comms-first-logoMae'r dull gweithredu pwerus yma sy'n seiliedig ar asedau yn helpu pobl i wneud newidiadau cadarnhaol bach i'w bywydau bob dydd.

I ddechrau, bydd staff yn cynnig hyd at chwe sesiwn i unigolion sy'n wynebu ynysu cymdeithasol neu broblemau lles meddwl cymhedrol, neu sy'n awyddus i ymgysylltu â'u cymuned.

Mae staff Cymunedau yn Gyntaf yn mynd ati i gysylltu pobl â gwasanaethau priodol a chynorthwyo pobl i fod yn fwy gwydn a hyderus ac i wella eu bywydau. Er enghraifft, bydd staff y rheng flaen yn helpu aelodau'r gymuned i'w helpu eu hunain.

Caiff unrhyw un atgyfeirio unigolyn neu deulu i gael cymorth drwy gysylltu â charfan Cwestiynau Cymunedau yn Gyntaf ar 01443 425761 neu e-bostio cwestiynaucymunedauyngyntaf@rctcbc.gov.uk am ffurflen gais.

Bydd aelod o'r garfan yn fodlon egluro'r broses i chi a bydd modd i chi gael ymateb cyflym. 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.