Skip to main content

Amcanion Llesiant y Cyngor

Blaenoriaethau Corfforaethol / Amcanion Lles y Cyngor yw:

  • Sicrhau bod Pobl: yn annibynnol, yn iach ac yn llwyddiannus;
  • Creu Lleoedd: y mae pobl yn falch o gael byw, gweithio a chwarae ynddyn nhw;
  • Galluogi Ffyniant: creu'r cyfle i bobl a busnesau fod yn arloesol, yn entrepreneuraidd ac i gyflawni eu potensial a ffynnu.

Cytunodd y Cyngor ar ei flaenoriaethau corfforaethol a Chynllun Corfforaethol 2020-24, 'Gwneud Gwahaniaeth' a chrynodeb yn ei gyfarfod ar 4 Mawrth 2020.  Fe gytunodd y Cyngor hefyd y byddai'r tair blaenoriaeth gorfforaethol yma'n ffurfio amcanion lles y Cyngor. Rhaid i'r Cyngor osod y rhain, yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.  Mae'r blaenoriaethau newydd yma'n disodli Cynllun Corfforaethol cyntaf y Cyngor, 'Y Ffordd Ymlaen', oedd ar waith rhwng 2016-2020.  Byddwn ni’n cyflwyno gwybodaeth am hynt cyflawni'r blaenoriaethau hynny yn ddiweddarach eleni. 

Sut rydyn ni wedi gosod ein blaenoriaethau?

Mae'r Cynllun Corfforaethol newydd a'r blaenoriaethau cysylltiedig, wedi'u llunio gan adborth parhaus trigolion, cymunedau a rhanddeiliaid, a hefyd gan broses ymgysylltu mwy cynhwysfawr rhwng mis Hydref 2019 a mis Ionawr 2020. 

Mae'r hyn ddywedodd trigolion, cymunedau, staff y Cyngor a rhanddeiliaid eraill wedi helpu i lywio a chryfhau'r cynllun, gan ddangos yr hyn sydd bwysicaf i gymunedau heddiw ac yfory. 

Mae'r cynllun yn esbonio sut bydd y Cyngor yn parhau i fynd i'r afael â'r heriau mae'n eu hwynebu, sy'n cynnwys effaith costau cynyddol serch buddion y cynnydd mewn cyllid i'r sector cyhoeddus; pwysau cynyddol ar wasanaethau yn sgil poblogaeth sy'n tyfu; pwysau ariannol biliau ynni gan dai; costau tai; cyfyngiadau cyflog, a diwygio'r system fudd-daliadau, yn ogystal â disgwyliadau cynyddol gan bobl ynghylch ymateb i newid hinsawdd.

Mae gan y Cyngor hanes gwych o gyflawni ei gynllun corfforaethol ac mae'r cynllun newydd yn bwriadu adeiladu ar y seiliau cadarn yma dros y pedair blynedd nesaf.

Rhaid i'r holl Gynghorau yng Nghymru gydymffurfio â'r ddeddfwriaeth sy'n arwain ein gwaith.  Mae'r ddeddfwriaeth yma'n cynnwys y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015

Un o ofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yw gweld y Cyngor yn gosod pum ffordd o weithio, hynny yw, ystyried effaith hir-dymor ein gwaith; edrych i atal problemau rhag digwydd a gweithio'n well gyda phob lleol, cymunedau a sefydliadau eraill. 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol wedi'i chydnabod gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol fel 'deddf synnwyr cyffredin' ac mae'r Cyngor mewn lle da i gyflawni ei ofynion.  Yn ei gyfarfod ar 2 Tachwedd 2016, cytunodd y Cabinet i symleiddio gweithredu'r Ddeddf cymaint ag sy'n bosibl er mwyn pob cynghorydd a swyddogion, ac fe osododd y Cabinet ddatganiad polisi eglur er mwyn i ni barhau i wneud mwy i ehangu beth rydyn ni'n ei wneud yn barod i fodloni gofynion y Ddeddf heb greu rhagor o fiwrocratiaeth.

Ers 2018, mae blaenoriaethau'r Cyngor hefyd wedi'u llywio gan Amcanion Llesiant sydd wedi'u nodi yng Nghynllun Llesiant Cwm Taf cafodd ei gyhoeddi gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf ym mis Mai 2018.  Mae'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wedi cyhoeddi ei gynnydd ei flwyddyn gyntaf yn ei adroddiad blynyddol cyntaf ym mis Gorffennaf 2019.

Adroddiad Cyflawniad Corfforaethol

Mae gwybodaeth am ein blaenoriaethau a'n hamcanion, pam ddewison ni'r rhain, a thargedau ac amserlenni rydyn ni'n eu pennu i'w gweld yn flynyddol yn ein Hadroddiad Cyflawniad Corfforaethol. Mae'r adroddiad hwn hefyd yn dweud wrthoch chi beth fyddwn ni'n ei wneud er mwyn cyflawni'r blaenoriaethau yma, ac erbyn pryd. Mae yna ddolenni i wybodaeth fwy manwl a thechnegol i'r rheiny fyddai'n hoffi gwybod mwy.

Cafodd yr Adroddiad Cyflawniad Corfforaethol 2021-22 ei gytuno gan y Cyngor yn ei gyfarfod ar 20 Hydref 2021 (mae ar gael mewn ieithoedd gwahanol a fformatau gwahanol ar gais). Mae'r fersiwn flaenorol ar gael hefyd: Adroddiad Cyflawniad Corfforaethol 2020-21.

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch y Garfan Rheoli Cyflawniad ar 01443 680723 neu anfonwch e-bost at CynllunCyflawni@rhondda-cynon-taf.gov.uk

 

[Diweddarwyd Ionawr 2022]