Burglar jpeg

Peidiwch â gadael i ladron gael mynediad hawdd i'ch cartref

Yn ystod y tywydd braf, mae pobl yn fwy tebygol o adael eu drysau a'u ffenestri ar agor i awyru eu tai. Mae achosion o ladron yn dwyn wrth gerdded i mewn i dai trwy ddrws agored yn cynyddu y cyfnod yma, felly byddwch yn effro i hyn. Os dydych chi ddim yn gallu gweld y drws neu'r ffenestr yna dylech chi eu cau nhw a'u cloi.

Os ydych chi yn eich gardd, cofiwch gau a chloi pob ffenestr ar flaen eich tŷ.

 1. Mwynhewch eich Gwyliau Pasg ond gwnewch yn siwr bod eich tŷ yn edrych fel bod rhywun yn byw ynddo tra byddwch chi i ffwrdd.
 2. Defnyddiwch switsys wedi'u hamseru ar oleuadau er mwyn i'ch cartref edrych fel bod rhywun yn byw ynddo gyda'r nos.
 3. Os oes modd, gadewch gar tu allan i'ch tŷ neu gofynnwch i gymydog barcio ei gar yno tra'ch bod chi i ffwrdd.
 4. Gofynnwch i gymydog edrych ar ôl eich cartref tra'ch bod chi i ffwrdd a symud unrhyw bost allan o'r golwg.
 5. Canslwch unrhyw gyflenwadau rheolaidd fel llaeth a phapurau newydd.
 6. Os oes gyda chi lawnt, torrwch hi cyn i chi fynd i ffwrdd a thociwch unrhyw lwyni mae modd i ladron guddio y tu ôl iddyn nhw.

Clowch unrhyw eitemau gwerthfawr fel beiciau mewn lle diogel – efallai byddan nhw'n fwy diogel yn eich cartref nac mewn tŷ allan neu sied.  Am gyngor pellach ar atal troseddau, cyfeiriwch at https://www.securedbydesign.com/ ar-lein.

 

Cadwch eich beic yn ddiogel

Ysgrifennwch eich cod post a rhif eich tŷ ar ffrâm eich beic gan ddefnyddio pen Uwch Fioled neu label sy'n ddiogel. Cadwch fanylion rhif y ffrâm, y gwneuthurwr, y model a'r math o feic a chymerwch lun hefyd. Cofrestrwch eich beic ar https://www.immobilise.com/ - cronfa ddata eiddo ar-lein am ddim mae'r Heddlu'n ei defnyddio i wirio eiddo sy wedi'i ddwyn. Peidiwch byth â gadael eich beic heb ei gloi - hyd yn oed os ydych chi ond yn galw i mewn i'r siop bapur newydd am ychydig funudau. Y math gorau o glo yw clo dur siâp D o ansawdd uchel. Clowch eich beic bob amser wrth rywbeth solet fel polyn lamp neu reiliau, yn ddelfrydol mewn ardal gyhoeddus. Os oes gyda chi olwyn rhyddhau cyflym, tynnwch eich olwyn flaen a'i chloi i'r ffrâm a'r olwyn gefn. Os oes gyda chi bwmp neu oleuadau mae modd eu tynnu, ewch â nhw gyda chi pan fyddwch chi'n gadael eich beic. Sicrhewch fod gyda chi yswiriant digonol ar gyfer eich beic.

 

Cadw eich car yn ddiogel

Peidiwch â gadael pethau gwerthfawr yn eich car – hyd yn oed os ydych chi'n gwybod fod y bag ar y sedd flaen yn wag, efallai bydd lleidr yn dal i roi cynnig ar geisio ei ddwyn.

Tynnwch eich Sat Nav a'i ddaliwr o'ch car; peidiwch â'i adael yn y blwch maneg gan mai dyma'r lle cyntaf y bydd lleidr yn chwilio amdano a gwnewch yn siŵr eich bod yn sychu unrhyw farciau mae'r daliwr wedi'u gwneud. Cofiwch gau eich ffenestri a'ch to haul pan fyddwch chi'n gadael eich car. Defnyddiwch glo ar yr olwyn lywio a chlamp ar y gêr. Defnyddiwch eich llonyddwr a'ch larwm os oes un gyda chi.

 

Mae lladron yn hoffi gweithio'n gudd, felly tociwch wrychoedd a llwyni y gwanwyn yma

 1. Tociwch wrychoedd a llwyni yn eich gardd flaen fel eu bod yn is nag uchder silff y ffenestr i atal lladron rhag cuddio y tu ôl iddyn nhw.
 2. Defnyddiwch raean ar lwybrau i helpu i atal lleidr rhag dod i'ch tŷ.
 3. Mae plannu planhigion mewn modd penodol yn helpu hefyd - defnyddiwch blanhigion a llwyni pigog yn agos at ardaloedd hawdd eu cyrraedd megis ffenestri, ffensys, waliau ffin a phibau glaw.

 

Peidiwch â gwneud gwaith y lladron yn hawdd ...

 1. Cadwch offer garddio dan glo.
 2. Cadwch eich sied ar glo.
 3. Defnyddiwch folltau coets neu sgriwiau sy ddim yn dychwelyd er mwyn sicrhau bod y drws wedi'i osod yn sownd.
 4. Rhowch offer garddio a dodrefn yr ardd i gadw bob amser pan fyddwch chi wedi gorffen eu defnyddio.
 5. Cadwch ffensys eich gardd mewn cyflwr da ac ystyriwch osod trelis ar y brig i atal unrhyw leidr rhag dringo drostyn nhw.

 

Gwnewch eich pethau gwerthfawr yn llai deniadol i'w dwyn

 1. Engrafwch neu paentiwch eich cod post a rhif eich tŷ (neu enw) ar ddodrefn yr ardd a'ch offer DIY.
 2. Ar gyfer eitemau metel trymach fel peiriannau lladd gwair, defnyddiwch forthwyl a set o dyllwyr.
 3. Cymerwch luniau o blanhigion ac addurniadau gardd gwerthfawr i'ch helpu i'w hadnabod os oes lladrad.
 4. Gwiriwch fod eich yswiriant cartref yn cynnwys dwyn o'ch gardd neu'ch tai allan.
Wedi ei bostio ar 22/03/19