Skip to main content

Crynodeb Blynyddol yr Arweinydd

Bob mis Hydref, rwy'n cyflwyno fy nghrynodeb i'r Cyngor llawn. Yn y crynodeb, dwi'n sôn am beth mae'r Cyngor wedi'i wneud dros y 12 mis nesaf, a'r hyn rydyn ni ei eisiau ei wneud yn y dyfodol. Er mwyn sicrhau ein bod yn ennyn diddordeb cynifer â phosibl o drigolion, rydyn ni wedi paratoi'r crynodeb ar-lein yma.

Mae cynifer o bethau cadarnhaol ar droed yn Rhondda Cynon Taf wrth i ni fynd ati i wireddu ein huchelgeisiau ar gyfer y Fwrdeistref Sirol. Er gwaethaf y cyni cyllidol, rydyn ni'n buddsoddi'n helaeth ar hyd y Sir er mwyn sicrhau ein bod ni'n cyflawni ein blaenoriaethau. Mae gwelliannau amlwg i'w gweld yn ein cymunedau.

A ninnau'n Gyngor, byddwn ni, dros y 12 mis nesaf a thrwy gydol cyfnod y Cyngor, yn parhau i adeiladu ar y seiliau cadarn sy eisoes yn eu lle er mwyn creu'r cyfleoedd gorau i sicrhau dyfodol llawn uchelgais yn Rhondda Cynon Taf.

Andrew-Morgan
Regen-Video-Intro

Adfywio ein Bwrdeistref Sirol

Canol Trefi, Isadeileddau Mawr, Phriffyrdd

"Mae seilwaith yn rhan hanfodol o'r gwaith o wella Rhondda Cynon Taf. Rydyn ni wedi buddsoddi swm sylweddol o arian yn y maes yma dros y blynyddoedd diwethaf. Mae hyn yn cynnwys ein rhaglen briffyrdd gwerth £33.6 miliwn, rhaglen adfywio Canolfan Siopa Dyffryn Taf/Taff Vale a'r cymorth rydyn ni wedi'i gynnig ar gyfer canol trefi. Rydyn ni wedi ymrwymo i barhau i fuddsoddi er mwyn gwella'r Fwrdeistref Sirol yn ei chyfanrwydd."

Education-Video-Intro

Buddsoddi yn ein dyfodol

Ysgolion, Cyllideb Addysg, Prentisiaethau a Chynlluniau i Raddedigion, Gofal Plant

"O'r buddsoddiadau mwyaf mewn ysgolion yng Nghymru gyfan hyd at ddarparu cyfleoedd i bobl ifainc yn Rhondda Cynon Taf gael swyddi, mae creu Bwrdeistref Sirol sy'n ffynnu ac yn addas i genedlaethau'r dyfodol yn fater pwysig iawn i'r Cyngor."

Leisure-Video-Intro

RhCT Iach aBywiog

Hamdden Awyr Agored a Chaeau 3G, Canolfannau Hamdden, Mannau Chwarae

"Mae ein dull gweithredu uchelgeisiol o fuddsoddi yn ein canolfannau hamdden yn golygu bod mwy o bobl nag erioed yn defnyddio ein cyfleusterau ffitrwydd a hamdden. Yn ogystal â hynny, mae ardaloedd chwarae ledled y Fwrdeistref Sirol yn cael eu gwella ac mae caeau chwaraeon 3G wrthi'n cael eu gosod ledled Cwm Rhondda, Cwm Cynon a Chwm Taf. Byddwn ni'n parhau i fuddsoddi yn y meysydd yma er mwyn sicrhau ein bod ni'n rhan o'r gwaith o wneud Rhondda Cynon Taf yn sir lle mae pobl yn heini, yn iach ac yn weithgar."

Ponty-Video-Intro

Calon y Rhanbarth

Yfargen Ddinesig, Metro

"Mae'r Fargen Ddinesig gwerth £1.2 biliwn ac wedi'i lleoli yng nghanol y gymuned. Mae'n cynnig llawer o botensial ar gyfer Rhondda Cynon Taf, ac mae'r Cyngor eisoes wedi cymryd camau i sicrhau bod modd i bob cwr o'r Fwrdeistref Sirol gael budd o'r cyfleoedd trawsnewidiol a fydd yn deillio o'r prosiect cyffrous yma."

Greener-Video-Intro

RhCT Mwy Glân a Gwyrdd

Baeddu gan Gwn, Ailgylchu, Mannau Gwyrdd

"Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn sicrhau bod modd i'n trigolion fyw mewn cymunedau glân, a hynny drwy ailgylchu rhagor o wastraff nag erioed o'r blaen a mynd i'r afael â'r rheiny sy'n niweidio ein hamgylchedd."

Gofal am ein Cymunedau

Gofal Ychwanegol, Y Santes Fair, Canolfannau cymuned

"Er mwyn diwallu anghenion pobl yn yr 21ain Ganrif, rhaid meddwl am ddulliau newydd ac arloesol o ddarparu gwasanaeth o'r radd flaenaf. Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn awyddus i fod ar flaen y gad, gan ddarparu gwasanaethau cynaliadwy ac addas at y diben ar gyfer ein pobl hŷn. Drwy weithio gyda'n partneriaid, bydd y Cyngor yn ymdrechu i greu canolfannau cymunedol cadarn, a dull o ofalu am bobl sy'n parchu eu hangen i fod yn annibynnol."