Mae'r Cyngor yn wynebu bwlch o £23.7 miliwn yn ei gyllideb ar gyfer 2016/17 ynghyd â bwlch o hyd at £42.3 miliwn ar gyfer y flwyddyn ariannol 2017/18.

Rhaid, felly, wneud arbedion ar draws y Cyngor.  Mae'n anochel y bydd hyn yn golygu newid y ffordd y mae gwasanaethau'n cael eu darparu a'u cynnal yn y dyfodol.

Byddwn ni'n ymgysylltu ac ymgynghori â chymunedau a rhanddeiliaid i lywio'n gwaith ar Her y Gyllideb mewn tair ffordd:

1. Ymgynghori Blynyddol ar y Gyllideb:

Mae'n hymgynghoriad blynyddol ni ar Gynllun Cyllideb y Cyngor yn ddarn hanfodol o waith sy'n fodd i ni sicrhau bod ein blaenoriaethau gwario yn adlewyrchu blaenoriaethau ein cymunedau.

Mae hyn yn rhoi sylfaen gadarn pan fo eisiau pennu'r gwasanaethau sydd o'r pwys mwyaf.

Byddwch yn rhan o'r Ymgynghoriad Blynyddol ar y Gyllideb trwy gysylltu â'r Garfan Ymgynghori neu ystyried ymuno â Phanel y Dinasyddion i gael y newyddion diweddaraf am gyfleoedd ymgynghori ac ymgysylltu.

Mynnwch ragor o wybodaeth trwy fynd i Dudalen Her y Gyllideb.

2. Rhannu syniadau ynglŷn â sut y gallwn ni arbed arian neu ddenu incwm

Rydyn ni'n ymrói i wneud popeth y gallwn ni i arbed arian neu ddenu incwm cyn troi at wneud penderfyniadau anodd am ddyfodol gwasanaethau'r Cyngor.

Rydyn ni'n gwybod bod llawer o drigolion a sefydliadau yn yr ardal sydd â syniadau ar gyfer arbed arian neu ddenu incwm, ac fe hoffen ni glywed oddi wrthoch chi.

Bydd croeso brwd i'ch syniadau, waeth pa mor fychan neu fawr y bo.  Byddwn ni'n ystried pob syniad rhesymol.

Rhannwch eich syniadau ar gyfer arbed arian neu ddenu incwm.

3. Mynnwch gael dweud eich dweud ar y cynigion i newid gwasanaethau penodol

Pan fo penderfyniad wedi'i wneud i newid y ffordd o gyflwyno gwasanaeth, mae'r Cyngor yn ymrywmo i ymgynghori ac ymgysylltu mor helaeth ag y bo modd â chymaint o bobl ag y bo modd.

Fe wnawn ni hyn trwy holiadur ar-lein, sesiynau gwybodaeth ac ymgysylltu â'r cyhoedd, sesiynau gwybodaeth i ran-ddeiliaid, ynghyd â'r cyfle i rannu'ch barn trwy e-bost neu lythyr.

Oedd yr wybodaeth yma'n ddefnyddiol? 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.