Caiff Gweithgareddau Ymgysylltu Cyffredinol eu datblygu mewn clystyrau lleol fesul chwarter. 

Nod y rhaglen o weithgareddau yw ymgysylltu â phobl a chynhyrchu atgyfeiriadau at weithgareddau wedi eu trefnu.

Gall Gweithgareddau Ymgysylltu Cyffredinol gynnwys boreau coffi, diwrnodau o hwyl i'r teulu, prosiectau coginio a gweithgareddau ieuenctid. Caiff y rhain eu datblygu'n lleol gydag aelodau o'r gymuned a rhanddeiliaid er mwyn diwallu anghenion pobl leol.

Yn ogystal â hynny, bydd modd i grwpiau cymunedol lleol gael cymorth. Bydd modd gwneud cais am y math o gymorth sydd ar gael a sut bydd atgyfeiriad yn cael ei wneud drwy gysylltu â'r garfan Cwestiynau Cymunedau yn Gyntaf ar 01443 425761 neu e-bostio cwestiynaucymunedauyngyntaf@rctcbc.gov.uk.

Bydd staff clwstwr Cymunedau yn Gyntaf yn cynnal cyfarfodydd fforwm lleol yn rheolaidd. Bydd modd i bob rhanddeiliad cymunedol, gan gynnwys sefydliadau ac asiantaethau partner, fynychu'r cyfarfodydd yma. Bydd y fforymau yma yn rhoi llais i'n defnyddwyr ac yn cynorthwyo'r broses o ddatblygu, cyflawni a gwerthuso gweithgareddau ymgysylltu cyffredinol. Bydd hefyd yn rhoi cyfle i grwpiau lleol rannu gwybodaeth. Pe hoffech chi drafod eich syniadau o ran Gweithgareddau Ymgysylltu Cyffredinol neu anghenion newydd, cysylltwch â'ch Carfan Cymunedau yn Gyntaf lleol.

Pe hoffech chi drafod syniadau o ran cyfleoedd i weithio ar y cyd mewn unrhyw ran o'r rhaglen, cysylltwch â charfan Cwestiynau Cymunedau yn Gyntaf ar 01443 425761 neu e-bostiwch cwestiynaucymunedauyngyntaf@rctcbc.gov.uk 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.