Wedi ei bostio ar 10/05/19

A minnau'n Gadeirydd Pwyllgor Iechyd a Lles y Cyngor, mae'n bleser gen i roi'r newyddion diweddaraf i chi.

Dros y misoedd diwethaf, mae ein Pwyllgor wedi parhau i chwarae rôl hanfodol wrth graffu ar benderfyniadau, yn ogystal ag ychwanegu gwerth at y broses llunio polisi. Mae enghreifftiau o'r gwaith yma isod.

Rwy'n falch o ddweud bod ein Pwyllgor yn gryfach ac yn fwy hyderus, gyda'r Aelodau'n parhau i weithio'n un, gan ymrwymo i graffu ar ddarpariaethau a chynlluniau Iechyd a Lles y Cyngor.

Er enghraifft, yn ddiweddar cafodd Aelodau gyflwyniad ar y gwasanaeth Cadw'n Iach Gartref, ac mae'n rhaid i mi ddweud, roedd y canfyddiadau'n galonogol iawn. Er enghraifft, dysgon ni am y gostyngiad yn nifer y bobl sy'n cael eu derbyn i wely ysbyty o'r Uned Damweiniau ac Achosion Brys.

Rydyn ni'n falch iawn o weld effaith gadarnhaol y gwasanaeth Cadw'n Iach Gartref ar aelodau o'n cymunedau yn Rhondda Cynon Taf, a hoffwn achub ar y cyfle yma i ddiolch i'n holl staff am eu gwaith caled a'u hymrwymiad.

Mae'n hysbys bod pobl bellach yn byw'n hirach ac am fyw mor annibynnol am mor hir â phosibl, a hynny yn eu cartrefi eu hunain. Mae'r Cyngor yn eu helpu nhw i wneud hynny.

Mae ein Haelodau hefyd wedi derbyn cyflwyniad gan y Gweithgor Henoed Bregus eu Meddwl mewn perthynas â darpariaeth Gwasanaethau Iechyd Meddwl Oedolion yn Rhondda Cynon Taf.

Fe ddysgon ni am yr heriau sy'n wynebu'r gwasanaeth, gan gynnwys diffyg gwelyau gofal nyrsio ar gyfer yr henoed bregus eu meddwl (gofal seibiant a thymor hir). Ar ôl hyn, cytunodd yr Aelodau i sefydlu gweithgor i edrych ar sut y byddai modd i'r Pwyllgor helpu â'r heriau yma.

Gwnaeth ein Pwyllgor nifer o argymhellion i Gabinet y Cyngor, ac o ganlyniad i'n gwaith, mae'r Cyngor wedi gweithredu'r cynigion yma.

Oherwydd y prosesau craffu llymach, roedd modd i ni gyfrannu at waith y Cyngor mewn perthynas â Chanolfannau Dydd Cymunedol.

Cafodd ei nodi bod dim llawer o bobl yn defnyddio'r lleoliadau uchod, a dim ond ychydig o brydau bwyd a oedd yn cael eu darparu yno bob dydd. Yn gyffredinol, mae'r rhaglen weithgareddau hefyd yn eithaf cyfyngedig, ac mewn un ganolfan does dim gweithgareddau yn cael eu cynnal o gwbl.

Roedd y Pwyllgor yn cydnabod bod angen gweithio ar y cyd â chymunedau a sefydliadau'r trydydd sector i ddarparu gwasanaeth mwy integredig er budd trigolion. Bydd ein hadborth a'n sylwadau yn rhan o'r adborth ymgynghori ffurfiol sy'n mynd i Gabinet y Cyngor.

Mae'r Cyngor yn ymfalchïo yn lles ei weithlu, felly mae ein Pwyllgor wedi croesawu'r adroddiad diweddaraf Mynd i'r Afael ag Iechyd Meddwl.

Mae ein hadran Adnoddau Dynol wedi bod yn gweithio ar y cyd ag undebau llafur i sicrhau cyllid ychwanegol i ddarparu hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, ac mae'n bleser gen i ddweud bod y Cyngor wedi darparu arian cyfatebol i'r cyllid yr oedden ni wedi'i sicrhau yn 2018/19.

Bydd y Pwyllgor yn cyflwyno ei Adroddiad Blynyddol i'r Cyngor yn fuan, a fydd yn amlinellu ymhellach cyfraniad cadarnhaol ein Pwyllgor wrth lunio polisi'r Cyngor.

Wedi ei bostio ar 10/05/19