Cynnig i greu ysgol pob oed ar gyfer plant a phobl ifainc 3-19 oed ar gampws Garth Olwg

Mae'r Cyngor yma wedi dechrau'r cyfnod ymgynghori i greu ysgol pob oed ar gyfer plant a phobl ifainc 3-19 oed ar gawpws Garth Olwg, Pentre'r Eglwys. Er mwyn cyflawni hyn, byddai'r ddwy ysgol bresennol sydd ar y safle, sef Ysgol Gyfun Garth Olwg ac Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg, yn cau ym mis Awst 2018. Yna, bydd ysgol newydd yn agor ym mis Medi 2018, gan ddefnyddio safle, adeiladau a chyfleusterau'r ysgolion presennol.

Gweld ein dogfen ymgynghori sy'n amlinellu'n cynigion. Mae'r ddogfen yn nodi manylion o ble mae modd cyflwyno unrhyw gwestiynau, ymholiadau neu sylwadau ac mae holiadur byr yn rhan o'r ddogfen i'ch helpu chi. Mae Asesiadau Effaith ar y Gymuned ac Effaith ar Gydraddoldeb wedi cael eu paratoi. Mae Asesiad Effaith ar y Gymraeg hefyd wedi cael ei gynnwys yn y brif ddogfen ymgynghori.

Mae cyfnod yr  ymgynghoriad wedi ei ymestyn ac mi fydd nawr yn diweddu ar ddydd Gwener, 26 Ionawr 2018 am 5.00 yr hwyr

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.