Skip to main content

Rhondda Cynon Taf Council - Scrutiny Blog

Y Cynghorydd M Powell – Cadeirydd y Pwyllgor Craffu – Cyllid a Chyflawniad

Wedi ei bostio ar 29/06/21

Roedd y Pwyllgor Craffu - Cyllid a Chyflawniad wedi dechrau cynnal cyfarfodydd ar-lein ym mis Hydref 2020. Yn ystod y cyfarfodydd yma, roedd y Pwyllgor wedi trafod ei flaenraglen waith, trefniadau rheoli'r trysorlys, ymgynghoriad ar y gyllideb refeniw flynyddol, broses ymgynghori ar y gyllideb refeniw flynyddol yn ogystal â chynigion y Cyngor mewn perthynas â'r gyllideb.

Rydyn ni wedi dal ati i herio cynigion a gwariant mewn perthynas â chyllideb y Cyngor yn drylwyr drwy gydol y pandemig, yn ogystal â chraffu ar gyflawniad y Cyngor yn unol â'r hyn sydd wedi'i amlinellu yn ein cylch gorchwyl. Mae'r adroddiadau chwarterol yn gofyn bod gan aelodau'r pwyllgorau craffu gyfoeth o wybodaeth a dealltwriaeth o faterion megis cyflawniad o ran y gyllideb refeniw a'r gyllideb gyfalaf a dangosyddion darbodus. Dyma pam rydyn ni'n derbyn hyfforddiant bob blwyddyn i sicrhau ein bod ni'n gallu cyflawni'r gwaith craffu mewn perthynas â'r adroddiadau yma hyd eithaf ein gallu. Rydyn ni wedi parhau i ymateb i raglen waith craffu sydd wedi ein galluogi ni drafod materion o bwys wrth ymateb i faterion sy'n codi mewn modd hyblyg.

Mae'r Pwyllgor Craffu - Cyllid a Chyflawniad bob amser yn cadw llygad ar yr Ardoll Seilwaith Cymunedol ('CIL') ac rydym wedi helpu i lunio ei gydrannau trwy ymgymryd â gwaith cyn y cam craffu ym mis Hydref 2020. Rydyn ni wedi parhau i sicrhau ein bod ni'n meddu ar ddealltwriaeth o'r Ardoll Seilwaith Cymunedol. Mae darparu hyfforddiant ar gyfer ein pwyllgor craffu wedi bod yn hollbwysig er mwyn cadw'n effro i faterion sy'n codi a helpu'r Cyngor er mwyn parhau i weithredu Ardoll Seilwaith Cymunedol yn unol â'r rheoliadau statudol.

Yn gynharach yn y flwyddyn, roedden ni wedi gofyn am dystiolaeth sy'n dangos bod y Cyngor yn ymgysylltu â'i drigolion mewn perthynas â'r ymgynghoriad ar y gyllideb, yn enwedig gan ystyried ein bod ni’n wynebu amgylchiadau unigryw o ran ymgysylltu ac ymgynghori yn ystod pandemig COVID-19. Roedden ni wedi croesawu'r dull dau gam, a oedd yn cynnwys ymgynghoriad ar-lein sy'n cynnwys efelychydd cyllideb ar-lein.  Roedden ni wedi ymgysylltu â'r trigolion gan ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol yn ogystal â darparu dull amgen o ymgysylltu ar gyfer y rhai sydd heb fynediad i'r we, gan gydnabod y rhai sy'n dewis ymgysylltu gan ddefnyddio dulliau traddodiadol.

Mae'r Pwyllgor Craffu - Cyllid a Chyflawniad wedi trafod pynciau o bwys er mwyn llunio argymhellion a deilliannau gwerthfawr ar gyfer y flwyddyn ddiwethaf. Bydd y rhain yn cael eu hadlewyrchu yn Adroddiad Blynyddol 2020/21: Trosolwg a Chraffu.

Wedi ei bostio ar 29/06/21