Caiff Adroddiadau Cyflawniad eu paratoi bob chwarter. Mae'r adroddiadau yma'n rhoi cyfle i Swyddogion a Chynghorwyr fonitro cynnydd holl wasanaethau a blaenoriaethau'r Cyngor, a chraffu arnyn nhw.

Pam rydyn ni’n monitro ein cyflawniad

Rydyn ni'n monitro cyflawniad oherwydd mae'n gymorth i ni olrhain pa mor dda mae gwasanaethau yn cyflawni, ac er mwyn sicrhau bod y deilliannau neu’r canlyniadau hynny mae’r Cyngor yn dymuno eu gweld yn cael eu cyflawni. Rydyn ni hefyd yn monitro cyflawniad ac yn olrhain cynnydd er mwyn i ni:- 

  • mesur cynnydd blaenoriaethau’r Cyngor
  • pennu'r gwasanaethau hynny sydd yn gwneud yn dda a/neu’r gwasanaethau hynny sydd angen cymorth
  • rhoi’r wybodaeth angenrheidiol i Gynghorwyr yn gefn iddyn nhw wneud penderfyniadau
  • gallu herio ein perfformiad a phennu targedau mwy heriol
  • gyrru gwelliannau yn eu blaenau neu ddatblygu gwasanaethau
  • rhoi’r wybodaeth sydd ei hangen ar drigolion, partneriaid a phobl eraill sydd â diddordeb er mwyn iddyn nhw weld ein cynnydd
  • rhoi tawelwch meddwl i’n Rheolyddion Annibynnol
  • sicrhau ein bod ni’n cynnig gwerth am arian

Beth rydyn ni'n ei fonitro

Rydyn ni'n asesu ac adolygu ein cynnydd wrth gyflawni'r camau gweithredu sydd wedi'u nodi yng nghynlluniau allweddol y Cyngor, a hefyd y mesurau cyflawniad sy'n rhan o Gynllun Corfforaethol a Chynlluniau Darparu Gwasanaeth y Cyngor.  Mae'r mesurau yma’n gymysgedd o rai sy'n cael eu pennu'n genedlaethol gan Lywodraeth Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) a'r rhai y mae Rheolwyr Gwasanaethau wedi eu datblygu er mwyn diwallu anghenion lleol.  Er bod mesurau (neu ddangosyddion cyflawniad) yn bwysig, nid dyma'r unig ddull o asesu ac adolygu cyflawniad. Dylai'r mesurau gael eu defnyddio ochr yn ochr â dulliau eraill, er enghraifft, drwy ddefnyddio adborth gan ddefnyddwyr gwasanaethau, trigolion a'n rheolyddion annibynnol.

Mae Cynllun Corfforaethol y Cyngor yn elfen allweddol o'i reolaeth strategol ac ariannol.  Mae'n pennu cyfeiriad cyffredinol y Cyngor, sy'n gweithredu fel yr Awdurdod Lleol ar gyfer y Fwrdeistref Sirol, gan ddisgrifio'i weledigaeth, ei bwrpas a'i flaenoriaethau dros gyfnod o bedair blynedd.

Roedd Cynllun Corfforaethol -Y Ffordd Ymlaen cyntaf y Cyngor ar waith rhwng 2016 -2020. Bydd adroddiad sy'n cynnwys manylion y cynnydd a gafodd ei wneud o ran cyflawni'r blaenoriaethau yma'n cael ei rannu'n hwyrach eleni. 

Ar 1 Ebrill 2020, cyflwynodd y Cyngor Gynllun Corfforaethol newydd - 'Gwneud Gwahaniaeth'.  Cafodd 'Gwneud Gwahaniaeth'ei gymeradwyo gan y Cyngor yn ei gyfarfod ar 4 Mawrth ac mae'n nodi blaenoriaethau newydd ar gyfer 2020-2024.

Caiff y camau gweithredu manwl o ran cyflawni blaenoriaethau'r Cyngor eu hamlinellu mewn cynlluniau sy'n destun monitro a chraffu gan y Cynghorwyr bob chwarter. Mae hyn yn rhan o Adroddiadau Cyflawniad y Cyngor i'r Cabinet.  Ar ddiwedd y flwyddyn, mae'r cynlluniau'n cael eu herio, eu hadolygu a'u gwerthuso yn fwy manwl. Wedyn, mae'r canlyniadau'n cael eu cyhoeddi'n rhan o  Adroddiad Cyflawniad Corfforaethol y Cyngor.

Monitro Ein Cynnydd

Er ein bod ni'n gweithredu mesurau monitro ein hunain, mae Swyddfa Archwilio Cymru , ynghyd â rheolyddion eraill, yn cynnal adolygiadau o'n gwasanaethau. Mae arolygwyr hefyd yn edrych ar y trefniadau sydd gyda ni ar waith ar gyfer rheoli gwelliannau a chyflawni ein dyletswydd gyfreithiol i wella'n barhaus. Mae manylion y canfyddiadau mwyaf diweddar o fis Medi 2019 ar gael yn Adroddiad Gwella Blynyddol Swyddfa Archwilio Cymru 2019.

O ran ein cydymffurfiaeth â Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, ceir diweddariad ar wefan gwasanaethau Cymraeg

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 01443 680521 neu anfon e-bost: CynllunCyflawni@rhondda-cynon-taf.gov.uk

 

[Diweddarwyd 06 Mai 2020]

Oedd yr wybodaeth yma'n ddefnyddiol?

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.