Skip to main content
`

Cystadleuaeth Bagsy am Oes

Mae 100 "Tocyn Gwyrdd" wedi'u cuddio mewn rholiau o fagiau ailgylchu ac wedi cael eu dosbarthu ar draws y Fwrdeistref Sirol. Bydd pob person lwcus sy'n dod o hyd i "Docyn Gwyrdd" yn ennill bag am oes BAGSY – dim ond hyn a hyn sydd ar gael. Byddwch chi hefyd yn cael y cyfle AM DDIM i ennill llun wedi'i fframio a'i lofnodi gan BAGSY.

green-ticket-sample web

I gymryd rhan yn y gystadleuaeth, mae rhaid i chi ddod o hyd i Docyn GWYRDD mewn rhôl o fagiau Ailgylchu CLIR a rhaid i chi gytuno i'r Telerau ac Amodau sydd i'w gweld isod. Hefyd rhaid cysylltu â'r Cyngor cyn mynd â'r Tocyn GWYRDD i Dŷ Glantaf, Heol Taffs Fall, Ystad Ddiwydiannol Trefforest, CF37 5TT i gasglu eich bag a chael cyfle AM DDIM i ennill y wobr yn y raffl fawr.

Bydd y Gystadleuaeth yn parhau o 26th Medi tan ddydd 31st Mawrth 2020. Bydd yr enillydd yn cael ei ddewis Ebrill 2020.

Rhaid i chi AILGYLCHU i fod yn RHAN OHONI!

Archebu bagiau ailgylchu ar-lein

 

Telerau ac Amodau'r Gystadleuaeth

 

 1. Mae'r gystadleuaeth yn cael ei chynnal gan Wasanaeth Gofal y Strydoedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, Tŷ Glantaf, Uned B23, Taffs Fall Road, Ystad Ddiwydiannol Trefforest, CF37 5TT
 2. Mae'r gystadleuaeth ar gyfer holl drigolion Rhondda Cynon Taf sy'n 18 oed neu'n hŷn, heblaw am weithwyr yr Hyrwyddwr, asiantau neu unrhyw drydydd parti sy'n ymwneud yn uniongyrchol â gweinyddu’r Gystadleuaeth.
 3. Drwy gymryd rhan yn y gystadleuaeth yma, mae'r ymgeisydd yn nodi ei fod yn cytuno i ymrwymo i'r telerau ac amodau yma.
 4. Rhaid i unigolion sy'n dod o hyd i Docyn Gwyrdd hawlio eu bagiau am oes Bagsy rhwng 26th Medi tan ddydd 31st Mawrth 2020 yn unig.
 5. Mae modd i bob cartref hawlio un bag am oes yn unig.
 6. Os dydy'r enillydd ddim yn cytuno i'r telerau ac amodau ynglŷn â chyhoeddusrwydd, neu ddim yn drigolyn Rhondda Cynon Taf neu'n rhywun sy'n gweithio i'r Hyrwyddwr, yna bydd y wobr yn cael ei chymryd yn ôl. Bydd hawl gan yr Hyrwyddwr i ddewis enillydd arall yn ôl y broses uchod.
 7. Dewis enillydd – bydd pob enillydd bag am oes yn cael ei gynnwys yn y gystadleuaeth i ennill llun wedi'i fframio â'i lofnodi gan BAGSY. Bydd yr enillydd yn cael ei ddewis ar Ebrill 2020.
 8. Mae gan yr Hyrwyddwr yr hawl i newid y telerau ac amodau yma ar unrhyw adeg. Bydd unrhyw delerau ac amodau newydd yn cael eu cyhoeddi yma.
 9. Mae gan yr Hyrwyddwr yr hawl i ddod â'r gystadleuaeth yma i ben ar unrhyw adeg heb rybudd.
 10. Fydd yr Hyrwyddwr ddim yn gyfrifol am fethiant trydydd parti i hawlio'r wobr yn ystod yr amser sy wedi'i neilltuo.
 11. Mae penderfyniadau mae'r Hyrwyddwr yn eu gwneud am yr holl faterion yn ymwneud â'r gystadleuaeth yn derfynol. Fydd yr Hyrwyddwr ddim yn gohebu ynglŷn â'r materion yma.
 12. Mae enillydd y Wobr yn cytuno i ni ddefnyddio ei enw a'i ddelwedd mewn unrhyw ddeunydd cyhoeddusrwydd sy'n ymwneud â'r Gystadleuaeth. Bydd unrhyw ddata personol sy'n ymwneud â'r enillydd neu ymgeiswyr eraill yn cael ei ddefnyddio yn ôl cyfraith diogelu data presennol y DU yn unig, a fydd e ddim yn cael ei ddatgelu i drydydd parti heb ganiatâd yr ymgeisydd.
 13. Bydd yr enillydd yn cael ei ddewis ar hap o'r 100 Tocyn GWYRDD sy wedi'u dychwelyd cyn y dyddiad cau. Bydd yr enillydd yn cael gwybod trwy'r cyfeiriad e-bost, cyfeiriad post a rhif ffôn mae ef/hi wedi'u rhoi i ni. Bydd pob ymdrech resymol yn cael ei gwneud i gysylltu â'r enillydd. Os fydd yr enillydd ddim yn ymateb erbyn 9am 30th Ebrill 2020, bydd y wobr yn cael ei chynnig i ymgeisydd cymwys arall.
 14. Does dim unrhyw wobrau amgen.