Amcanion Llesiant y Cyngor yw:

  • ECONOMI – Adeiladu economi gref
  • POBL – Hyrwyddo annibyniaeth a bywydau cadarnhaol i bawb
  • LLE – Creu cymdogaethau mae pobl yn falch o gael byw a gweithio ynddyn nhw

Cafodd yr amcanion yma eu mabwysiadu'n ffurfiol gan y Cabinet yn ystod ei gyfarfod ar 9 Mawrth 2017.

Sut rydyn ni'n pennu'n hamcanion

Deilliodd ein hamcanion o flaenoriaethau'r Cyngor sydd wedi'u pennu yn y Cynllun Corfforaethol - 'Y Ffordd Ymlaen', a gafodd eu cytuno ym mis Chwefror 2016.   Mae'r Cynllun Corfforaethol yn sôn am  gweledigaeth, pwrpas, ac uchelgais cyffredinol y Cyngor rhwng 2016 a 2020.  Cafodd y Cynllun ei lunio ar sail adborth gan nifer o ymgynghoriadau â phreswylwyr a staff, sydd wedi ein helpu ni i benderfynu ar le i ganolbwyntio'n gwaith er mwyn gwneud gwahaniaeth parhaol sydd wir ei angen i fywydau preswylwyr Rhondda Cynon Taf.  Yn ogystal â defnyddio adborth, rydyn ni o hyd yn herio'r hyn rydyn ni'n ei wneud ar bob lefel yn y Cyngor ac yn ymateb i adborth gan ein harchwilwyr annibynnol.

Mae'r Cynllun yn sôn am sut bydd y Cyngor yn ateb yr heriau sy'n ei wynebu mae hyn yn cynnwys sefydlu Bwrdeistref Sirol Gynaliadwy, er enghraifft drwy gynllunio hir dymor gan gynnwys Ysgolion yr 21ain Ganrif, Ymyrraeth Gynnar ac atal, a gweithio mewn partneriaeth ag eraill. 

Mae rhaid i bob Cyngor yng Nghymru gydymffurfio â'r deddfwriaethau sy'n llywio ein gwaith; mae hyn yn cynnwys Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015.

Ymhlith pethau eraill, mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn gofyn i Gynghorau roi pum peth ar waith, h.y. meddwl am effaith hir dymor ein gwaith; ceisio atal problemau rhag digwydd, a gweithio'n well gyda phobl leol, cymunedau a sefydliadau eraill. 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 wedi cael ei gydnabod gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol fel y 'Ddeddf synnwyr cyffredin' ac mae'r Cyngor eisoes mewn sefyllfa dda i fodloni gofynion y ddeddf.   Yn ei gyfarfod ar  2 Tachwedd  2016, cytunodd y Cabinet i symleiddio gweithrediad y Ddeddf cymaint â phosibl ar gyfer pob Cynghorydd a swyddog a nodi datganiad polisi clir er mwyn i ni barhau i wneud mwy i wneud y mwyaf o'r hyn rydyn ni eisoes yn ei wneud i gwrdd â gofynion y Ddeddf heb greu biwrocratiaeth ychwanegol.

O 2018, bydd blaenoriaethau'r Cyngor yn cael eu llywio gan Gynllun Llesiant Cwm Taf, a gaiff ei gyhoeddi gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf ym mis Mai 2018.

Adroddiad Cyflawniad Corfforaethol

Mae gwybodaeth am ein blaenoriaethau a'n hamcanion, pam dewison ni'r rhain, a thargedau a therfynau amser rydyn ni'n eu pennu i'w gweld yn flynyddol yn ein Hadroddiad Cyflawniad Corfforaethol. Mae'r adroddiad hwn hefyd yn dweud wrthoch chi beth fyddwn ni'n ei wneud er mwyn cyflawni'r blaenoriaethau yma, ac erbyn pryd. Mae yna ddolenni i wybodaeth fwy manwl a thechnegol i'r rheiny fyddai'n hoffi gwybod mwy.

Cytunodd y Cyngor ar Adroddiad Cyflawniad Corfforaethol 2019-20 yn ystod ei gyfarfod ar 31 Gorffennaf 2019 (mae'r adroddiad ar gael mewn iaith neu fformat gwahanol ar gais).

 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'r Garfan Rheoli Cyflawniad ar 01443 680723 neu e-bostiwch cynlluncyflawni@rctcbc.gov.uk

[Diweddarwyd 11 Hydref 2019]

 

 

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.