Skip to main content

Hysbysiad Preifatrwydd - Darpariaeth Prydau Ysgol yn yr Ysgol

Hysbysiad preifatrwydd mewn perthynas â phrosesu data personol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf ar gyfer darpariaeth Prydau Ysgol yn yr Ysgol

 

Darpariaeth Prydau Ysgol

Yn unol â Rheoliadau Bwyta'n Iach mewn Ysgolion (Gofynion a Safonau Maeth) (Cymru) 2013, mae dyletswydd statudol ar Awdurdodau Lleol a Chyrff Llywodraethu i hyrwyddo bwyta'n iach i bob plentyn sy'n mynd i ysgol gynradd a gynhelir gan yr Awdurdod Lleol.

Mae Gwasanaeth Arlwyo'r Awdurdod Lleol, sef Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, yn darparu prydau ysgol i blant yn Rhondda Cynon Taf trwy weithio ar y cyd â'r ysgol i sicrhau'r ddarpariaeth.

Mewn perthynas â'r data personol gaiff ei brosesu er mwyn darparu prydau ysgol, yr Awdurdod Lleol sy'n 'rheoli'r data', a'r ysgol sy'n 'prosesu'r data'. Felly, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf sy'n darparu'r hysbysiad preifatrwydd yma trwy'r ysgol. Anfonwch unrhyw ymholiadau ynghylch yr hysbysiad preifatrwydd yma neu am ddefnydd data personol ar gyfer darpariaeth prydau ysgol i’r Cyngor. Mae manylion cyswllt isod.

Cyflwyniad

Bwriad yr hysbysiad preifatrwydd yma yw darparu gwybodaeth am sut y bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf ('CBSRhCT', 'Cyngor', 'Awdurdod Lleol', 'ni') yn defnyddio (neu 'prosesu') data personol am unigolion gan gynnwys ei ddisgyblion presennol, cyn-ddisgyblion, a darpar ddisgyblion a'u rhieni, cynhalwyr neu warcheidwaid (cyfeirir atyn nhw fel 'rhieni' yn yr hysbysiad) at ddibenion darparu prydau ysgol yn yr ysgol. 

Dydy hwn ddim yn cynnwys prosesu data personol sy'n ymwneud â cheisiadau am brydau ysgol am ddim.

Dim ond y lleiafswm o wybodaeth sydd ei hangen mewn perthynas â’r diben fydd yn cael ei phrosesu.

Dylech chi ddarllen yr hysbysiad preifatrwydd yma ar y cyd â hysbysiad preifatrwydd diogelu data cyffredinol y Cyngor. Mae modd dod o hyd i'r hysbysiad ar wefan y Cyngor: www.rctcbc.gov.uk/diogeludata

Y data personol rydyn ni'n ei brosesu

Mae'r Cyngor yn prosesu’r categorïau canlynol o ddata personol wrth ddarparu prydau ysgol yn yr ysgol.

Data personol disgyblion;

 • Ysgol y plentyn, blwyddyn, dosbarth ac ati.
 • Enw
 • Dyddiad geni
 • Anghenion deitegol, alergeddau, gwybodaeth feddygol berthnasol ac ati.
 • Statws a gwybodaeth prydau ysgol am ddim (os yn berthnasol)
 • Cofrestr cinio ysgol (gwybodaeth sy'n dangos presenoldeb y disgybl yn yr ysgol ac wedi cael oryd ysgl ac ati.)

Data personol y rhieni;

 • Manylion cyswllt, gan gynnwys enw, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn.
 • Manylion ariannol (megis symiau o arian sydd wedi'u talu / i'w talu, gwybodaeth am daliadau ac ati.)

Pam rydyn ni'n prosesu data personol

Rydyn ni'n prosesu data personol er mwyn ymgymryd â'n swyddogaethau statudol wrth ddarparu prydau ysgol yn yr ysgol. Mae modd i hyn gynnwys, ond ddim yn gyfyngedig i;

 • Gwaith gweinyddol sy'n gysylltiedig â darparu prydau ysgol
 • Prosesu taliadau am brydau ysgol
 • Adfer taliadau prydau ysgol sy'n ddyledus 
 • Rheoli anghenion deietegol ac iechyd y disgybl (os oes angen)
 • Gweithio ar y cyd â'r ysgol i sicrhau bod prydau ysgol yn cael eu darparu
 • Cynllunio darpariaeth prydau ysgol yn yr ysgol ac yn Rhondda Cynon Taf

Ein sail gyfreithiol ar gyfer prosesu'r data personol

Yn unol â Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol y DU, y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu data personol i ymgymryd â’n swyddogaeth statudol wrth ddarparu prydau ysgol yw;

 • Rhwymedigaeth Gyfreithiol - Erthygl (c) – prosesu sy'n angenrheidiol ar gyfer rwymedigaeth gyfreithiol sydd wedi'i roi i'r rheolwr. 
 • Tasg Gyhoeddus - Erthygl 6 (e) – prosesu sy'n angenrheidiol ar gyfer cyflawni tasg er budd y cyhoedd neu arfer awdurdod swyddogol sydd wedi'i roi i'r rheolwr.
 • Budd sylweddol i'r cyhoedd - Erthygl 9 (2) (g) - prosesu sy'n angenrheidiol er budd sylweddol y cyhoedd, ar sail cyfraith Undebol neu aelod-wladwriaeth sy'n gyfraneddol i'r nod, yn parchu hanfod hawliau diogelu data ac yn darparu mesurau addas a phenodol i ddiogelu hawliau sylfaenol a buddion y person y mae'r data amdano.

Y ddeddfwriaeth sylfaenol, rheoliadau a chanllawiau sy'n ategu hyn yw;

 • Deddf Addysg 1996
 •  Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013
 • Rheoliadau Bwyta'n Iach mewn Ysgolion (Gofynion a Safonau Maeth) (Cymru) 2013
 • Canllawiau Llywodraeth Cymru - Codi tâl am fwyd a diod mewn ysgolion a chynhelir (2013)

Gan bwy ac o ble rydyn ni'n casglu data personol?

Mae'n bosibl inni dderbyn data gan;

 • Rhieni
 • Disgyblion
 • Ysgol
 • Gwasanaethau eraill yr Awdurdod Lleol megis Cyllid, Prydau ysgol am Ddim (Refeniwiau)

Gyda phwy mae'r data yn cael ei rannu

Pwy

Diben

Yr Ysgol

 

Statudol;

 • Darparu prydau bwyd   
 • Gweinyddu cyffredinol
 • Cynnal cofrestr prydau ysgol
 • Gweinyddu ariannol a chyfrifeg - taliadau, dyledion ac ati.

Gwasanaethau Awdurdodau Lleol eraill

Statudol;

 • Refeniwiau - Statws a gwybodaeth am Brydau Ysgol am ddim
 • Cyllid - bilio, gweinyddu cyllid a chyfrifeg

Darparwyr Systemau 

Mae systemau TG y Cyngor a'r ysgolion yn cadw data personol sy'n cael ei brosesu at ddibenion prydau ysgol yn ddiogel. Caiff rhai o'r systemau a'r rhaglenni yma eu darparu a'u lletya gan ddarparwyr TG 3ydd parti y mae modd ymddiried ynddyn nhw.

Y brif system sy'n cael ei defnyddio i gadw data personol sy'n ymwneud â phrydau ysgol yw:

 • CapitaOne - Arian Cinio SIMS
 • Cyllid CIVICA

Am ba mor hir y byddwn ni'n cadw'r data personol?

Bydd y Cyngor yn cadw'r data canlynol:

Gwybodaeth sy'n ymwneud ag anghenion deietegol arbennig

Nes i'r disgybl adael yr ysgol ac am un flwyddyn wedi hynny

Gwybodaeth sy'n ymwneud â Phrydau ysgol am ddim

7 mlynedd

Bydd yr ysgol yn cadw'r cofnodion canlynol ar ran y Cyngor:

Cofrestr prydau ysgol

 

Blwyddyn gyfredol + 3 blynedd

Taflen grynodeb - cinio ysgol

Blwyddyn gyfredol + 3 blynedd

Ar ôl i'r cyfnod cadw ddod i ben, bydd gwybodaeth yn cael ei dinistrio'n ddiogel ac yn barhaol.

NODWCH: Er mwyn dilyn egwyddor storio data Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol, mae'r cofnodion yn cael eu hadolygu'n rheolaidd.  Dim ond gwybodaeth allweddol sy'n berthnasol sy'n cael ei chadw am y cyfnod cyfan. Caiff unrhyw wybodaeth sy'n amherthnasol yn yr hir dymor ei dinistrio.  Caiff unrhyw wybodaeth sy'n amherthnasol yn yr hir dymor neu sy'n amherthnasol yn dystiolaethol ei dinistrio yn y cwrs busnes arferol. 

Eich hawliau o ran gwybodaeth

Mae'r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yn rhoi hawliau pwysig i chi.

Cyfeiriwch at yr adran 'Eich Hawliau Gwybodaeth' yn hysbysiad preifatrwydd cyffredinol y Cyngor am ragor o wybodaeth am eich hawliau a sut i'w defnyddio.

Manylion Cyswllt

Pe hoffech chi drafod unrhyw beth sydd wedi'i nodi yn yr hysbysiad preifatrwydd yma, e-bostiwch y Cyngor, ac yntau’n Rheolwr Data:

Prydau ysgol a gofynion dietegol arbennig - gwasanaethauarlwyo@rctcbc.gov.uk