Wedi ei bostio ar 10/12/2018

Mae modd i chi gael y newyddion diweddaraf gan Bwyllgorau Craffu Cyngor RhCT trwy'r blog rheolaidd

Rwy'n falch iawn o gyflwyno i chi'r diweddariad cyntaf gen i, a minnau'n Gadeirydd Pwyllgor Craffu – Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant y Cyngor.

Dros y misoedd diwethaf, mae'n Pwyllgor wedi parhau i chwarae rhan hanfodol fel ffrind beirniadol i'r rheiny sy'n gwneud penderfyniadau ynghyd ag ychwanegu gwerth yng nghyd-destun llywio cyfeiriad polisi yn y meysydd hynny o dan ein cylch gorchwyl.

Mae'r Pwyllgor wedi magu cryn hyder a chryfder dros y flwyddyn ddiwethaf, gydag aelodau'n cyd-dynnu'n un yn ein ffordd o fynd ati i graffu ar ddarpariaethau a chynlluniau’r Cyngor mewn perthynas â'i Wasanaethau Cyhoeddus a'i Gymunedau, a Ffyniant.

Yn fwyaf diweddar, rydyn ni wedi bod ynglŷn ag ymgyrch newydd y Cyngor i hybu hunan-gymorth y gymuned yn ystod cyfnodau o dywydd garw. Mae'r ymgyrch o'r enw Cofiwch eich Cymdogion, yn annog trigolion i fod yn 'gymdogion da' pan fydd yr eira trwm yn cyrraedd, er mwyn rhoi cymorth i drigolion hŷn a bregus. Roedd hyn yn bosibl ar ôl i'r Pwyllgor yma drefnu gweithgor i drafod yr hyn allai'r Cyngor ei wneud i roi cymorth i drigolion yn yr amgylchiadau yma.

Yn rhan o'r broses, cyflwynodd y Pwyllgor nifer o argymhellion i'r Cabinet ym mis Hydref, a chawson nhw'u cymeradwyo. Ymhlith y rhain oedd defnyddio'r wifren ffôn benodol ar gyfer Aelodau Etholedig yn ystod cyfnodau o eira trwm, ynghyd â'r ymgyrch bwrpasol a gwybodaeth a chyngor sy'n cael eu rhoi ar wefan y Cyngor.

Mae'n dda gen i nodi i'r ymgyrch Cofiwch eich Cymdogion gael ei chyflwyno'n ffurfiol ar 5 Rhagfyr, gyda'r nod o ddod â'n cymunedau clós ynghyd hyd yn oed yn fwy.

Rydyn ni hefyd wedi bod yn rhan o'r drafodaeth a'r broses dod i benderfyniad ynghylch materion ynglŷn â gwastraff yn y gymuned yn Rhondda Cynon Taf. Mae cyflwyniad wedi'i roi yn ein Pwyllgor a oedd yn tynnu sylw at y ffaith bod hyn yn broblem y mae ein Carfan Gofal y Strydoedd yn ei hwynebu wrth gasglu gwastraff.

Fel arfer mae mannau casglu gwastraff cyfunol yn sefyll ar dir preifat, gyda chytundeb y Cyngor yn ei le i gasglu'r gwastraff o fannau penodol. Ond mae angen i landlordiaid hefyd gymryd cyfrifoldeb am eu tenantiaid.

Gan ddilyn arweiniad ein Pwyllgor, mae'r Cyngor wedi cytuno i sefydlu Gweithgor i fynd i'r afael ag unrhyw faterion ynghylch y mater yma.

Mae'r Cyngor yn mynd ati o ddifrif i geisio gweithio gyda landlordiaid a'r sector tai trwy ddulliau megis Cytundebau Lefel Gwasanaeth (SLA), gan gydnabod y bydd dull o fynd ati ar y cyd yn ein galluogi ni i ddatrys problemau ar y cyfle cyntaf.

Mae'n Pwyllgor Craffu – Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant ni hefyd wedi bod yn rhan o bob cam yn y broses ynglŷn â'r ffordd y mae'r Cyngor yn mynd i'r afael â'r broblem baw cŵn gan dargedu perchnogion cŵn anghyfrifol.

Fydd dim goddef y fath ymddygiad yn Rhondda Cynon Taf, ac felly, cyflwynodd y Cyngor Orchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus flwyddyn yn ôl mewn ymgais i gosbi perchnogion anghyfrifol.

Ers hynny, mae tua 250 o berchnogion cŵn wedi cael dirwy.

Mae baw cŵn yn un o'r pynciau sy'n denu cwynion yn rheolaidd. Mae'n costio miloedd o bunnoedd i'w lanhau bob blwyddyn – arian a allai gael ei wario ar wasanaethau rheng-flaen, sy'n hanfodol bwysig yn yr oes yma o gyni ariannol.

Unwaith eto, rydyn ni'n gweithio gyda'n gilydd i wneud Rhondda Cynon Taf yn lle gwell ar gyfer ei drigolion i gyd.

Byddwn ni'n bwrw ymlaen â'n rhan bwysig yn Bwyllgor Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant y Cyngor, gan ganolbwyntio ar faterion sy'n effeithio ar gymunedau lleol ac sydd o bwys i'r trigolion rydyn ni'n eu cynrychioli.

Nodyn i'r dyddiadur - Cyfarfod nesaf y Pwyllgor Craffu – Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant – Llun, 10 Rhagfyr (5pm)

Wedi ei bostio ar 10/12/2018