Skip to main content

Rhondda Cynon Taf Council - Scrutiny Blog

Blog y Cadeirydd - Pwyllgor Craffu – Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant - y Cynghorydd Steve Bradwick

Wedi ei bostio ar 11/05/21

Mae pandemig byd-eang Covid-19 wedi effeithio ar nifer fawr o fywydau ers i'r feirws gyrraedd Y Deyrnas Unedig ar ddechrau 2020, roedd hi'n anochel y byddai'n cael effaith ar y gwasanaethau y mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn eu darparu. O ganlyniad i hynny, byddai'r Pwyllgorau Craffu yn parhau i chwarae rhan hollbwysig i sicrhau bod y gwasanaethau arbennig sy'n cael eu darparu gan yr Awdurdod yn parhau i gadw'n trigolion a'n staff yn ddiogel.

Er bod eleni wedi bod yn flwyddyn heriol am nifer o resymau, mae wedi profi bod gwaith craffu yn yr awdurdod lleol yma hyd yn oed yn fwy gwydn nag yr oedden ni wedi sylweddoli o'r blaen, ac mae modd ei ddarparu mewn modd sy'n fwy hyblyg nag erioed.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydyn ni wedi ystyried effaith y pandemig ar gasgliadau gwastraff ailgylchu a'r cyfraddau ailgylchu ledled y Fwrdeistref yn ogystal ag ystyried a yw'r gwasanaeth a gafodd ei ddarparu wedi effeithio ar ein trigolion. Cawsom glywed am ymrwymiad ein holl staff, yn enwedig y carfanau casglu a wynebodd heriau ychwanegol tra'n gweithio mewn carfanau llai o ganlyniad i fesurau cadw pellter cymdeithasol, staff oedd y rhan o'r cynllun gwarchod a staff a gafodd eu hadleoli i wasanaethau rheng flaen hanfodol eraill. Roedd y criw hefyd yn gyfrifol am ddiheintio'r cerbydau bob dydd. Er gwaethaf y pwysau ychwanegol yr oedd staff yn eu hwynebu, clywsom sut lwyddodd yr Awdurdod i fodloni targedau Llywodraeth Cymru, gyda'r cyfraddau ailgylchu 0.5% yn is o'u cymharu â'r flwyddyn ddiwethaf. Daeth y Pwyllgor i'r casgliad fod hwn yn dyst i waith caled ac ymrwymiad ein staff yn ogystal â'n trigolion.

Roedd y Pwyllgor hefyd wedi croesawu'r cyfle i gyflawni gwaith cyn y cam craffu mewn perthynas â'r cynllun arfaethedig i Ymestyn ac Amrywio Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus CBSRhCT mewn perthynas â mesurau rheoli cŵn. Cawsom wybod fod baw cŵn yn parhau i beri pryder sylweddol a difrifol i'r Cyngor a thrigolion, yn enwedig ymhlith ein plant. Yn anffodus, mae yna nifer fach iawn o berchnogion cŵn sy'n parhau i beidio â glanhau ar ôl eu cŵn neu sydd ddim yn eu cadw o dan reolaeth.

O ganlyniad i hynny, fe wnaethon ni drafod deilliannau ymgynghoriad â'r cyhoedd gan gefnogi'r cynnig i ymestyn y ddau Orchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus sy'n ymwneud â mesurau rheoli cŵn yn Rhondda Cynon Taf am gyfnod pellach o dair blynedd. Byddai'r Gorchmynion yma wedi dod i ben ar 30 Medi 2020.

Roedd y Pwyllgor wedi annog cydweithio gyda'r Cynghorau Tref a Chynghorau Cymuned i sicrhau bod pob maes sy'n peri pryder yn cael ei gynnwys yn y Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus gan gryfhau ein dull o gydweithio gyda Chynghorau Cymuned. Roedd Aelodau hefyd wedi argymell y dylai'r Awdurdod weithio'n agos gyda'n hysgolion i addysgu ein Plant a Phobl Ifainc am ba mor bwysig yw hi i fod yn berchennog cyfrifol a deall y peryglon iechyd posibl sy'n gysylltiedig â pheidio â glanhau ar ôl eu cŵn.

Byddwn ni'n parhau i gyflawni'n rôl allweddol fel Pwyllgor Craffu – Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant y Cyngor, gan ganolbwyntio ar faterion sy'n effeithio ar gymunedau lleol a materion sydd o bwys i'r trigolion rydyn ni'n eu cynrychioli

Wedi ei bostio ar 11/05/21