Beth yw barn y Rheolyddion am y Cyngor a'i wasanaethau?

Mae sawl corff rheoleiddio annibynnol sy'n archwilio, arolygu, adolygu ac adrodd ynglŷn â'r Cyngor a'i wasanaethau er mwyn sicrhau bod preswylwyr yn derbyn y gwasanaethau gorau posib a gwerth eu harian gan y Cyngor. Mae'r cyrff yma'n gweithredu ar wahân i'r Cyngor, ac yn aml maen nhw'n cael eu hadnabod fel y 'rheolyddion'.

Mae gwaith y rheolyddion hefyd yn rhoi sicrwydd i Gynghorwyr a phreswylwyr bod y Cyngor yn gwella, ac yn hyrwyddo gwaith gwella pellach. Mae'r rheolyddion hefyd yn galw'r Cyngor i gyfrif am yr hyn sydd ddim yn dda neu sydd ddim yn mynd rhagddo. Mae rheolyddion hefyd yn rhannu gwybodaeth â Llywodraeth Cymru er mwyn iddi ddatblygu strategaethau a gwasanaethau gwell.

Y prif gyrff rheoleiddio ar gyfer ein gwasanaethau yw:

Swyddfa Archwilio Cymru

Dyma bwyllgor gwarchod y sector cyhoeddus yng Nghymru. Nod y Swyddfa Archwilio Cymru yw sicrhau bod pobl Cymru yn gwybod a yw arian cyhoeddus yn cael ei wario a'i reoli mewn modd call, a bod cyrff cyhoeddus yng Nghymru yn deall sut i wella deilliannau.

Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC)

Dyma'r corff rheoleiddio ar gyfer gwasanaethau gofal a chymdeithasol. Mae'n gweithredu i wella gwasanaethau gofal a chymdeithasol ar gyfer pobl yng Nghymru. Mae Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru yn gyfrifol am archwilio gwasanaethau gofal a chymdeithasol i sicrhau eu bod nhw'n ddiogel i'r bobl sy'n eu defnyddio. Mae'r gwasanaethau yn cynnwys gwarchodwyr plant, meithrinfeydd a chartrefi i'r henoed. Cafodd Adroddiad Gwerthuso Cyflawniad AGGCC 2014-15 ei gyhoeddi ym mis Hydref 2015.

Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru (ESTYN)

Mae Estyn yn arolygu ansawdd a safonau darparwyr addysg a hyfforddiant yng Nghymru, gan gynnwys meithrinfeydd, ysgolion cynradd ac uwchradd, colegau, gwasanaethau addysg yr awdurdod lleol ar gyfer plant a phobl ifainc, addysg a hyfforddiant i athrawon, ysgolion arbennig ac unedau cyfeirio disgyblion.

Mae Estyn hefyd yn arolygu Consortiwm Canolbarth y De ac ysgolion yn yr ardal. Ewch i www.estyn.gov.uk i fwrw golwg ar adroddiad arolygu unigol.

Mae Comisiynydd y Gymraeg hefyd yn ein rheoleiddio.

Ar ôl i'r rheolyddion gwblhau archwiliad, caiff adroddiad ei baratoi er mwyn rhannu'r darganfyddiadau â'r cyhoedd. Mae hyn yn helpu eraill i ddeall mwy am y Cyngor a'i wasanaethau, ac yn arwain at benderfyniadau a deilliannau gwell ar gyfer y preswylwyr.

Mae gwaith y rheolyddion hefyd yn rhoi sicrwydd i Gynghorwyr a phreswylwyr bod y Cyngor yn gwella, ac yn hyrwyddo gwaith gwella pellach. Mae'r rheolyddion hefyd yn galw'r Cyngor i gyfrif am yr hyn sydd ddim yn dda neu sydd ddim yn mynd rhagddo. Mae rheolyddion hefyd yn rhannu gwybodaeth â Llywodraeth Cymru er mwyn iddi ddatblygu strategaethau a gwasanaethau gwell. Oherwydd bod yr adroddiadau yma ar gael i bawb, mae'r broses yn arwain at benderfyniadau a deilliannau gwell ar gyfer y preswylwyr.

Ar ôl i'r Cyngor dderbyn adroddiad archwilio, mae'r swyddogion a'r cynghorwyr yn mynd ati i ystyried ei sylwadau. Mae modd defnyddio darganfyddiadau ac argymhellion er mwyn cryfhau ein trefniadau neu wella gwasanaethau'r Cyngor.

Mae pob adroddiad sy'n cael ei gyhoeddi gan y rheolyddion yn cael ei adrodd yn ôl i Gabinet y Cyngor ac yn cael ei adolygu gan y Pwyllgor Craffu perthnasol yn ogystal â chael ei rannu â'r Pwyllgor Archwilio. Isod, mae modd i chi weld yr adroddiadau sydd wedi cael eu cyhoeddi gan y rheolyddion ers mis Ionawr 2016.

Adroddiad Rheoleiddio

Pwyllgor

Statws yr Adroddiad Cenedlaethol/Lleol

Corff Rheoleiddio

Tystysgrif Cydymffurfiaeth – Archwiliad Swyddfa Archwilio Cymru o Gynllun Gwella Cyngor Bwrdeistref
Sirol Rhondda Cynon Taf 2017-18 

 Tachwedd 2017

Lleol

Swyddfa Archwilio Cymru

Adroddiad Gwella Blynyddol Swyddfa   Archwilio Cymru – Mehefin 2017

Cyngor   21 Mehefin 2017

Lleol

Swyddfa Archwilio Cymru

Trefniadau'r Awdurdod Lleol ar gyfer   cefnogi dulliau diogelu plant

 

Pwyllgor   Craffu Plant a Phobl Ifainc 22 Mawrth 2017

Lleol

Swyddfa Archwilio Cymru

Llywodraethu Da Wrth Benderfynu ar   Newidiadau Sylweddol i Wasanaethau

Cabinet 9   Mawrth 2017

Lleol

Swyddfa Archwilio Cymru

Adroddiad Arolygu Dulliau Maethu

Pwyllgor   Craffu Plant a Phobl Ifainc 23 Chwefror 2017

Lleol

AGGCC

Trefniadau'r Awdurdod Lleol ar gyfer   Cefnogi Dulliau Diogelu Plant – Ionawr 2014 (adroddiad dilynol) Ionawr 2016

Cabinet 2   Tachwedd 2016

Lleol

Swyddfa Archwilio Cymru

Adolygu Trefniadau'r Cyngor ar gyfer   Rheoli Gwelliannau

Pwyllgor   Trosolwg a Chraffu 26 Medi 2016

Lleol

Swyddfa Archwilio Cymru

Adolygu Trefniadau Gwneud Penderfyniadau   mewn perthynas â Chynigion i Newid Gwasanaethau – Mai 2016

Pwyllgor   Trosolwg a Chraffu 26 Medi 2016

Lleol

Swyddfa Archwilio Cymru

Asesiad Gwytnwch Ariannol – RhCT – Mai   2016

Pwyllgor   Trosolwg a Chraffu 26 Medi 2016

Lleol

Swyddfa Archwilio Cymru

Yr Adroddiad Gwella Blynyddol Swyddfa   Archwilio Cymru – Mehefin 2016

Cyngor 20 Medi   2016

Lleol

Swyddfa Archwilio Cymru

Adroddiad ynglŷn ag ansawdd gwasanaethau   gwella ysgolion sy'n cael eu darparu gan Gonsortiwm Canolbarth y De

Pwyllgor   Craffu Plant a Phobl Ifainc 14 Gorffennaf 2016

Lleol

Estyn

Adolygu Dull Strategol y Cyngor ar gyfer   Rheoli Asedau – Ionawr 2016

Trosolwg a   Chraffu 5 Gorffennaf 2016

Cenedlaethol

Swyddfa Archwilio Cymru

Rheoli Effaith Newidiadau i'r Rhaglen   Diwygio Lles ar Denantiaid Tai Cymdeithasol yng Nghymru – Ionawr 2016

Trosolwg a   Chraffu Ebrill 2016

Cenedlaethol

Swyddfa Archwilio Cymru

Pobl Ifainc sydd ddim mewn Addysg,   Cyflogaeth na Hyfforddiant (‘NEET’) – Gorffennaf 2014

Trosolwg a   Chraffu 25 Chwefror 2016

Cenedlaethol

Swyddfa Archwilio Cymru

Cyflawni gyda llai – yr effaith ar   Wasanaethau Iechyd Amgylcheddol a phreswylwyr (RhCT) – Hydref 2014

Pwyllgor   Trosolwg a Chraffu Chwefror 2016

Cenedlaethol

Swyddfa Archwilio Cymru

Cefnogi Annibyniaeth Pobl Hŷn: Ydy'r   Cyngor yn gwneud digon? – Hydref 2015

Pwyllgor   Iechyd a Llesiant 20 Ionawr 2016

Cenedlaethol

Swyddfa Archwilio Cymru

Craffu Da? Cwestiwn Da!

Pwyllgor   Trosolwg a Chraffu 18 Tachwedd 2015

Cenedlaethol

Swyddfa Archwilio Cymru

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.