Mae arferion ailgylchu yn Rhondda Cynon Taf wedi cynyddu'n sylweddol yn ddiweddar, diolch i fwyfwy o bobl yn cefnogi dyfodol gwyrdd.

Gwta pum mlynedd yn ôl, dim ond 45% o'n holl wastraff a fyddai'n cael ei ailgylchu – ffigur a gynyddodd i 64% erbyn 2016/17. Ond, mae targed Llywodraeth Cymru'n cynyddu i 70% erbyn 2024/25.

Felly, mae rhaid dewis – naill ai ailgylchu rhagor a bod yn gyfaill i'r amgylchedd, neu wynebu dirwyon sylweddol yn y dyfodol, a dyna rywbeth rydyn ni i gyd eisiau'i osgoi. Mae'r Dewis yn Glir, mae angen i bawb ailgylchu.

Rhagor o wybodaeth am yr hyn mae modd i chi'i ailgylchu yn Rhondda Cynon Taf.

Beth alla i ailgylchu?

Rydyn ni'n meddwl bod tri o bob pedwar o bobl yn Rhondda Cynon Taf yn ailgylchu'n rheolaidd – ac os chi yw un o'r rheiny, fydd y rheolau newydd ddim yn debygol o effeithio arnoch chi.

Mae'r Cyngor, felly, yn cyflwyno rheolau newydd o 4 Mehefin, 2018, i dargedu'r bobl sydd ddim yn ailgylchu. Bydd y rheolau'n cynnwys:

  • Rheol 'dim gwastraff ychwanegol' ar gyfer cartrefi lle caiff sbwriel ei gasglu bob pythefnos. Byddai angen i drigolion sicrhau bod modd i'w sbwriel ffitio mewn bin ag olwynion, ac, yn gyffredinol, rhaid bod modd cau'r bin.
  • Dim ond 2 fag i'w casglu o gartrefi sydd heb fin lle caiff sbwriel ei gasglu bob pythefnos. Byddai'r nifer yma yn gostwng o 4 bag i 2 fag.
  • Newid i wasanaeth casglu gwastraff o'r ardd (y gaeaf) o drefn wythnos i drefn bythefnos rhwng 1 Tachwedd a 1 Mawrth. Bydd gwastraff gwyrdd yn parhau i gael ei gasglu bob wythnos y tu allan i'r dyddiadau yma yn ystod tymor yr haf.
  • Hysbysiad Cosb Benodedig o £100 i'w gyflwyno gan y Cyngor fel y dewis olaf i'r bobl sy'n gwrthod ailgylchu byth a hefyd.

Bydd cartrefi yn cael rhoi cynifer o fagiau ailgylchu ag y maen nhw eisiau allan i'w casglu bob wythnos, yn unol â'r drefn bresennol. 

Social-asset-recycling-rates

Targed Ailgylchu

Bydd y newidiadau yma o gymorth inni fwrw'r targed ailgylchu 70% ac yn fodd i gadw'r casgliadau gwastraff presennol bob pythefnos, gan osgoi ystyried symud i drefniant casglu 3 neu 4 wythnos.

Gallai'r rheiny sy'n mynnu peidio ag ailgylchu wynebu dirwy o £100. Y dewis olaf fydd hynny ar ôl cynnal ymgyrchoedd cynyddu ymwybyddiaeth a hysbysiadau oddi wrth swyddogion gorfodi.

Bydd eithriadau i'r rheolau newydd ar gyfer cyfnod y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd. Dylai'r rheiny sydd ag amgylchiadau eithriadol, gan gynnwys cael gwared â lludw nad oes modd ei ailgylchu, gysylltu â'r Cyngor.

 

Rhagor o wybodaeth am  ailgylchu yn RhCT

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.