Ail datganiad ysgrifenedig, ynglŷn â'r cynnig i fabwysiadu'r Is-ddeddfau ar gyfer Aciwbigo, Tatŵio, Lliwio Croen yn Lled-barhaol, Tyllu Cosmetig ac Electrolysis

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (y Cyngor), yn unol ag adran 14(7) ac adran 15(7) o Ddeddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1982 (y Ddeddf) ac adran 120 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2003, yn cynnig mabwysiadu'r Is-ddeddfau Model ar gyfer Aciwbigo, Tatŵio, Lliwio Croen yn Lled-barhaol, Tyllu Cosmetig ac Electrolysis (yr Is-ddeddfau).

Mae'r Is-ddeddfau'n seiliedig ar is-ddeddfau model wedi'u paratoi gan Lywodraeth Cymru, a byddan nhw'n rheoleiddio materion aciwbigo, tatŵio, lliwio croen yn lled-barhaol, tyllu cosmetig ac electrolysis.

Cafodd datganiad ysgrifenedig, ynglŷn â'r cynnig i fabwysiadu'r Is-ddeddfau Model newydd, ei gyhoeddi ar wefan y Cyngor ar 1 Chwefror 2016 am gyfnod o 28 o ddiwrnodau. Mae'r manylion ar gael yma

Cafodd ymgynghoriad ysgrifenedig hefyd ei ddarparu ar gyfer pob parti sydd â diddordeb, neu sy'n cael ei effeithio:

Yn sgil yr ymgynghoriad, daeth tri ymateb i law:

  • Llythyr gan gorff masnachol yn diolch i'r Awdurdod am yr wybodaeth.
  • Llythyr gan fangre yn nodi na fydd, bellach, yn gwneud gwaith tyllu croen.
  • Galwad ffôn gan fangre, sy'n gwneud gwaith tyllu croen yn Rhondda Cynon Taf, yn gofyn sut byddai'r Is-ddeddfau'n effeithio ar ei gwaith tyllu clustiau.

Does dim ymatebion anffafriol ynglŷn â'r cynnig wedi dod i law.

Ar 23 Mawrth 2016, penderfynodd y Cyngor fwrw ymlaen â mabwysiadu'r set gyfunol newydd o Is-ddeddfau. Yn ystod gwaith tyllu croen, mae gwaed a hylifau'r corff yn cael eu rhyddhau. Mae hyn yn peri risg o ran trosglwyddo firysau sy'n cael eu cludo gan waed, gan gynnwys hepatitis A, B, a C a HIV. Gall rhai firysau sy'n cael eu cludo gan waed (er enghraifft, hepatitis B) gael eu trosglwyddo gan gyfeintiau bach iawn o waed – sy'n rhy fach i'w           gweld â'r llygad noeth. Gall clefydau o'r fath fod yn wanychol, gael effaith fawr ar ansawdd bywyd ac, o beidio â chael triniaeth feddygol, mae modd iddyn nhw achosi marwolaeth. Mae angen rheoleiddio'r fasnach yma mewn modd effeithiol, felly, i amddiffyn unigolion rhag haint ac, hefyd, i ddiogelu iechyd y cyhoedd ar raddfa ehangach. Bydd yr Is-ddeddfau newydd yn diweddaru'r rhai sydd mewn grym ar hyn o bryd drwy fynnu safonau gwell. Yn arwyddocaol, byddan nhw'n berthnasol i fangreoedd sy'n gwneud gwaith tyllu cosmetig a lliwio croen yn lled-barhaol, sydd ddim yn dod o dan yr Is-ddeddfau sydd mewn grym ar hyn o bryd.

Mae gwybodaeth am yr Is-ddeddfau ar gael ar wefan y Cyngor, sef www.rhondda-cynon-taf.gov.uk, neu drwy gysylltu â'r Garfan Bwyd ac Iechyd a Diogelwch, Gwasanaeth Iechyd a Diogelwch y Cyhoedd, Tŷ Elái, Trewiliam CF40 1NY drwy ffonio (01443) 425001 neu drwy anfon neges e-bost i Bwyd.IechydaDiogelwch@rctcbc.gov.uk. Bydd copi o'r Is-ddeddfau newydd hyn ar gael i'w darllen yn y cyfeiria

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.