Bob blwyddyn mae glanhau baw ci, codi sbwriel a thipio anghyfreithlon yn costio dros £1m i'r Cyngor a miloedd o oriau yn glanhau. Gallai'r arian a'r amser yma gael eu gwario ar wasanaethau rheng flaen hanfodol ar gyfer cymuned Rhondda Cynon Taf.  

Does dim esgus dros ollwng sbwriel, tipio anghyfreithlon neu adael baw ci - a fyddwn ni ddim yn goddef troseddwyr yn Rhondda Cynon Taf! Bydd troseddwyr yn cael dirwy o £100, fan lleiaf.

Mae'r Cyngor yn mynd i'r afael â throseddwyr ac angen eich help i chwilio am y rhai rydyn ni o'r farn sy'n gyfrifol am droseddu  -isod, mae lluniau o'r rheiny byddai'r Cyngor yn hoffi siarad â nhw mewn cysylltiad â nifer o droseddau. Mae'u lluniau ar y wefan yn y gobaith y byddwch chi'n gallu help.

wdi024

wdi024
Uwchlwythwyd
Tach 30, 2015

wdi027

wdi027
Uwchlwythwyd
Tach 30, 2015

wdi007

wdi007
Uwchlwythwyd
Tach 30, 2015

wdi015

wdi015
Uwchlwythwyd
Tach 30, 2015

wdi017

wdi017
Uwchlwythwyd
Tach 30, 2015

wdi033

wdi033
Uwchlwythwyd
Tach 30, 2015

wdi034

wdi034
Uwchlwythwyd
Tach 30, 2015

wdi037

wdi037
Uwchlwythwyd
Tach 30, 2015

wdi029

wdi029
Uwchlwythwyd
Tach 30, 2015

wdi030

wdi030
Uwchlwythwyd
Tach 30, 2015

wdi032

wdi032
Uwchlwythwyd
Tach 30, 2015

wdi040

wdi040
Uwchlwythwyd
Tach 30, 2015
Arddangos 1 I 12 O 13
Blaenorol 1 2 Nesaf

Pan  fydd swyddog gorfodi yn siarad â phobl sy o dan amheuaeth o droseddu, maen nhw'n cael eu rhybuddio eu bod nhw'n cael eu ffilmio, gan ddefnyddio camerâu corff. Mae nifer o bobl sy o dan amheuaeth yn rhoi manylion ffug, sy'n golygu dydy'r Cyngor ddim yn gallu cymryd camau pellach yn sgil peidio â thalu'r ddirwy o £100.

Rydyn ni'n chwilio am unrhyw wybodaeth a allai arwain at wybod pwy yn union yw'r unigolion, manylion megis enw, cyfeiriad a neu fanylion cyswllt - does dim rhaid i chi roi eich enw ac mae modd ichi rannu gwybodaeth mewn modd gwbl gyfrinachol. 

Cofiwch ddyfynnu'r rhif adnabod sy nesaf at y llun os ydych chi'n cysylltu â ni.

Ffoniwch - 01443 425067

Ebost pwywnaethe@rctcbc.gov.uk 

Fyddwn ni ddim yn rhannu unrhyw fanylion a dim ond ar gyfer adnabod troseddwyr byddwn ni'n eu defnyddio.

Oeddech chi'n gwybod...

  • Mae baw cŵn, sbwriel – gan gynnwys  gwastraff sy'n gysylltiedig ag ysmygu – codi posteri heb ganiatâd, tipio anghyfreithlon, graffiti a gwastraff arall yn parhau i fod yn fater o flaenoriaeth ar gyfer cymunedau.
  • Ar hyn o bryd, mae gan y Cyngor 19 swyddogion gorfodi sydd yn mynd i'r afael â rhai sy'n gyfrifol ac yn rhoi dirwy o £100 i'r rheiny sy'n troseddu   o dan Ddeddf Cymdogaethau Glân a'r Amgylchedd 2005.
  • Ers Ebrill 2014, mae'r Cyngor wedi cyhoeddi dros 2268 o hysbysiadau cosb benodedig a 4133 o lythyrau rhybuddio. Mae'r arian yn sgil yr hysbysiadau cosb yn cael ei roi yn ôl i wasanaeth hanfodol Gofal y Strydoedd y Cyngor a thalu am finiau sbwriel i lanhau canol ein trefi.
  • Mae 75% o droseddwyr yn talu'r ddirwy cyn pen 28 diwrnod a dydyn nhw ddim yn wynebu unrhyw gamau pellach.
  • Y ddirwy uchaf mae troseddwr sy wedi taflu sbwriel wedi ei gael yn Rhondda Cynon Taf yw £710 – fyddai'r troseddwr wedi gallu talu'r £100 mewn pryd  - neu beidio â throseddu yn y lle cyntaf wrth gwrs. 
  •  Mae'n drosedd i berson ollwng eitem mewn sy'n difwyno man cyhoeddus. Mae sbwriel yn gallu bod yn eitemau bach (fel bonion sigaréts neu docynnau bysiau), yn eitemau mawr (fel blychau) neu hyd yn oed yn eitemau peryglus (fel chwistrelli). Mae'r Cyngor yn cael rhoi hysbysiad cosb benodedig o £100 i chi dan Ddeddf Cymdogaethau Glân a'r Amgylchedd 2005.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.