Bydd rheolau newydd ynglŷn ag yfed alcohol ar y stryd yng Nghanol Trefi Aberdâr a Phontypridd yn dod i rym ym mis Medi, er mwyn mynd i'r afael ag ymddygiad gwrth-gymdeithasol sy'n ymwneud ag alcohol.

Wedi'i hyrwyddo gan yr ymgyrch Rhoi Terfyn ar Yfed ar y Stryd, daw Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus i rym ar 1 Medi, 2018. Bydd yn cyflwyno strydoedd dim alcohol yn Aberdâr a Phontypridd a rhai ardaloedd cyfagos penodol, er mwyn gwneud ein Canol Trefi'n fwy cyfeillgar a chroesawgar i drigolion ac ymwelwyr.

Bydd y Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus yn golygu bod y Fwrdeistref Sirol gyfan yn Barth Yfed a Reolir. Bydd swyddogion awdurdodedig y Cyngor a'r heddlu yn parhau i ofyn bod unrhyw berson yn stopio yfed ac yn ildio alcohol os ydyn nhw'n ymddwyn mewn modd gwrthgymdeithasol neu yn debygol o ymddwyn mewn modd gwrthgymdeithasol.

Bydd y rheolau yn cael eu cryfhau yn Aberdâr a Phontypridd, lle bydd yfed alcohol ar y stryd yn cael ei wahardd o fewn ffiniau diffiniedig Canol y Dref.

Cafodd y rheolau newydd yma eu cyflwyno gan y Cyngor yn dilyn arolwg canfyddiad trosedd 2016/17 fel rhan o Bartneriaeth Cymunedau Diogel RhCT. Roedd bron i draean o'r cyfranogwyr yn credu mai alcohol oedd prif achos trosedd ac anhrefn yn Aberdâr a Phontypridd. Cafodd y safbwynt yma ei atgyfnerthu ymhellach gan yr ymgynghoriad cyhoeddus ar gyfer y Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus yn gynnar yn 2018.

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.