Caiff Adroddiadau Cyflawniad eu paratoi bob chwarter. Mae'r adroddiadau yma'n rhoi cyfle i Swyddogion a Chynghorwyr fonitro cynnydd holl wasanaethau a blaenoriaethau'r Cyngor, a chraffu arnyn nhw.

Pam rydyn ni’n monitro ein cyflawniad

Rydyn ni'n monitro cyflawniad oherwydd mae'n gymorth i ni olrhain pa mor dda mae gwasanaethau yn cyflawni, ac er mwyn sicrhau bod y deilliannau neu’r canlyniadau hynny mae’r Cyngor yn dymuno eu gweld yn cael eu cyflawni. Rydyn ni hefyd yn monitro cyflawniad ac yn olrhain cynnydd er mwyn i ni:- 

  • mesur cynnydd blaenoriaethau’r Cyngor
  • pennu'r gwasanaethau hynny sydd yn gwneud yn dda a/neu’r gwasanaethau hynny sydd angen cymorth
  • rhoi’r wybodaeth angenrheidiol i Gynghorwyr yn gefn iddyn nhw wneud penderfyniadau
  • gallu herio ein perfformiad a phennu targedau mwy heriol
  • gyrru gwelliannau yn eu blaenau neu ddatblygu gwasanaethau
  • rhoi’r wybodaeth sydd ei hangen ar drigolion, partneriaid a phobl eraill sydd â diddordeb er mwyn iddyn nhw weld ein cynnydd
  • rhoi tawelwch meddwl i’n Rheolyddion Annibynnol
  • sicrhau ein bod ni’n cynnig gwerth am arian

Yr hyn rydyn ni’n ei fonitro

Rydyn ni'n asesu ac adolygu ein cynnydd wrth gyflenwi camau gweithredu sydd wedi eu nodi yng nghynlluniau allweddol y Cyngor, a hefyd y mesurau cyflawniad sydd yng Nghynllun Corfforaethol  a Chynlluniau Cyflenwi y Cyngor. Mae'r mesurau yn gymysgedd o rai sy'n cael eu pennu'n genedlaethol gan Lywodraeth Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) a'r rhai y mae Rheolwyr Gwasanaethau wedi eu datblygu er mwyn diwallu anghenion lleol. Er bod mesurau (neu ddangosyddion cyflawniad) yn bwysig, nid dyma'r unig ddull o asesu ac adolygu cyflawniad. Dylai'r mesurau gael eu defnyddio ochr yn ochr â dulliau eraill, er enghraifft, drwy ddefnyddio adborth gan ddefnyddwyr gwasanaethau, trigolion a'n rheolyddion annibynnol.

Prif gynllun strategol y Cyngor yw ei Gynllun Corfforaethol -  Y Ffordd Ymlaen. Mae'r cynllun yma'n amlinellu blaenoriaethau'r Cyngor ar gyfer 2016-2020. Caiff y camau gweithredu manwl o ran cyflawni'r blaenoriaethau yma eu hamlinellu mewn cynlluniau sy'n destun monitro a chraffu gan y Cynghorwyr bob chwarter. Mae hyn yn rhan o Adroddiadau Cyflawniad y Cyngor i'r Cabinet. Ar ddiwedd y flwyddyn, caiff y cynlluniau eu herio, eu hadolygu a'u gwerthuso yn fwy manwl. Wedyn, caiff y deilliannau eu cynnwys yn Adroddiad Cyflawniad Corfforaethol (pdf) y Cyngor.

Mae'r Cyngor yn casglu ac yn defnyddio'r cyfresi data canlynol o ran mesurau cyflawniad:

  • Mesurau sy'n cael eu pennu'n genedlaethol – Dyma'r mesurau sy'n cael eu casglu gan Gynghorau Cymru gyfan ac sy'n dangos lefelau cyflawniad o ran gwasanaethau Cynghorau sydd fwyaf perthnasol i bobl ledled y wlad. Gan fod pob Cyngor yn casglu ac yn cyflwyno adroddiadau am y mesurau yma, mae modd eu defnyddio i gymharu cyflawniad. O ganlyniad i adolygiad cenedlaethol o ddangosyddion cyflawniad yn ystod 2016, cafodd cyfres newydd o fesurau eu cyflwyno ym mis Ebrill 2019. Am ragor o wybodaeth berthnasol yn gysylltiedig â Chynghorau yng Nghymru, ewch i wefan Fy Nghyngor Lleol.
  • Dangosyddion Cyflawniad Lleol – Mae'r mesurau yma'n cael eu datblygu gan wasanaethau er mwyn mesur,      monitro a phennu targedau cyflawniad penodol ar gyfer gweithgareddau penodol o fewn cyngor penodol. Gall rhai o’r mesurau yma fod yn berthnasol i fwy nag un Cyngor, ond does dim gorfodaeth ar eraill i ddarparu  gwybodaeth oni bai ei bod hi’n berthnasol iddyn nhw wneud hynny.

Mae rhaid i gynghorau yng Nghymru hefyd gyflwyno data i Lywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus eraill am wasanaethau penodol y Cyngor megis Addysg, Gwasanaethau Cymdeithasol neu Hamdden. Mae modd i chi gyrchu’r rhan fwyaf o’r wybodaeth yma ar wefan Ystadegau Cymru, Llywodraeth Cymru.

Monitro Ein Cynnydd

Er ein bod ni'n gweithredu mesurau monitro ein hunain, mae Swyddfa Archwilio Cymru , ynghyd â rheolyddion eraill, yn cynnal adolygiadau o'n gwasanaethau. Mae arolygwyr hefyd yn edrych ar y trefniadau sydd gyda ni ar waith ar gyfer rheoli gwelliannau a chyflawni ein dyletswydd gyfreithiol i wella'n barhaus. Mae manylion y canfyddiadau mwyaf diweddar o fis Medi 2019 ar gael yn Adroddiad Gwella Blynyddol Swyddfa Archwilio Cymru 2019-20.

O ran ein cydymffurfiaeth â Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, ceir diweddariad ar wefan gwasanaethau Cymraeg

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 01443 680521 neu anfon e-bost: CynllunCyflawni@rhondda-cynon-taf.gov.uk

 

[Diweddarwyd 06 Tachwedd 2019]

Oedd yr wybodaeth yma'n ddefnyddiol?

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.