Skip to main content

Tir - Cyfleoedd trosglwyddo

Oes gyda chi gynnig arloesol i ddefnyddio Tir y Cyngor i wella golwg eich cymuned leol neu ddarparu gwasanaethau neu gyfleoedd ymgysylltu a all gyfrannu at gefnogi blaenoriaethau Pobl, Lleoedd a Ffyniant? Cysylltwch â charfan RhCT Gyda'n Gilydd drwy ebostio rhctgydangilydd@rctcbc.gov.uk neu ffonio 01443 425368 i drafod eich cynnig.
Image 1
Image 3
Image 2

Os oes gyda chi gynnig i ddefnyddio Tir y Cyngor i ddarparu gwasanaethau neu weithgareddau cymunedol, mae tri llwybr gyda ni i grwpiau fwrw ymlaen â thrafodaethau;

 1. Cynigion trosglwyddo tir cymunedol mawr e.e. efallai y bydd cynlluniau'n cynnwys datblygu adeiladau neu gyfleusterau cymunedol, neu'n cynnwys darn daearyddol mawr o dir. Mae hyn yn ddull dau gam sy'n cynnwys cyflwyno “Ffurflen Datgan Diddordeb” i ddechrau ac yna Cynllun Busnes sy'n cynnwys costau a thystiolaeth yn dangos bod eich cynnig yn diwallu anghenion y gymuned, ei fod yn hyfyw ac yn gynaliadwy. Llenwch y “Ffurflen Datgan Diddordeb” sydd ynghlwm i gofrestru unrhyw gynigion cychwynnol sydd gyda chi.
 2. Cynigion ar gyfer defnydd cymunedol / rheoli Tir Hamdden er budd y gymuned
  Llenwch y ffurflen Cais i ddefnyddio Tir Hamdden at Ddefnydd Cymunedol sydd ynghlwm.
 3. Garddio Cymunedol ar raddfa Fach neu Brosiect Tyfu Bwyd- gallai'r rhain fod yn brosiectau cymunedol llai sy'n gyflymach i'w cychwyn gan fod llai o ofynion cyllido.  Mae hyn yn gofyn am ffurflen gais symlach.  Gweler manylion y broses isod

  Os ydych chi am ddefnyddio tir y Cyngor yn benodol ar gyfer garddio cymunedol neu brosiectau dyfu bwyd, llenwch y ffurflen gais sydd ynghlwm a'i ebostio at garfan RhCT Gyda'n Gilydd:
  rhctgydangilydd@rctcbc.gov.uk.  Gan fod staff yn gweithio gartref ar hyn o bryd, peidiwch â dychwelyd y ffurflen wedi'i llenwi i unrhyw un o Swyddfeydd y Cyngor.

  Y broses:
 • Unwaith i ni dderbyn y ffurflen, bydd gweithiwr achos o adran Eiddo'r Cyngor yn ei hadolygu gan roi sylw i amryw o faterion, er enghraifft: gweithredoedd eiddo'r Cyngor a sylwadau / cyngor gan adran y Cyngor. 
 • Bydd llythyr yn cael ei anfon atoch chi naill ai'n rhestru gofynion y Cyngor er mwyn i chi fwrw ymlaen gyda'ch defnydd o'r ardal, neu'n egluro nad oes modd i'r Cyngor fwrw ymlaen gyda'r cais yn yr achos yma.
 • Os caiff defnydd y tir ei gynnig i chi, bydd y llythyr yn gofyn i chi gadarnhau eich bod chi'n awyddus i barhau ar y sail honno.
 • Unwaith i ni dderbyn eich cadarnhad, bydd y Cyngor yn creu cytundeb ffurfiol i chi ei lofnodi a bydd modd i chi ddefnyddio'r ardal o'r amser hwnnw ymlaen.
 • Ar y cam yma bydd ffi o £60 i dalu costau'r Cyngor

  I wneud cais, llenwch y ffurflen Cais i ddefnyddio tir y Cyngor at ddibenion garddio yn unig

Gweld y cyfleoedd trosglwyddo tir cyfredol:

Os oes angen unrhyw wybodaeth neu gymorth bellach arnoch i'ch helpu â'ch cynnig, anfonwch e-bost at Garfan Datblygu'r Gymuned y Cyngor: RhCTGydanGilydd@rctcbc.gov.uk neu ffonio'r Swyddogion Datblygu ar gyfer yr ardal wedi'u nodi isod. Bydd modd iddyn nhw ddarparu cyngor, cymorth a'ch cyfeirio at asiantaethau cymorth priodol os oes angen.  

Ardal

Swyddog Datblygu

Rhif Ffôn

Cwm Rhondda

Stephen Smith

07786 523656

Cwm Cynon

Alice Holloway

07385 370198

Taf-elái

Clair Ruddock

07786 523652

Ledled RhCT

Debra Hanney

07880 044520

Ased Ffotograff o'r Adeilad a'r Cynlluniau Llawr
Map o'r awyr
 Disgrifiad o'r Adeilad/Tenantiaeth GyfredolDyddiad AgorDyddiad Cau

Caeau Chwarae Rhondda Ganol

 

Heol Gelli, Tonypandy, RhCT, CF40 1DB

 

UPRN 90413

mid Rhondda playing fields site photo

Mid Rhondda Playing Fields Red Line Aerial Map

 

Caeedig