae hyn yn cynnwys:

 

 •   Gwybodaeth am iechyd (er enghraifft, cyflyrau meddygol, geneteg)
 •   Tras Ethnig

 •   Crefydd

 •   Hil

 •   Cyfeiriadedd rhywiol / bywyd rhywiol (dim ond pan fydd yr wybodaeth yma'n cael ei rhoi gan y plentyn / person ifanc)

 Gwybodaeth am rieni/gwarcheidwaid neu gynhaliwr y plentyn / person ifanc:

 

 •   Manylion cyswllt (gan gynnwys enw, cyfeiriad, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost)
 •   Dyddiad geni

 •   Rhyw

3. O ble mae'r gwasanaeth yn cael fy ngwybodaeth?

Rydyn ni'n cadw gwybodaeth gyfredol (a gwybodaeth o'r gorffennol) am blant / pobl ifainc sydd wedi cael eu hatgyfeirio i'r Gwasanaeth am gymorth, arweiniad neu gyngor arbenigol sy'n ymwneud ag anghenion   addysgol arbennig.

 

Mae'r wybodaeth uchod yn cael ei darparu gan ystod o wasanaethau gan gynnwys: 

 •   Y plentyn / person ifanc yn uniongyrchol (er enghraifft, yn ystod sesiynau cymorth)

 •   Rhieni/gwarcheidwaid (er enghraifft, pan fyddwn ni'n ymgynghori â nhw am atgyfeiriad y plentyn / person ifanc ac yn trafod y cymorth y bydd ei angen ar y plentyn / person ifanc ac ati)

 •   Ysgolion (er enghraifft, cynnydd yn y dosbarth, sut mae unrhyw anghenion ychwanegol yn effeithio arno yn yr ysgol, y cymorth sydd ei angen)

 •   Gwasanaethau eraill o fewn yr Awdurdod Lleol (er enghraifft, Gwasanaethau i Blant)

 •   Gwasanaethau Iechyd, Meddyg Teulu, Ymgynghorwyr (er enghraifft, gwybodaeth am unrhyw ddiagnosis meddygol, anableddau corfforol ac ati)

 •   Ysgolion blaenorol y plentyn / person ifanc (er enghraifft, cynnydd yn y dosbarth, sut roedd angen dysgu wedi effeithio arno yn yr ysgol, cymorth a gafodd ei ddarparu)

 •   Awdurdodau Lleol Eraill (er enghraifft, ffeil anghenion addysgol arbennig os yw'r plentyn / person ifanc wedi symud i RhCT o'r tu allan i'r ardal)

 •   Rydyn ni hefyd yn creu ein gwybodaeth ein hunain wrth ymgysylltu â'r plentyn / person ifanc (er enghraifft, deilliannau panel, asesu, adroddiadau cynnydd, gohebiaeth gyda rhieni/gwarcheidwaid ac asiantaethau)

4. Beth fyddwn ni'n ei wneud gyda'ch gwybodaeth bersonol?

 

Byddwn ni'n defnyddio'r wybodaeth bersonol yma er mwyn: 

 •   Nodi, asesu ac adolygu anghenion addysgol   arbennig plentyn / person ifanc neu'i rwystrau i ddysgu, a rhoi'r cymorth   priodol. Wrth i ni wneud hyn, mae'n bosibl y byddwn ni'n:

 •   Adolygu/asesu anghenion addysgol arbennig plentyn / person ifanc.

 •   Asesu'r plentyn / person ifanc yn erbyn y meini prawf statudol er mwyn cael datganiad Anghenion Addysgol Arbennig.

 •   Cael gwybodaeth gan Feddygon Teulu, y Bwrdd Iechyd Lleol ac ati ynghylch anghenion meddygol y plentyn / person ifanc er mwyn ein helpu ni i gynnal ein hasesiad.

 •   Gweithio gyda rhieni/gwarcheidwaid i nodi a chytuno ar y ffordd orau posibl o gynorthwyo'r plentyn / person ifanc.

 •   Trefnu cymorth ar gyfer y plentyn / person ifanc yn yr ysgol.

 •   Adolygu cynnydd y plentyn / person ifanc yn rheolaidd ac asesu ei gyflawniad.

 •   Rhoi cyngor ac arweiniad i'r ysgol ynglŷn â sut y gall gynorthwyo'r plentyn / person ifanc i gyflawni'i botensial.

 •   Trafod anghenion addysgol arbennig y plentyn / person ifanc yn y paneli, fforymau a sesiynau cynnig cyngor amrywiol priodol (er enghraifft, panel lleoli, panel Anghenion Addysgol Arbennig, sesiwn gyngor y Cydlynydd Anghenion Addysgol Arbennig, fforwm blynyddoedd cynnar).

Nodwch nad yw'r rhestr uchod yn un gynhwysfawr.

           

5. Beth yw'r sail gyfreithiol o ran defnyddio'r wybodaeth yma?

Mae cyfraith Diogelu Data yn nodi y cawn ni ddefnyddio a rhannu gwybodaeth bersonol dim ond lle mae gyda ni reswm priodol a chyfreithlon dros wneud hynny.

 

Dyma ein seiliau cyfreithiol ar gyfer prosesu gwybodaeth bersonol at y dibenion uchod:

 

Rhwymedigaeth gyfreithiol

 

 •   Cydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol o dan Ddeddf Addysg 2002 a Chod Ymarfer Anghenion Addysgol Arbennig Cymru 2004.

 •   Wrth brosesu data sy'n deillio o atgyfeiriadau â chaniatâd, ymgysylltu ac ymyriadau ac ati.

 Tasg Gyhoeddus

 

 •   Cyflawni tasg er budd y cyhoedd neu wrth arfer awdurdod swyddogol yn rhinwedd ein swyddogaeth fel corff cyhoeddus.

 

Caniatâd

 

 • Gweithwyr proffesiynol arbenigol allanol:  

Weithiau, er mwyn i ni wneud penderfyniad gwybodus am asesiad plentyn / person ifanc, efallai y bydd angen i ni gael gwybodaeth gan weithwyr proffesiynol arbenigol allanol megis gweithwyr iechyd preifat a gweithwyr addysgol sydd efallai wedi bod yn gysylltiedig (ac eithrio asesiad statudol).

 Pan fydd angen i ni gael y fath wybodaeth gan y gweithwyr proffesiynol arbenigol allanol yma, byddwn ni'n ceisio caniatâd y plentyn / person ifanc / rhiant / gwarcheidwad (fel y bo'n briodol) i wneud hynny. 

 • Plant o dan ddwy flwydd oed:

O dan y gyfraith, rhaid i ni gael caniatâd y rhiant/gwarcheidwad ar gyfer prosesu gwybodaeth bersonol sy'n ymwneud â phlant o dan ddwy flwydd oed.

 

6. Ydy'r gwasanaeth yn rhannu fy ngwybodaeth bersonol ag unrhyw sefydliad arall?

Er mwyn i'r Gwasanaeth ymgymryd â'i ddyletswyddau mewn perthynas â rhoi cymorth yn unol â chyfraith addysg bresennol, mae'n ofynnol i ni rannu gwybodaeth â'r canlynol:

 

Gwasanaethau eraill y Cyngor:

 

 •   Gweithwyr proffesiynol y Gwasanaethau Cymuned a'r Gwasanaethau i Blant (er enghraifft, gweithwyr cymdeithasol)

 •   Gweithwyr proffesiynol y Gwasanaeth Mynediad a Chynhwysiant (er enghraifft, athrawon arbenigol)

 •   Gwasanaeth Troseddau'r Ifainc

 •   Asiantau/asiantaethau wedi'u comisiynu (er enghraifft, Seicolegwyr Addysg Locwm, therapyddion lleferydd preifat, ffisiotherapyddion preifat ac ati)

 •   Paneli apeliadau (er enghraifft, gwaharddiadau ysgol) 

Sefydliadau eraill:

 

 •   Ysgolion

 •   Gwasanaethau Eirioli (er enghraifft, SNAP Cymru)

 •   Gwasanaethau Iechyd (er enghraifft, Meddyg Teulu, Ymgynghorwr)

 •   Awdurdodau Lleol eraill

 •   Yr Heddlu

 •   Gyrfa Cymru

 •   Tribiwnlysoedd (er enghraifft, Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru – TAAAC)

Os yw amgylchiadau yn codi sy'n ymwneud â phryderon am lesiant a diogelwch plentyn / person ifanc, fe   all fod yn angenrheidiol i rannu gwybodaeth heb yn wybod i'r rhiant/gwarcheidwad neu heb ei ganiatâd.

 

7. Am faint o amser bydd fy ngwybodaeth yn cael ei chadw?

Yn unol â pholisi cadw'r Gwasanaeth Mynediad a Chynhwysiant, rydyn ni'n cadw cofnodion hyd nes i'r plentyn / person ifanc gael ei ben-blwydd yn 50 oed.

 

8. Eich gwybodaeth, eich hawliau

Mae'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data yn rhoi   hawliau pwysig i chi, gan gynnwys yr hawl i gael gweld yr wybodaeth bersonol mae'r gwasanaethau yn ei chadw amdanoch chi.

 

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau a sut i'w harfer nhw.

 

9. Cysylltwch â ni

Os oes gyda chi unrhyw bryderon neu os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am sut mae'r gwasanaeth yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol, cysylltwch â ni gan ddefnyddio un o'r dulliau isod:

 

E-bost: CynaMyn@rhondda-cynon-taf.gov.uk

 

Ffôn: 01443 744456

 

Trwy lythyr: Gwasanaeth Mynediad a Chynhwysiant, Tŷ Trevithick, Abercynon, Aberpennar, CF45 4UQ

 

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.