Skip to main content

Cwestiynau Cyffredin

 

Sut ydw i'n ei gyrraedd?

Bws, trên, beic neu gar. Ewch i Traveline Cymru i gynllunio eich taith ar drafnidiaeth gyhoeddus, neu cliciwch yma i weld map a chynllunio eich taith yn y car.

Ble mae'r orsaf drenau agosaf?

Mae Gorsaf Drenau Aberpennar yng nghanol y dref ac yn agos iawn at leoliad y rasys.

Ble mae'r orsaf fysiau agosaf?

Yng Nghanol Tref Aberpennar.

Ble ga i barcio?

Bydd gwasanaeth parcio a theithio AM DDIM eto eleni. Bydd bws gwennol ar gael bob 10-15 munud rhwng 3.30pm a 9.30pm. Bydd y bws yn gadael Ysgol Gyfun Aberpennar (CF45 4DG), Canolfan Fowls Cwm Cynon (CF45 4DA) a maes parcio Clwb Rygbi Aberpennar (CF45 4DA). Bydd y man gollwng a chasglu ar gyfer y cyfleuster Parcio a Theithio wedi'i leoli ger yr arhosfan bysiau sydd gyferbyn â Gwesty Aberdâr, Ffrwd Crescent, ger pont y dref. Mae ysgol Gyfun Aberpennar tua milltir i’r gogledd o ganol y dref, ar yr A4059. Rydyn ni’n argymell bod gyrwyr yn dilyn yr arwyddion ar gyfer cyfleuster Parcio a Theithio Nos Galan.

Pryd fydd y gwasanaeth bws gwennol ar gael?

Bydd y bws cyntaf yn gadael Ysgol Gyfun Aberpennar am 3.30pm a bob 10-15 munud ar ôl hynny. Bydd y bws olaf yn gadael Gwesty Aberdâr am 9.30pm.  Am ragor o wybodaeth ynglŷn â theithio, cliciwch yma.

Pryd fydd y ffyrdd ar gau?

Rhwng 3.30pm a 10pm.

Ble fydd modd i mi gadw fy eiddo?

Bydd Llyfrgell Aberpennar ar Knight Street (CF45 3EY) ar agor i bobl newid a storio'u dillad yno yn ystod y ras. Bydd y cyfleuster yma ar agor rhwng 4.30pm a 8.30pm. Dydy'r Cyngor ddim yn gyfrifol am eiddo sy'n cael ei adael yno.
NODWCH – DIM OND Y RHEDWYR fydd yn cael mynd i mewn i'r llyfrgell. Er mwyn cael mynd i mewn, bydd raid i chi ddangos eich rhif ras unigryw.

Ble fydd modd i mi gasglu fy mhecyn rasio?

Rydyn ni wedi anfon pob pecyn rasio allan drwy'r Post Brenhinol. Dylech chi ei gael cyn y Nadolig.

A fydd unrhyw adloniant yno?

Bydd nifer fach o reidiau ffair i blant bach a bydd arddangosfa tân gwyllt yn dechrau am 6.45pm. 

Pryd fydd y rasys yn dechrau?

Cliciwch yma i weld yr amserlen lawn ar gyfer yr achlysur.

Beth yw'r gwobrau?

Bydd pawb sy'n rhedeg yn y rasys yn cael bag o nwyddau sy'n cynnwys medal, crys-t, potel o ddŵr a siocled. Yn ogystal â hynny, bydd gwobr ariannol i'r 6 rhedwr cyntaf yn y ras Elît.

Sut y dylwn ni lynu fy rhif rasio ar fy nillad?

Caiff pinau diogelwch eu darparu yn eich pecyn rasio.

Ble mae'r toiledau cyhoeddus?

Mae'r toiledau cyhoeddus y tu ôl i'r stryd fawr ym maes parcio Henry Street. Yn ogystal â hynny, mae toiledau y tu allan i'r ganolfan oriau dydd.

Pryd fydd y rhedwr dirgel yn cyrraedd?

Cliciwch yma i gael yr amserlen lawn ar gyfer yr achlysur.

Ble mae modd i mi ddod o hyd i lwybr y ras?

Cliciwch yma i weld llwybr llawn y ras.

A oes modd i mi redeg y ras gyda fy nghi?

Nag oes. Yn anffodus, does dim modd rhedeg y ras gyda chŵn nac unrhyw anifeiliaid eraill oherwydd materion yswiriant ac iechyd a diogelwch.

A oes modd rhedeg mewn gwisg ffansi?

Oes.

Canllawiau Nos Galan ar gyfer Gwisg Ffansi

Cadwch at y canllawiau canlynol os ydych yn dewis rhedeg mewn gwisg ffansi:

  • Ddylai gwisgoedd ddim cael eu hystyried yn dramgwyddus, nac yn beryglus i wylwyr neu gystadleuwyr eraill.
  • Rhaid i'r gwisgoedd (unigol neu grŵp) fod o faint priodol (h.y. rhaid iddyn nhw beidio â bod yn fwy na 900mm mewn diamedr) er mwyn caniatáu i gystadleuwyr eraill fynd heibio'n ddiogel yn ystod y ras. 
  • Rhaid i'r gwisgoedd beidio â chyfyngu ar allu'r cystadleuwyr i gystadlu.
  • Rhaid gwisgo'r gwisgoedd a pheidio â'u cario mewn cadeiriau gwthio neu drolïau.

Os dydych chi ddim yn siŵr a yw eich gwisg ffansi yn addas, ffoniwch 01443 424123 i wirio gyda ni. O fethu â chydymffurfio â'r canllawiau hyn, efallai fyddwch chi ddim yn cael cymryd rhan yn y ras.

Beth ddylwn i ei wneud os bydda i'n colli fy rhif/sglodyn rasio?

E-bostiwch nosgalan@rctcbc.gov.uk gan nodi'ch enw, eich cyfeiriad a pha ras rydych chi am ei rhedeg.

Does dim modd i mi gystadlu bellach, a oes modd i mi drosglwyddo fy rhif?

Does dim modd trosglwyddo lle i rywun arall. Os byddwch chi'n defnyddio rhif ras unigryw rhywun arall, cewch chi eich diarddel.

Amseroedd y Ras: Nodwch: Eleni bydd eich teclyn amseru electronig yn rhan o’ch rhif rhedeg unigryw, yn hytrach nag wedi’i glymu i'ch esgidiau rhedeg / pigwrn. Bydd hyn yn osgoi rhedwyr yn stopio er mwyn tynnu'u teclyn amseru wrth groesi'r llinell, ac felly ddim yn peri rhwystr yn y man yma.

Pa mor hir yw'r cwrs?

5k i oedolion, y ras elît a'r ras hwyl. 600m i blant 8, 9, 10 ac 11 oed a 1.2km i blant a phobl ifanc 12, 13, 14 ac 15 oed.

Oes unrhyw westai yn yr ardal?

Cliciwch yma i gael gwybodaeth am ymweld â Rhondda Cynon Taf ac aros yma.