Skip to main content

Ysgol Gynradd Penygawsi

 

Byddai modd i'r ysgol yma yn Llantrisant elwa ar gyllid Band B trwy Fodel Buddsoddi Cydfuddiannol Rhaglen Ysgolion a Cholegau'r 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru i ddarparu adeilad newydd a chyfleusterau newydd y tu allan.

Atrits impression of Llanilltud Faerdref Primary School Entrance

Byddai'r buddsoddiad yn darparu adeilad newydd deulawr Carbon Sero-Net wrth weithredu, a hynny ar safle presennol yr ysgol. Byddai'r datblygiad yn disodli adeiladau presennol yr ysgol erbyn hydref 2023. Yna, byddai lleoedd i 310 o ddysgwyr yn yr ysgol, ynghyd â 45 o leoedd meithrin.

Byddai'r datblygiad ehangach yn darparu Ardal Gemau Aml-ddefnydd, cae chwarae a maes parcio. Byddai'n creu amgylchedd dysgu sy'n ysgogi dysgwyr, gan gynnwys cyfleusterau newydd sbon y tu mewn a'r tu allan newydd sy'n addas ar gyfer yr 21ain Ganrif, yn ogystal â pheth darpariaeth i'r gymuned ehangach eu defnyddio.

Rhoddodd ymgynghoriad a gafodd ei gynnal rhwng mis Hydref a mis Tachwedd 2021 gyfle i drigolion ddysgu rhagor a dweud eu dweud. Bydd yr adborth sy'n dod i law yn helpu i lywio'r cynlluniau ymhellach ac yn llywio cais cynllunio terfynol i'r Pwyllgor Cynllunio a Datblygu.