Skip to main content

Cymorth i Drigolion

RCT-Invest-new-cy
Mae'r Cyngor yn parhau i roi cymorth i drigolion sy'n agored i niwed, a hynny wedi'i gydlynu o 7 Canolfan Cydnerthedd y Gymuned gyda chymorth Staff y Cyngor, Gwirfoddolwyr Cydnerthedd y Gymuned a phartneriaid y 3ydd Sector a'r gymuned.

Cefnogaeth a Chymorth

Mae modd i chi ofyn am gefnogaeth ar unrhyw adeg os byddwch chi ei angen os DOES DIM gyda chi gefnogaeth gan deulu, ffrindiau neu'ch cymuned.

Mae modd i Garfanau eich Hwb Cydnerthedd Cymunedol lleol neu Wirfoddolwyr Interlink neu RhCT eich helpu chi â'r canlynol:

  • Cymorth i fynd allan i siopa
  • Galwad ffôn gyfeillgar i gadw mewn cysylltiad
  • Cymorth i ddod o hyd i waith, neu gael hyfforddiant cysylltiedig â gwaith
  • Gwybodaeth ac arweiniad am arian neu fudd-daliadau
  • Gwybodaeth am wasanaeth 'Gartref' y llyfrgell
  • Gwybodaeth am y Gwasanaeth 'Lifeline Plus'
  • Eich cefnogi o ran eich lles os ydych chi'n pryderu, neu os ydych chi wedi'ch drysu, neu'n unig
  • Asesiad Lles – yn cynnwys ymweliad cartref i drafod a chofnodi sefyllfa’r teulu cyfan, gan gynnwys pethau sy’n mynd yn dda a phethau efallai bod angen cymorth arnoch chi gyda nhw gan ein Partneriaid Cymunedol.

Gofyn am gymorth

Mae modd i chi ofyn am gymorth trwy drwy lenwi'r ffurflen ar-lein
Bydd y Cyngor yn rhannu eich manylion gyda'r adran berthnasol gan ddibynnu ar eich anghenion. Weithiau, efallai y bydd rhaid i ni rannu eich manylion â sefydliadau allanol os does dim modd i ni ddarparu'r cymorth rydych chi wedi gofyn amdano.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â sut mae'r Cyngor yn prosesu a gwarchod eich gwybodaeth, darllenwch yr hysbysiad preifatrwydd. Dilynwch y ddolen isod i fwrw golwg arno: www.rctcbc.gov.uk/diogeludata.

Ymgyrch Changing Places

Os ydych chi, aelod o'r teulu neu rywun rydych chi'n ei adnabod yn gofyn am ddefnyddio lle newidiol, cliciwch ar y ddolen isod i wefan Newid lle lle byddwch chi'n dod o hyd i fanylion y rhai sydd ar gael yn RhCT, ochr yn ochr â chyfleusterau tebyg eraill ledled y DU .http://www.changing-places.org/

Profi, Olrhain, Diogelu

Os ydych chi wedi cael eich cynghori i hunanynysu gan y garfan 'Profi, Olrhain a Diogelu'

Mae cyngor ac arweiniad ychwanegol ar gael ar-lein.

Gall trigolion sydd wedi cael eu cynghori i hunanynysu gan y garfan Profi, Olrhain, Diogelu, ac sydd HEB rwydwaith cymorth hefyd ofyn am gymorth yma            

AF Wales logo