Skip to main content

Etholiad Senedd Cymru – Mai 2021

Bydd Etholiad   Senedd Cymru yn caniatáu i bleidleiswyr ethol 60 aelod i'r Senedd (Cynulliad Cenedlaethol Cymru gynt). Hwn fydd yr etholiad cyntaf lle mae modd i bobl ifanc 16 a 17 oed a dinasyddion tramor sy'n preswylio'n gyfreithiol yma   bleidleisio yng Nghymru, sef yr estyniad mwyaf o'r hawl i bleidleisio yng Nghymru er 1969. Mae'r ddau newid o ganlyniad i Ddeddf Senedd ac Etholiadau (Cymru) 2020.

Bydd Etholiadau nesaf Senedd Cymru yn cael eu cynnal ddydd Iau 6 Mai 2021. I gael rhagor o wybodaeth fanwl am yr etholiad yma a'r amserlen gysylltiedig, ewch i wefan Swyddog Canlyniadau'r Rhanbarth, Cyngor Bro Morgannwg.

Os does dim modd i chi fynd i’r orsaf bleidleisio yn dilyn prawf Covid-19 positif, neu os oes gofyn i chi hunanynysu yn dilyn cyngor gan y Llywodraeth neu’r Gwasanaeth Iechyd, mae modd i chi benodi dirprwy ar fyr rybudd i bleidleisio ar eich rhan. Cliciwch “yma” i lawrlwytho ffurflen gais – gallwch wneud hyn hyd at 5pm ar 6 Mai.

I bleidleisio yn Etholiadau Senedd Cymru, rhaid i chi fod:

 •   Wedi'ch cofrestru i bleidleisio Os nad ydych chi eisoes wedi cofrestru
 •   Yn 16 oed neu'n hŷn ar ddiwrnod yr etholiad - 6 Mai 2021
 •   Yn Ddinesydd Prydeinig, Gwyddelig, y Gymanwlad neu'r UE
 •   Yn ddinesydd tramor cymwys sydd â chaniatâd i ddod i mewn neu aros yn y DU, neu nad oes angen caniatâd o'r fath arno

Mae pum   rhanbarth etholiadol ar gyfer y Senedd yng Nghymru:

 •   Canol a Gorllewin Cymru
 •   Gogledd Cymru
 •   Canolbarth y De
 •   De Ddwyrain Cymru
 •   De Orllewin Cymru

Yr ardaloedd   pleidleisio yn Rhanbarth Canolbarth De Cymru yw:

 •   Caerdydd
 •   Rhondda Cynon Taf
 •   Bro Morgannwg

Mae'r Swyddog Canlyniadau Rhanbarthol yn gyfrifol am gynnal etholiadau cyffredinol y Senedd ar gyfer Rhanbarth Canolbarth De Cymru, ac am gysylltu â Swyddogion Canlyniadau'r Etholaeth yn Rhanbarth Canolbarth De Cymru. Mae'r Swyddog Canlyniadau Rhanbarthol hefyd yn gyfrifol am roi rhybudd am yr etholiad, y weithdrefn enwebu, annog cyfranogiad, diwallu gofynion yr ymgeisydd o ran cyfeiriadau yn cael eu diwallu a'u bod nhw'n dilyn y drefn briodol o ran llunio rhestr o gyfeiriadau, coladu cyfansymiau lleol, cyfrifo'r canlyniad ac, yn olaf, cyhoeddi'r canlyniad.

Swyddog Canlyniadau Rhanbarthol Canolbarth De Cymru yw Debbie Marles, Cyngor Bro Morgannwg.

Mae Swyddog Canlyniadau'r Etholaeth yn gyfrifol am sicrhau bod yr etholiad yn cael ei weinyddu'n effeithiol yn eu hardal bleidleisio gan gynnwys darparu gorsafoedd pleidleisio, argraffu papurau pleidleisio, penodi staff gorsafoedd pleidleisio, cynnal y bleidlais, rheoli'r broses pleidleisio post, gwirio a chyfrif yn eu hardal bleidleisio a throsglwyddo'r cyfansymiau lleol i'r Swyddog Canlyniadau Rhanbarthol. 

Swyddog Canlyniadau Etholaethol Rhondda Cynon Taf yw Andrew Wilkins, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

Mae etholiadau Senedd Cymru yn cael eu cyfuno ag etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, sy'n cael eu   cynnal ar yr un diwrnod.

I fod yn gymwys   i bleidleisio yn Etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd rhaid i chi fod:

 •   Yn 18 oed neu'n hŷn ar ddiwrnod yr etholiad
 •   Yn Ddinesydd Prydeinig, Gwyddelig, y Gymanwlad neu'r UE

Nodwch: Fydd pobl ifanc 16 a 17 oed a dinasyddion tramor cymwys ddim yn gymwys i bleidleisio yn etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd.