Fe ddaeth Deddf Diogelu Data 1998 i rym ar 1 Mawrth 2000 ac mae’n cymryd lle Deddf Diogelu Gwybodaeth 1984 a Deddf Hawl i Weld Ffeiliau Personol 1987. Mae’r Ddeddf wedi creu un broses ar gyfer gweld gwybodaeth bersonol mae’r Cyngor yn ei chadw. O dan y Ddeddf, mae gan unigolion byw a enwir yr hawl i weld unrhyw ddata personol sy’n cael ei gadw gan y Cyngor.

Heblaw am rai eithriadau, o dan y Ddeddf, mae gan unrhyw berson byw y mae’r Cyngor yn cadw ac yn prosesu gwybodaeth bersonol amdano yr hawl (“hawl gwrthrych am wybodaeth”) i wneud cais (“cais gwrthrych am wybodaeth”) i weld y data yna. Gall y data gynnwys gwybodaeth ffeithiol, sylwadau a bwriadau’r Cyngor ar gyfer yr unigolion

Cwmpas y Ddeddf

Mae’r Ddeddf Diogelu Gwybodaeth yn berthnasol i bob unigolyn gan gynnwys gweithwyr y Cyngor, aelod etholedig neu aelod o’r cyhoedd. Mae gan bob unigolyn yr hawl i weld eu data personol, i atal prosesu all achosi difrod neu drallod ac atal prosesu at ddiben marchnata uniongyrchol.

O ran penderfyniadau awtomatig, mae gan unigolion yr hawl i gymryd camau am iawndal os byddan nhw’n dioddef difrod oherwydd bod rheolwr y data wedi mynd yn groes i’r Ddeddf mewn unrhyw ffordd. Mae ganddyn nhw hefyd yr hawl i gywiro, blocio, dileu neu ddinistrio data anghywir ac i ofyn i’r Comisiynydd Gwybodaeth am asesiad o’r rheolwr gwybodaeth os ydyn nhw’n teimlo ei fod wedi mynd yn groes i’r Ddeddf.

Mae’r Ddeddf yn gosod goblygiadau ar y rheini sy’n cofnodi ac yn defnyddio data personol (rheolwyr data). Mae rhaid iddyn nhw fod yn agored am y defnydd y maen nhw’n ei wneud o’r data personol drwy ddweud wrth y Comisiynydd Gwybodaeth. Mae hysbysiad o’r fath (h.y. cofrestriad) i’w gweld ar wefan y Comisiynydd Gwybodaeth.

Mae gwefan y Comisiynydd Gwybodaeth hefyd yn cynnwys llawer o wybodaeth am y pwnc yma ac mae’n rhestru wyth o Egwyddorion Diogelu Data.

Os hoffech chi ddarllen y Ddeddf i gyd, ewch i wefan Swyddfa Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus.

Uned Llywodraethu Corfforaethol

Y Pafiliynau, 

Parc Hen Lofa'r Cambrian

Cwm Clydach 

CF40 2XX

Ffôn: 01443 424189
Ffacs: 01443 424114

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.