Ydych chi'n pryderu/poeni am ddiogelwch plentyn neu oedolyn sy'n agored i niwed (neu oedolyn bregus).

Gweithwyr proffesiynol a chyda nhw bryder

Mae'r Hwb Diogelu Amlasiantaeth (MASH) yn fan cysylltu ar gyfer pob gweithiwr proffesiynol i roi gwybod am bryderon ynghylch diogelu/amddiffyn.

Gwasanaethau i Blant:

Ffôn:

  • Rhondda Cynon Taf - 01443 742928
  • Merthyr Tydfil - 01443 743619

Ebost:

Gwasanaethau i Oedolion:

 

Ffôn:

  • Rhondda Cynon Taf - 01443 742940
  • Merthyr Tudful - 01443 742942

Ebost:

Oriau agor:

Dydd Llun i ddydd Gwener: 8.30am tan 5pm.

Manylion Cyswllt mewn Argyfwng

Mewn achos o argyfwng y tu allan i'n horiau agor ni, ffoniwch y Garfan ar Ddyletswydd ar gyfer Argyfyngau ar 01443 743665.

Os ydych chi o'r farn bod rhywun mewn perygl uniongyrchol/disyfyd, ffoniwch 999.

 

Rhagor o wybodaeth am Hwb Aml-asiantaeth ar gyfer Diogelu (MASH)

MASH Cwm Taf yw'r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer pryderon newydd am ddiogelwch. Mae MASH wedi gwella gweithdrefnau rhannu gwybodaeth rhwng asiantaethau yn sylweddol, gan helpu i ddiogelu'r plant a'r oedolion sy mwyaf agored i niwed, esgeulustra a cham-drin. 

MASH Cwm Taf yw un o'r llond llaw o ganolfannau diogelu amlasiantaeth cenedlaethol sy'n ymdrin â phryderon am blant, oedolion sy'n agored i niwed ac achosion o gamdriniaeth ddomestig risg uchel. Mae'n mabwysiadu agwedd gyfannol sy'n cynnwys y teulu. Mae bron 50 aelod o staff o wasanaethau heddlu, gwasanaethau iechyd, y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol, Cwmni Adsefydlu Cymunedol, gwasanaethau addysg, gwasanaethau gofal cymdeithasol plant a gwasanaethau amddiffyn oedolion yn gweithio law yn llaw yn swyddfa MASH. 

Mae'r MASH yn derbyn pryderon gweithwyr proffesiynol, fel athrawon a meddygon, am ddiogelwch. Mae hefyd yn derbyn pryderon aelodau o'r cyhoedd ac aelodau o deuluoedd drwy ganolfannau cyswllt Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.

O safbwynt y pryderon hynny sy'n cyrraedd y trothwy angenrheidiol i wasanaethau gofal cymdeithasol gael ymyrryd, bydd cynrychiolwyr asiantaethau gwahanol MASH a chynrychiolwyr asiantaethau allanol yn coladu gwybodaeth o'u ffynonellau penodol. Byddan nhw'n gwneud hyn i lunio darlun cyfannol o amgylchiadau'r achos, a'r peryglon cysylltiedig i'r plentyn, i'r oedolyn, neu i'r pryder am gamdriniaeth ddomestig risg uchel. O ganlyniad i hyn, caiff penderfyniadau gwell eu gwneud o safbwynt y camau i'w cymryd, a chaiff cymorth ei dargedu at yr achosion mwyaf pwysig.

Caiff adborth hefyd ei roi i weithwyr proffesiynol sy'n rhoi gwybod am bryderon. Bydd cydweithrediad gwell rhwng asiantaethau yn arwain at wasanaethau gwell ar gyfer oedolion, plant a theuluoedd sy'n agored i niwed.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.