Mae Bwrdd Diogelu Plant Cwm Taf yn gweithio i ddiogelu plant a phobl ifanc dan 18 oed rhag cael eu camdrin a'u hesgeuluso.

Er mwyn gwneud hyn, mae'r Bwrdd yn gweithio yn rhan o bartneriaeth aml-asiantaeth sy'n cynnwys y sefydliadau canlynol:

 • Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf
 • Heddlu De Cymru
 • Ymddiriedolaeth Prawf Cymru
 • Gwasanaethau i Blant
 • Addysg
 • Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid
 • Gwasanaethau Tai a'r
 • Sector Gwirfoddol 

Mae'r sefydliadau yn gwrando ar farn plant a phobl ifainc ac yn cynnig ymateb cydlynus i faterion ynghylch eu diogelwch.  Bydd hyn yn sicrhau bod plant a phobl ifanc yn:

 • cael eu diogelu rhag camdriniaeth
 • hybu eu datblygiad iechyd
 • cael eu magu mewn amgylchiadau sy’n gyson â darpariaeth gofal diogel ac effeithiol
 • mwynhau’r cyfleoedd bywyd gorau posibl er mwyn tyfu’n oedolion llwyddiannus

Datganiad Bwrdd Diogelu Plant Cwm Taf o ran cyhoeddi adolygiadau o achosion difrifol.

Mae'r Bwrdd Diogelu Plant Cwm Taf yn comisiynu adolygiadau pan fydd amgylchiadau unrhyw achos yn bodloni'r meini prawf yng nghanllawiau Llywodraeth Cymru, sy'n nodi pryd dylai adolygiadau o'r fath gael eu cynnal. Mae adolygiadau yn amlygu gwersi i'w dysgu gan asiantaethau sy'n ymwneud â'r achosion dan sylw. Rydyn ni, felly, yn gallu gweithredu argymhellion a pharhau i wella effeithiolrwydd ein trefniadau amlasiantaethol yn ardal Cwm Taf er mwyn diogelu ein plant a'n pobl ifainc.

Adolygiad Ymarfer Plant 2:

 • Child Practice Review CTSCB 1 2013 Report (Saesneg) - (pdf)
 • Child Practice Review Timeline (Saesneg) - (pdf)

Adolygiad Ymarfer Plant 1:

Mae modd ichi gysylltu â Bwrdd Diogelu CwmTaf ar: 01443 484520

Os ydych chi'n pryderu/poeni am blentyn ac fe hoffech chi roi gwybod amdano, cysylltwch â'n Carfanau Diogelu Plant

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.